ฝากเงิน

ทำได้ 2 วิธี ดังนี้

ผ่านช่องทาง

Service code : DBSV
Company code : 50204
Ref.1 : เลขที่บัญชีซื้อขายหลักทรัพย์หุ้น หรือ อนุพันธ์ (7หลัก)
Ref.2 : เลขที่บัตรประชาชนหรือ เลขที่หนังสือเดินทาง

ผ่านช่องทาง

Company code : 50204
Ref.1 : เลขที่บัญชีซื้อขายหลักทรัพย์หุ้น หรือ อนุพันธ์ (7หลัก)
Ref.2 : เลขที่บัตรประชาชนหรือ เลขที่หนังสือเดินทาง

ผ่านช่องทาง

Company code : 2607
Ref.1 : เลขที่บัญชีซื้อขายหลักทรัพย์หุ้น หรือ อนุพันธ์ (7หลัก)
Ref.2 : เลขที่บัตรประชาชนหรือ เลขที่หนังสือเดินทาง

ผ่านช่องทาง

Company code : 038-3-09061-9
Ref.1 : เลขที่บัญชีซื้อขายหลักทรัพย์หุ้น หรือ อนุพันธ์ (7หลัก)
Ref.2 : เลขที่บัตรประชาชนหรือ เลขที่หนังสือเดินทาง

ฝากเงินผ่านระบบหักบัญชีอัตโนมัติ ( ATS)

ท่านสามารถยื่นแบบฟอร์มทุกครั้ง ที่ประสงค์แจ้งฝากเงิน

Cash Deposit

There are 2 ways.

Channels

Mobile Banking


Internet Banking


Bank Counter


Service code : DBSV
Company code : 50204
Ref.1 : Account No.(7 Digits)
Ref.2 : ID Card or Passsport No.

Channels

Mobile Banking


Internet Banking


Bank Counter


Company code : 50204
Ref.1 : Account No.(7 Digits)
Ref.2 : ID Card or Passsport No.

Channels

Mobile Banking


Internet Banking


Bank Counter


Company code : 2607
Ref.1 : Account No.(7 Digits)
Ref.2 : ID Card or Passsport No.

Channels

Mobile Banking


By Phone


Bank Counter


Company code : 038-3-09061-9
Ref.1 : Account No.(7 Digits)
Ref.2 : ID Card or Passsport No.

Automatic Transfer System (ATS)

You can submit the form every time. To request a deposit.

ถอนเงิน

bulletช่องทางการถอนเงิน

 • เว็บไซต์ www.dbsvitrade.com (หลัง Login)
 • Streaming - เมนู DBSV e-Services

bulletขั้นตอนการถอนเงินบนเว็บไซต์

 1. Login เข้าสู่ระบบ
 2. ไปที่เมนูด้านซ้าย > บัญชีลงทุนของฉัน
 3. Account Management > ถอนเงิน
 4. ระบุรายละเอียดในแบบฟอร์มให้ครบถ้วน
หมายเหตุ : แจ้งก่อนเวลา 16.30 น. จะได้รับเงินตอน 11.30 น. ของวันถัดไป(T+1) หากแจ้งหลังเวลา 16.30 น. จะถือเป็นรายการของวันทำการถัดไป

Cash Withdrawal

bulletCash Withdrawal notification channels

 • Website www.dbsvitrade.com (Post Login)
 • Streaming - DBSV e-Services

bulletStep to cash withdrawal on website

 • Login to website
 • Go to the left menu > My Account
 • Account Management > Cash Withdrawal
 • Fill in the details in the form.
Remark : Inform before 4.30 p.m., will receive payment at 11.30 a.m. the next day (T+1). If notified after 4.30 p.m., it will be regarded as the transaction on the next business day.

แปลงสกุลเงินต่างประเทศ

bulletช่องทางการแจ้งฝาก/ถอน/แปลงสกุลเงิน

 • เว็บไซต์ www.dbsvitrade.com (หลัง Login)
 • Streaming - เมนู DBSV e-Services

bulletสกุลเงินที่รองรับ

 • THB - Thai Baht
 • SGD - Singapore Dollar
 • HKD - Hong Kong Dollar
 • USD - US Dollar
 • CAD - Canada Dollar
 • GBP - Pound Sterling
 • AUD - Australian Dollar
 • JPY - Japanese Yen

bulletแจ้งฝาก และแปลงสกุลเงิน

แจ้งฝากก่อน 9.30 น. เงินเข้าภายในวัน (T) หลังจากนี้ เงินจะเข้าในวันทำการถัดไป (T+1)

bulletแจ้งถอนเงิน

แจ้งถอนก่อน 12.00 น. ได้รับเงินใน 2 วันทำการ (T+2) หลังจากนี้ เงินจะเข้าในอีก 3 วันทำการ (T+3)

bulletแจ้งแปลงสกุลเงิน

แจ้งแปลงสกุลเงินก่อน 10.00 น. จะมีผลภายในวัน (T) หลังจากนี้ จะมีผลภายในวันทำการถัดไป (T+1)

bulletวิธีแจ้งฝาก-ถอน-แปลง สกุลเงินต่างประเทศ

FX Conversion

bulletDeposit/withdrawal/FX conversion notification channels

 • Website www.dbsvitrade.com (Post Login)
 • Streaming - DBSV e-Services

bulletSupported currencies

 • THB - Thai Baht
 • SGD - Singapore Dollar
 • HKD - Hong Kong Dollar
 • USD - US Dollar
 • CAD - Canada Dollar
 • GBP - Pound Sterling
 • AUD - Australian Dollar
 • JPY - Japanese Yen

bulletDeposit and FX conversion

Inform the deposit before 9.30 a.m., the money will be credited within the day (T). After this, the money will be credited on the next business day (T+1).

