รายงานปัญหาด้านความปลอดภัย

 

ท่านต้องการความช่วยเหลือใช่หรือไม่

หากท่านเชื่อว่ามีปัญหาด้านความปลอดภัยในผลิตภัณฑ์หรือบริการใดของเรา โปรดแจ้งให้เราทราบ

โปรดอ่านนโยบายการเปิดเผยข้อมูลช่องโหว่ด้านความปลอดภัยอีกครั้ง และการส่งรายงานถึงเราจะถือว่าท่านยอมรับเงื่อนไขของเราแล้ว


การเปิดเผยข้อมูลช่องโหว่ด้านความปลอดภัย

ความปลอดภัยและการป้องกันข้อมูลลูกค้าของเราและความน่าเชื่อถือของผลิตภัณฑ์และบริการของเรานับเป็นสิ่งสำคัญสูงสุดของ ดีบีเอส ดังนั้น เราจึงมุ่งหมายในการออกแบบและผลิตสินค้าและบริการโดยให้มีการรักษาความปลอดภัยและความน่าเชื่อถือในระดับสูงสุด อย่างไรก็ตาม ถึงแม้ว่าเราจะพยายามอย่างดีที่สุดแล้ว แต่เนื่องด้วยลักษณะที่สลับซับซ้อนอย่างมากของผลิตภัณฑ์และบริการของเรา จึงอาจยังมีช่องโหว่ด้านความปลอดภัยและข้อผิดพลาดในผลิตภัณฑ์และบริการของเราเกิดขึ้นอยู่

นโยบายนี้จะระบุวิธีที่ ดีบีเอส ขอรับรายงานเกี่ยวกับช่องโหว่ด้านความปลอดภัยและข้อผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้นในผลิตภัณฑ์และบริการ

ลูกค้า ผู้ใช้ ผู้ทำการวิจัย พันธมิตร และบุคคลอื่นที่มีส่วนร่วมในผลิตภัณฑ์และบริการของ ดีบีเอส ควรรายงานช่องโหว่ด้านความปลอดภัยและข้อผิดพลาดที่พบ โดยใช้แบบฟอร์มที่มีอยู่ในแพลตฟอร์มด้านนโยบายการเปิดเผยข้อมูลช่องโหว่ด้านความปลอดภัย

ดีบีเอส รู้สึกซาบซึ้งเป็นอย่างยิ่งที่ผู้ส่งรายงานพยายามแจ้งช่องโหว่ด้านความปลอดภัยหรือข้อผิดพลาดให้ทราบ สิ่งนี้มีส่วนช่วยในการปรับปรุงการป้องกันความปลอดภัยและความน่าเชื่อถือของผลิตภัณฑ์และบริการของเราให้ดียิ่งขึ้น

โปรดทราบว่าการให้ข้อมูลติดต่อของท่านมาพร้อมรายงานที่ส่งมานั้นเป็นความสมัครใจและอยู่ในดุลยพินิจของท่านเองแต่ผู้เดียว ขอรับรองต่อท่านว่า ดีบีเอส จะใช้ข้อมูลดังกล่าวเพื่อทำความเข้าใจรายละเอียดในรายงานของท่านร่วมกับท่านในกรณีที่จำเป็นเท่านั้น ท่านสามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัวโดยทั่วไปของเราได้ที่ : https://www.dbsvitrade.com/brokerpage/004/web/PrivacyPolicy.html

ในการส่งรายงานให้แก่ ดีบีเอส โดยใช้แบบฟอร์มในแพลตฟอร์มนโยบายการเปิดเผยข้อมูลช่องโหว่ด้านความปลอดภัยหรือการส่งรายงานโดยวิธีอื่นให้แก่ ดีบีเอส เกี่ยวกับช่องโหว่ด้านความปลอดภัยและข้อผิดพลาดนั้น ท่านยอมรับเงื่อนไขดังต่อไปนี้

