“The Shareholder Rights Directive II (SDR II)” คือคำสั่งของสหภาพยุโรป ซึ่งเริ่มมีผลบังคับใช้ในวันที่ 3 ก.ย. 2563 โดย SDR II มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมระหว่าง “ผู้ถือหุ้น” และ “บริษัท” ซึ่งผู้ถือหุ้นเข้าไปลงทุนนั้น โดยในที่นี้หมายถึง “บริษัท” ที่มีสำนักงานจดทะเบียนอยู่ในสหภาพยุโรป และเป็นบริษัทที่มีหุ้นซึ่งมีสิทธิออกเสียง (voting rights) ที่ได้รับอนุญาตให้ซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ที่อยู่ภายใต้กฏข้อบังคับของ EU

ภายใต้คำสั่งนี้ บริษัทตัวกลางเช่น บริษัทหลักทรัพย์ ดีบีเอส วิคเคอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด และบริษัทในเครือ มีหน้าที่เปิดเผยข้อมูลของผู้ถือหุ้น เช่น ให้ข้อมูลของลูกค้ากับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ส่งการแจ้งเตือนการประชุมผู้ถือหุ้นต่างๆและอำนวยความสะดวกในการใช้สิทธิออกเสียงของบริษัทนั้นๆ ซึ่งการกระทำดังกล่าวอาจมอบหมายให้บุคคลที่สามเป็นผู้ดำเนินการแทนเพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับของ SDR II ; สำหรับค่าใช้จ่ายจากการลงทุนของลูกค้าซึ่งเกิดขึ้นจากการปฏิบัติตามกฏ SDR II นั้น บริษัทหลักทรัพย์ ดีบีเอส วิคเคอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด และบริษัทในเครือ ขอสงวนสิทธิในการคิดค่าใช้จ่ายเหล่านั้นกับลูกค้า

ตามที่บริษัทได้แจ้งให้ท่านได้รับทราบเกี่ยวกับข้อบังคับ EU Stakeholders Rights Directive II (SRDII) เมื่อเดือนสิงหาคม 2563 ที่ผ่านมานั้น บริษัทขอเรียนให้ทราบว่า บริษัทได้มอบหมายให้ผู้ให้บริการภายนอก ซึ่งเป็นบุคคลที่สามเป็นผู้จัดทำระบบ เพื่ออำนวยความสะดวกในการใช้สิทธิออกเสียง (voting rights) ของลูกค้า ทั้งนี้ลูกค้าจะได้รับอีเมลเรื่องการใช้สิทธิออกเสียงจาก [email protected] สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาคลิก ที่นี่

เนื่องด้วยมีบุคคล และนิติบุคคลหนึ่งได้แอบอ้างว่าได้ร่วมมือเป็นพันธมิตรกับ DBS Bank โดยการโฆษณา ชักชวน นำเสนอบริการการลงทุนแก่นักลงทุน โดยการโพสต์ทางสื่อออนไลน์ต่าง ๆ พร้อมกับการลงภาพเอกสาร ชื่อ และตราบริษัทประกอบ เพื่อสร้างความน่าเชื่อถือ... รายละเอียดเพิ่มเติม

บทวิเคราะห์

Daily Research & DBS Explorer

contact me