นโยบายความเป็นส่วนตัว

ปรับปรุงล่าสุดวันที่ 15 มีนาคม 2564

บริษัทหลักทรัพย์ ดีบีเอส วิคเคอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด ("บริษัท" "เรา" หรือ "ของเรา") เล็งเห็นถึงความสำคัญของการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ (ตามที่นิยามไว้ข้างล่างนี้)

นโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ ("นโยบายความเป็นส่วนตัว") ใช้บังคับกับข้อมูลส่วนบุคคล (ตามที่นิยามไว้ในข้อ 1 ข้างล่างนี้) ของ (1) ลูกค้าบุคคลธรรมดาของเรา ทั้งที่เป็นลูกค้าเป้าหมาย (ผู้ที่อาจเป็นลูกค้าในอนาคต) ลูกค้าปัจจุบัน และลูกค้าในอดีต (2) พนักงาน บุคลากร เจ้าหน้าที่ ผู้แทน ผู้ถือหุ้น บุคคลผู้มีอำนาจ กรรมการ ผู้ติดต่อ ตัวแทน และบุคคลธรรมดาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับลูกค้านิติบุคคลของเรา ทั้งที่เป็นลูกค้าเป้าหมาย (ผู้ที่อาจเป็นลูกค้าในอนาคต) ลูกค้าปัจจุบัน และลูกค้าในอดีต

บุคคลธรรมดาจะรวมเรียกว่า "คุณ" หรือ "ของคุณ" ส่วนลูกค้าบุคคลธรรมดาและลูกค้านิติบุคคลจะรวมเรียกว่า "ลูกค้า"

นโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้อธิบายถึงวิธีการที่เราเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย และโอนข้อมูลส่วนบุคคลของคุณไปยังต่างประเทศ นโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ใช้บังคับกับธุรกิจ เว็บไซต์ แอพพลิเคชั่นบนอุปกรณ์เคลื่อนที่ ศูนย์บริการข้อมูลลูกค้า (call center) กิจกรรมและนิทรรศการ ช่องทางการติดต่อทางออนไลน์ โลเคชั่นอื่น ๆ (locations) และวิธีการใด ๆ ที่เราเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย หรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลของคุณไปยังต่างประเทศ

 1. ข้อมูลส่วนบุคคลที่เราเก็บรวบรวม

  "ข้อมูลส่วนบุคคล" หมายถึง ข้อมูลเกี่ยวกับคุณซึ่งระบุถึงตัวคุณหรือทำให้สามารถระบุตัวคุณได้ ตามที่ระบุไว้ข้างล่างนี้ เพื่อที่เราจะให้บริการแก่ลูกค้า เราอาจเก็บรวบรวมข้อมูลของคุณด้วยวิธีการต่าง ๆ เราอาจเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของคุณจากคุณโดยตรง (เช่น ผ่านทางผู้จัดการฝ่ายความสัมพันธ์ ที่ปรึกษาการลงทุน พนักงานขาย ศูนย์บริการข้อมูลลูกค้า (call center) หรือแพลตฟอร์มออนไลน์ของเรา) หรือจากแหล่งอื่น ๆ โดยอ้อม (เช่น สื่อสังคม แพลตฟอร์มออนไลน์ของบุคคลภายนอก หรือแหล่งข้อมูลสาธารณะอื่น ๆ) และผ่านบริษัทในเครือ ผู้ให้บริการ พันธมิตรทางธุรกิจ หน่วยงานทางการ หรือบุคคลภายนอก (เช่น ผู้รับฝากทรัพย์สินที่เป็นบุคคลภายนอก ผู้รับฝากทรัพย์สินช่วง และนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์) ประเภทของข้อมูลที่เราเก็บรวบรวมขึ้นอยู่กับความสัมพันธ์ของลูกค้ากับเรา และบริการหรือผลิตภัณฑ์ที่ลูกค้าต้องการจากเรา

  "ข้อมูลที่ละเอียดอ่อน" หมายถึง ข้อมูลส่วนบุคคลที่กฎหมายจัดประเภทเป็นข้อมูลที่ละเอียดอ่อน เราจะเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย และ/หรือโอนข้อมูลที่ละเอียดอ่อนไปยังต่างประเทศก็ต่อเมื่อได้รับความยินยอมโดยชัดแจ้งจากคุณ หรือกฎหมายอนุญาตให้กระทำได้

  ลูกค้าบุคคลธรรมดา

  ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณซึ่งเราจะเก็บรวมรวม ใช้ เปิดเผย และ/หรือโอนไปยังต่างประเทศ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงข้อมูลส่วนบุคคลประเภทดังต่อไปนี้