ดีบีเอส อาจใช้รายงานของท่านเพื่อจุดประสงค์ที่ ดีบีเอส พิจารณาเห็นว่าเกี่ยวข้อง เช่น เพื่อแก้ไขช่องโหว่ด้านความปลอดภัยและข้อผิดพลาดที่ได้รับรายงาน และที่ ดีบีเอส เห็นว่ามีอยู่และต้องมีการแก้ไข ทั้งนี้ ในกรณีที่ท่านเสนอให้เปลี่ยนแปลงและ/หรือปรับปรุงสิ่งใดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์หรือบริการของ ดีบีเอส ไว้ในรายงานของท่าน ท่านจะมอบโอนสิทธิ์ในการนำไปใช้และสิทธิครอบครองทั้งหมดในสิ่งที่เสนอนั้นให้แก่ ดีบีเอส

ท่านยืนยันต่อ ดีบีเอส ว่า:

  • ท่านไม่ได้แสวงหาประโยชน์หรือใช้ประโยชน์ในลักษณะใดก็ตาม และจะไม่แสวงหาประโยชน์หรือใช้ประโยชน์ในลักษณะใดก็ตาม (ยกเว้นเพื่อส่งรายงานต่อ ดีบีเอส) จากช่องโหว่ด้านความปลอดภัยและ/หรือข้อผิดพลาดที่ตรวจพบนั้น
  • ท่านไม่ได้มีส่วนร่วมและจะไม่มีส่วนร่วมในการทดสอบ/การวิจัยระบบต่าง ๆ โดยมีเจตนาเพื่อสร้างความเสียหายแก่ ดีบีเอส ลูกค้า ลูกจ้าง พันธมิตร หรือผู้จำหน่ายของ ดีบีเอส
  • ท่านไม่ได้ใช้ ใช้ในทางที่ผิด ลบ แก้ไข หรือทำลาย และจะไม่ใช้ ใช้ในทางที่ผิด ลบ แก้ไข หรือทำลายข้อมูลใดที่ท่านได้เข้าถึงหรืออาจสามารถเข้าถึงได้เกี่ยวกับช่องโหว่ด้านความปลอดภัยและ/หรือข้อผิดพลาดที่ตรวจพบ
  • ท่านไม่ได้กระทำ และจะไม่กระทำการอันเป็นเทคนิคการหลอกลวงให้เปิดเผยข้อมูล การส่งอีเมลข้อความไม่พึงประสงค์ การล้วงข้อมูล การโจมตีแบบปฏิเสธการให้บริการ หรือการโจมตีโดยระงับการใช้ทรัพยากร
  • ท่านไม่ได้ทดสอบ และจะไม่ทดสอบการรักษาความปลอดภัยทางด้านกายภาพในสถานที่หรืออาคารของ ดีบีเอส
  • ท่านไม่ได้ละเมิด และจะไม่ละเมิดกฎหมายที่มีบังคับใช้เกี่ยวกับรายงานของท่านและการมีส่วนร่วมของท่านกับผลิตภัณฑ์หรือบริการของ ดีบีเอส ที่ท่านส่งรายงาน
  • ท่านตกลงว่าจะไม่เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับรายงานของท่าน ช่องโหว่ด้านความปลอดภัย และ/หรือข้อผิดพลาดที่ได้ส่งรายงาน และข้อมูลที่ได้ส่งรายงานช่องโหว่ด้านความปลอดภัยและ/หรือข้อผิดพลาดต่อ ดีบีเอส ให้บุคคลภายนอกทราบ
  • ดีบีเอส ไม่รับประกันว่าท่านจะได้รับการตอบสนองจาก ดีบีเอส เกี่ยวกับรายงานของท่าน และ ดีบีเอส จะติดต่อท่านเกี่ยวกับรายงานเฉพาะกรณีที่ ดีบีเอส พิจารณาเห็นว่าจำเป็นเท่านั้น
  • ท่านตกลงว่าจะส่งรายงานโดยไม่คาดหวังหรือต้องการสิ่งตอบแทนหรือผลประโยชน์อื่นใด ไม่ว่าทางการเงินหรืออื่น ๆ ในการส่งรายงานนั้น และไม่คาดหวังหรือต้องการให้ ดีบีเอส ดำเนินการแก้ไขช่องโหว่ด้านความปลอดภัยและ/หรือข้อผิดพลาดที่รายงานนั้น

ในกรณีที่ข้อความในสัญญาฉบับภาษาอังกฤษกับฉบับภาษาไทยไม่ตรงกัน ให้ถือเอาฉบับภาษาอังกฤษเป็นหลักเสมอ

 

คลิกเพื่อรายงานช่องโหว่

contact me