bulletWithdrawal

Withdraw before 12.00 noon. Receive money in 2 working days (T+2). After this, money will be credited in 3 working days (T+3).

bulletFX conversion

Notification of FX conversion before 10.00 AM will be effective within the day (T), after this will be effective within the next business day (T+1).

bulletUser Manual

ฝากหุ้น

bulletเงื่อนไขการฝากหุ้น

 • ฝากหุ้นเข้าบัญชีตัวเอง
 • ฝากหุ้นเข้าบัญชีคู่สมรส
 • บิดา/มารดา ฝากหุ้นเข้าบัญชีของบุตร/ธิดา

bulletช่องทางแจ้งฝากหุ้น

 • เว็บไซต์ www.dbsvitrade.com (หลัง Login)
 • Streaming - เมนู DBSV e-Services

bulletขั้นตอนการฝากหุ้นบนเว็บไซต์

 1. Login เข้าสู่ระบบ
 2. ไปที่เมนูด้านซ้าย > บัญชีลงทุนของฉัน
 3. Account Management > ฝากหุ้น
 4. ระบุรายละเอียดในแบบฟอร์มให้ครบถ้วน

bulletใบฝากหุ้นเข้าบัญชีบล.ดีบีเอส - เอกสารที่ต้องใช้ มีดังนี้

 • ใบหุ้นฉบับจริง พร้อมลงนามด้านหลัง ช่องที่ 1 ผู้โอน
 • สำเนาบัตรประชาชน 1 ฉบับ
 • เอกสารใบแจ้งฝากหลักทรัพย์ (ติดต่อขอแบบฟอร์มได้จากที่ปรึกษาการลงทุนของท่าน)

bulletโอนหุ้นมาจากบล.อื่น - แจ้งทำเรื่องโอนหุ้นจากบล.ต้นทาง และระบุข้อมูลปลายทาง

 • บล.ดีบีเอส หมายเลข 004
 • เลขที่บัญชีซื้อขายหลักทรัพย์

Securities Deposit

bulletConditions

 • Deposit shares into your own account
 • Deposit shares into spouse's account
 • Father/mother depositing shares into the account of the child/daughter

bulletSecurities Deposit notification channels

 • Website www.dbsvitrade.com (Post Login)
 • Streaming - DBSV e-Services

bulletStep to Securities Deposit on website

 • Login to website
 • Go to the left menu > My Account
 • Account Management > Securities Deposit
 • Fill in the details in the form.

bulletDeposit form - Required Documents

 • Share certificates Signed on the back of Channel 1 transferee.
 • 1 copy of ID card or Passport.
 • Securities Deposit form (Please contact your investment advisor).

bulletTransfer from other broker - Make a transfer of shares from the securities company. And specify destination information.

 • DBSV No. 004
 • Account No.

ถอนหุ้น

bulletข้อควรทราบ

การถอน/โอนหุ้นผ่านเว็บไซต์ กรุณาดำเนินการภายในวันและเวลาทำการเท่านั้น (ก่อน 17.00 น.)

bulletช่องทางแจ้งถอนหุ้น

 • เว็บไซต์ www.dbsvitrade.com (หลัง Login)
 • Streaming - เมนู DBSV e-Services

bulletขั้นตอนการถอนหุ้นบนเว็บไซต์

 1. Login เข้าสู่ระบบ
 2. ไปที่เมนูด้านซ้าย > บัญชีลงทุนของฉัน
 3. Account Management > ถอนหุ้น
 4. ระบุรายละเอียดในแบบฟอร์มให้ครบถ้วน

bulletสำหรับการกรอกแบบฟอร์มถอนหุ้น - เอกสารที่ต้องใช้ มีดังนี้

 • ใบคำขอเบิก / โอนหลักทรัพย์ (ดาวน์โหลด)
 • สำเนาบัตรประชาชน 1 ฉบับ
 • ค่าธรรมเนียม 100 บาทต่อ 1 หลักทรัพย์
 • ส่งเอกสารกลับมาที่บริษัท (คลิกที่นี่)

Securities Withdrawal

bulletNeed to know

Securities Withdrawal/Transfer via website, Please make arrangements within the business hours and hours (Before 5.00 p.m.)

bulletSecurities Withdrawal notification channels

 • Website www.dbsvitrade.com (Post Login)
 • Streaming - DBSV e-Services
 • Withdrawal form

bulletStep to Securities Withdrawal on website

 • Login to website
 • Go to the left menu > My Account
 • Account Management > Securities Withdrawal
 • Fill in the details in the form.

bulletFor Withdrawal form - Required documents are as follows:

 • Application for securities withdrawal / transfer (Download here)
 • 1 copy of ID card or Passport.
 • THB 100 per transaction
 • Send the documents to the company. (Click here)

การลงทะเบียนสมัครใช้ ATS

สามารถสมัครผ่านช่องทางของแต่ละธนาคาร

และกรุณาแนบหลักฐานการสมัครบริการหักบัญชีอัตโนมัติมาที่ email [email protected]

ผ่านช่องทาง

ผ่านช่องทาง

ATS Registration

You can apply through the following channels:

Please attach proof of ATS Registration to email [email protected].

Channels

Mobile Banking


Channels

Channels

Channels

Internet Banking


Mobile Banking


Channels

Mobile Banking


Channels

contact me