  (ก) ข้อมูลส่วนตัว เช่น คำนำหน้าชื่อ ชื่อ เพศ อายุ อาชีพ ตำแหน่งงาน เงินเดือน ที่ทำงาน ตำแหน่ง การศึกษา สัญชาติ วันเกิด สถานภาพทางการสมรส ข้อมูลบนบัตรที่ออกโดยรัฐบาล (เช่น เลขที่บัตรประจำตัวประชาชน เลขหนังสือเดินทาง เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร ข้อมูลใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ เป็นต้น) ลายมือชื่อ การบันทึกเสียง การบันทึกการสนทนาทางโทรศัพท์ รูปถ่าย การบันทึกภาพจากกล้องวงจรปิด ทะเบียนบ้าน และข้อมูลประจำตัวอื่น ๆ
  (ข) ข้อมูลเพื่อการติดต่อ เช่น ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ หมายเลขโทรศัพท์เคลื่อนที่ หมายเลขโทรสาร ที่อยู่อีเมล และรหัสประจำตัวสำหรับการติดต่อสื่อสารทางอิเล็กทรอนิกส์อื่น ๆ
  (ค) ข้อมูลบัญชีและข้อมูลทางการเงิน เช่น ข้อมูลบัตรเครดิตและบัตรเดบิต หมายเลขบัญชี ชื่อบัญชี และประเภทของบัญชี ข้อมูลพร้อมเพย์ สินทรัพย์หมุนเวียน รายได้และค่าใช้จ่าย ตลอดจนข้อมูลการชำระเงิน และข้อมูลการสมัครใช้บริการและผลิตภัณฑ์
  (ง) ข้อมูลการทำธุรกรรม เช่น ประเภทของผลิตภัณฑ์ (อาทิ หลักทรัพย์ ตราสารอนุพันธ์ ราคาและปริมาณ หมายเลขคำสั่งซื้อ หมายเลขนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ เงื่อนไข (ถ้ามี) ประวัติการซื้อขายและยอดคงเหลือ ประวัติการชำระเงินและการทำธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์ของคุณ งบการเงิน หนี้สิน ภาษี รายได้ กำไรและเงินลงทุน แหล่งที่มาของความมั่งคั่งและเงินทุน การเป็นตัวแทน ข้อมูลการซื้อขาย ประวัติการผิดนัด มูลค่าของหลักประกัน (margin balance) และข้อมูลเงินกู้ยืมเพื่อซื้อหลักทรัพย์ (margin loan)
  (จ) ข้อมูลทางเทคนิค เช่น เลขที่อยู่ไอพีหรืออินเทอร์เน็ตโพรโทคอล (IP address) เว็บบีคอน (web beacon) ล็อก (Log) ไอดีอุปกรณ์ (Device ID) รุ่นอุปกรณ์และประเภทของอุปกรณ์ เครือข่าย ข้อมูลการเชื่อมต่อ ข้อมูลการเข้าถึง ข้อมูลการเข้าใช้งานแบบ single sign-on (SSO) การเข้าสู่ระบบ (Login log) เวลาที่เข้าถึง ระยะเวลาที่ใช้บนหน้าเพจของเรา คุกกี้ ข้อมูลการเข้าสู่ระบบ ประวัติการค้นหา ข้อมูลการเรียกดู ประเภทและเวอร์ชั่นของเบราว์เซอร์ การตั้งค่าเขตเวลา (Time zone setting) และสถานที่ตั้ง ประเภทและเวอร์ชั่นของปลั๊กอินเบราว์เซอร์ ระบบปฏิบัติการและแพลตฟอร์ม และเทคโนโลยีอื่น ๆ บนอุปกรณ์ที่คุณใช้ในการเข้าถึงแพลตฟอร์ม
  (ฉ) รายละเอียดข้อมูลส่วนตัว เช่น ชื่อบัญชี (account identifiers) ชื่อผู้ใช้และรหัสผ่าน รหัสประจำตัว (PIN ID code) สำหรับการซื้อขาย ความสนใจและความพึงพอใจ กิจกรรม เป้าหมายการลงทุน ความรู้และประสบการณ์การลงทุน และระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (risk tolerance)
  (ช) ข้อมูลการใช้งาน เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับการใช้งานของคุณบนเว็บไซต์ แพลตฟอร์ม การใช้ผลิตภัณฑ์และบริการ และ
  (ซ) ข้อมูลสื่อสังคม เช่น รหัสประจำตัว ชื่อผู้ใช้งาน เบอร์โทรศัพท์ และอีเมลที่ใช้ลงทะเบียนใช้งาน

  ลูกค้านิติบุคคล

  ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณซึ่งเราจะเก็บรวมรวม ใช้ เปิดเผย และ/หรือโอนไปยังต่างประเทศ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงข้อมูลส่วนบุคคลประเภทดังต่อไปนี้

  (ก) ข้อมูลระบุตัวบุคคล เช่น ชื่อ นามสกุล คำนำหน้าชื่อ อายุ เพศ รูปถ่าย ข้อมูลในประวัติส่วนบุคคล การศึกษา ข้อมูลเกี่ยวกับงาน (เช่น สถานะ หน้าที่ อาชีพ ตำแหน่งงาน บริษัทที่คุณทำงานให้ หรือเป็นพนักงาน หรือถือหุ้นอยู่) ข้อมูลบนบัตรที่ออกโดยรัฐบาล (เช่น เลขที่บัตรประจำตัวประชาชน เลขหนังสือเดินทาง) อัตราส่วนการถือหุ้น ลายมือชื่อ และข้อมูลประจำตัวอื่น ๆ ของคุณ
  (ข) ข้อมูลเพื่อการติดต่อ เช่น หมายเลขโทรศัพท์ ที่อยู่ ประเทศ ที่อยู่อีเมล และข้อมูลอื่น ๆ ในทำนองเดียวกัน
  (ค) ข้อมูลส่วนตัวที่สร้างขึ้นเกี่ยวกับความสัมพันธ์ของลูกค้ากับเรา เช่น การเปิดบัญชี การบริหารจัดการ การดำเนินงาน การชำระเงิน การชำระบัญชี การประมวลผลและการรายงานในนามของลูกค้า ข้อมูลส่วนตัวดังกล่าวอาจรวมถึงลายมือชื่อและหนังสือติดต่อกับเรา และ
  (ง) ข้อมูลอื่น ๆ ที่มีการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยโดยเกี่ยวข้องกับความสัมพันธ์กับเรา เช่น ข้อมูลที่คุณให้แก่เราในสัญญา แบบฟอร์มหรือการสำรวจ หรือข้อมูลที่เก็บรวบรวมในเวลาที่คุณเข้าร่วมกิจกรรมทางธุรกิจ การสัมมนา หรือกิจกรรมทางสังคมของเรา


  ข้อมูลที่ละเอียดอ่อนของคุณซึ่งเราจะเก็บรวมรวม ใช้ เปิดเผย และ/หรือโอนไปยังต่างประเทศ ได้แก่

  (ก) ข้อมูลชีวมาตร เช่น ระบบจดจำใบหน้า ลายนิ้วมือ
  (ข) ข้อมูลสุขภาพ เช่น ข้อมูลการรักษาพยาบาล
  (ค) ประวัติอาชญากรรม
  (ง) ศาสนา และ
  (จ) ข้อมูลที่ละเอียดอ่อนอื่น ๆ ซึ่งแสดงอยู่ในเอกสารประจำตัว เช่น เชื้อชาติและศาสนา

 2. วัตถุประสงค์ที่เราเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ

  เราอาจเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย และ/หรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลและข้อมูลที่ละเอียดอ่อนของคุณไปยังต่างประเทศ เพื่อวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้

  2.1 วัตถุประสงค์ที่เราจำเป็นต้องได้รับความยินยอม

  เราอาศัยความยินยอมของคุณเพื่อ

  (ก) การติดต่อสื่อสารทางการตลาด การเสนอข้อเสนอพิเศษ เอกสารส่งเสริมการขายที่เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการของบริษัท บริษัทในเครือและบริษัทย่อยของบริษัท และบุคคลภายนอกซึ่งเราไม่สามารถอาศัยหลักเกณฑ์หรือฐานทางกฎหมายอื่น
  (ข)

  การเก็บรวบรวม การใช้ และ/หรือการเปิดเผยข้อมูลที่ละเอียดอ่อนของคุณ เพื่อวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้

  1. ข้อมูลชีวมาตร (เช่นระบบจดจำใบหน้า ลายนิ้วมือ) เพื่อการเข้าถึงสถานที่/การสมัครใช้บริการ และการยืนยันและพิสูจน์ตัวบุคคล
  2. ข้อมูลสุขภาพ เช่นข้อมูลการรักษาพยาบาล เพื่อการอำนวยความสะดวก
  3. ประวัติอาชญากรรมเพื่อการตรวจสอบภูมิหลัง
  4. ศาสนาเพื่อการอำนวยความสะดวก
  5. ข้อมูลที่ละเอียดอ่อนซึ่งแสดงอยู่ในเอกสารประจำตัว (เช่น เชื้อชาติและศาสนา) เพื่อการยืนยันและพิสูจน์ตัวบุคคล
  (ค) การโอนข้อมูลส่วนบุคคลของคุณไปยังประเทศที่อาจจะไม่มีระดับการคุ้มครองข้อมูลที่เพียงพอ ซึ่งกฎหมายกำหนดให้ต้องได้รับความยินยอม

  ในกรณีที่หลักเกณฑ์หรือฐานทางกฎหมายคือการขอความยินยอม คุณมีสิทธิที่จะถอนความยินยอมของคุณ ณ เวลาใดก็ได้ โดยคุณสามารถติดต่อตามรายละเอียดการติดต่อข้อ 9 ด้านล่างนี้ เพื่อถอนความยินยอม การถอนความยินยอมจะไม่กระทบต่อความชอบด้วยกฎหมายของการเก็บรวบรวม การใช้ และการเปิดเผย ข้อมูลส่วนบุคคลและข้อมูลที่ละเอียดอ่อนของคุณตามความยินยอมของคุณก่อนที่จะขอถอน


  2.2 วัตถุประสงค์ที่เราอาจดำเนินการโดยอาศัยหลักเกณฑ์หรือฐานทางกฎหมายอื่น ๆ ในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ

  เราอาจอาศัยหลักเกณฑ์หรือฐานทางกฎหมายดังต่อไปนี้เพื่อเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย และ/หรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลของคุณไปยังต่างประเทศ กล่าวคือ (1) เป็นการจำเป็นเพื่อการปฏิบัติตามสัญญา สำหรับการเข้าทำสัญญาหรือการปฏิบัติตามสัญญากับคุณ (2) เป็นการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย (3) เป็นการจำเป็นเพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของเราและของบุคคลภายนอก เพื่อให้สมดุลกับประโยชน์และสิทธิและเสรีภาพขั้นพื้นฐานที่เกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ (4) เพื่อการป้องกันหรือระงับอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย หรือสุขภาพของบุคคล และ (5) ประโยชน์สาธารณะ สำหรับการดำเนินภารกิจเพื่อประโยชน์สาธารณะ หรือปฏิบัติหน้าที่ในการใช้อำนาจรัฐ

  เราจะอาศัยหลักเกณฑ์หรือฐานทางกฎหมายใน (1) ถึง (5) ข้างต้น เพื่อการเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย และ/หรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลของคุณไปยังต่างประเทศ เพื่อวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้

  ลูกค้าบุคคลธรรมดา

  (ก) การติดต่อกับคุณก่อนที่คุณจะเข้าทำสัญญากับเรา
  (ข) การประมวลผลคำขอเปิดบัญชี การดำรงบัญชี และการดำเนินการที่เกี่ยวกับบัญชีของคุณ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง การประมวลผลคำขอหรือการร้องขอบริการหรือผลิตภัณฑ์ การประมวลผลธุรกรรมของคุณ การออกรายงานแสดงความเคลื่อนไหวของบัญชี (account statement) และการดำเนินการและการปิดบัญชีของคุณ
  (ค) การให้บริการแก่คุณ เช่น นักวางแผน/ที่ปรึกษาทางการเงิน [บริการนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ การค้าหลักทรัพย์ การจัดจำหน่ายหลักทรัพย์ การเป็นตัวแทนสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน การจัดการกองทุนรวม การจัดการกองทุนส่วนบุคคล ที่ปรึกษาการลงทุน การให้ยืมและยืมหลักทรัพย์ การเป็นตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า การค้าตราสารอนุพันธ์ นายหน้าซื้อขายตราสารอนุพันธ์ การให้คำปรึกษาด้านตราสารอนุพันธ์ และการจัดการกองทุนตราสารอนุพันธ์การประกอบธุรกิจซื้อ/ขาย/แลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศเพื่อการลงทุนในตราสารและอนุพันธ์ การทำธุรกิจบริการให้ข้อมูลเกี่ยวกับบริการด้านการเงินและการลงทุนของดีบีเอส แบงค์ ลิมิเต็ด] เป็นครั้งคราว และการจัดการเรื่องทั้งปวงที่เกี่ยวข้องกับบริการเหล่านี้
  (ง) การจัดหาผลิตภัณฑ์การลงทุน การเสนอทางเลือกให้แก่คุณ (รวมถึงผลิตภัณฑ์การลงทุนของบุคคลภายนอก) เป็นครั้งคราว และการจัดการเรื่องทั้งปวงที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์การลงทุนเหล่านี้
  (จ) การบริหารความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเรา และการบริหารจัดการบัญชีที่คุณมีอยู่กับเรา
  (ฉ) การป้องกันลูกค้าจากข้อจำกัดบางประการ (เช่น การป้องกันผู้สูงอายุจากการเข้าทำธุรกรรมบางประเภทด้วยตนเอง เพื่อวัตถุประสงค์ในการควบคุมความเสียหาย)
  (ช) การดำเนินการตามคำสั่งของคุณ หรือการตอบข้อซักถามหรือความคิดเห็นของคุณ และการแก้ไขเรื่องร้องเรียนของคุณ
  (ซ) การยืนยันตัวบุคคลและการตรวจสอบข้อมูลเครดิต กระบวนการทำความรู้จักลูกค้า (know-your-customer (KYC)) และตรวจสอบสถานะลูกค้า (customer due diligence (CDD)) การตรวจสอบและคัดกรองอื่น ๆ และการติดตามตรวจสอบอย่างต่อเนื่องที่อาจจำเป็นตามกฎหมายที่ใช้บังคับ
  (ฌ) การป้องกัน ตรวจจับ และสอบสวนการฉ้อโกง การประพฤติมิชอบ หรือกิจกรรมที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย ไม่ว่าจะได้รับการร้องขอจากหน่วยงานของรัฐหรือหน่วยงานกำกับดูแลหรือไม่ และการวิเคราะห์และบริหารความเสี่ยง
  (ญ) การปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบ กฎเกณฑ์ แนวทาง คำสั่ง คำแนะนำ และการร้องขอจากหน่วยงานของรัฐ หน่วยงานภาษีอากร หน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย หรือหน่วยงานอื่น ๆ หรือหน่วยงานกำกับดูแล (ไม่ว่าในประเทศหรือต่างประเทศ) เช่น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแห่งประเทศไทย บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด บริษัทสำนักหักบัญชี (ประเทศไทย) จำกัด สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และกรมสรรพากร
  (ฎ) การจัดการโครงสร้างพื้นฐานของเรา การควบคุมภายใน การตรวจสอบ และการดำเนินธุรกิจ และการปฏิบัติตามนโยบายและขั้นตอนของเราที่อาจจำเป็นโดยกฎหมายและกฎระเบียบที่ใช้บังคับ รวมถึงกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมความเสี่ยง การรักษาความปลอดภัย การตรวจสอบ การเงินและการบัญชี ระบบต่าง ๆ และความต่อเนื่องทางธุรกิจ
  (ฏ) การจัดการหรือการสอบสวนเรื่องร้องเรียน ข้อเรียกร้อง หรือข้อพิพาทใด ๆ
  (ฐ) การติดต่อสื่อสารทางการตลาด การให้ข้อมูล ข้อเสนอพิเศษ และเอกสารส่งเสริมการขายเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการของบริษัท บริษัทในเครือและบริษัทย่อยของบริษัท และบุคคลภายนอก
  (ฑ) การพัฒนาบริการและผลิตภัณฑ์ใหม่ และการให้ข้อมูลที่เป็นปัจจุบันแก่คุณเกี่ยวกับบริการและผลิตภัณฑ์ของเราเป็นครั้งคราว
  (ฒ) การทำวิจัย การวางแผนและการวิเคราะห์ทางสถิติ ตัวอย่างเช่น ในด้านวงเงินลงทุนและพฤติกรรมการลงทุนของคุณ เพื่อวัตถุประสงค์ในการพัฒนาบริการและผลิตภัณฑ์ของเรา
  (ณ) การจัดโครงการหรือกิจกรรมส่งเสริมการขาย การประชุม การสัมมนา และการเยี่ยมชมบริษัทของเรา
  (ด) การบังคับสิทธิตามกฎหมายหรือตามสัญญาของเรา รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง การติดตามทวงถามจำนวนเงินใด ๆ ทั้งหมดที่ติดค้างต่อเรา
  (ต) การอำนวยความสะดวกในการตรวจสอบทางการเงินที่จะดำเนินการโดยผู้สอบบัญชี หรือการรับบริการที่ปรึกษากฎหมายจากที่ปรึกษากฎหมายที่แต่งตั้งโดยคุณหรือเรา
  (ถ) การปฏิบัติตามภาระหน้าที่ของเราภายใต้สัญญาใด ๆ ที่เราเป็นคู่สัญญา เช่น สัญญากับพันธมิตรทางธุรกิจของเรา ผู้ขาย หรือบริษัทบริหารสินทรัพย์อื่น ๆ หรือภายใต้สัญญาที่เราทำหน้าที่เป็นตัวแทน

  ถ้าข้อมูลส่วนบุคคลที่เราเก็บรวบรวมจากคุณจำเป็นสำหรับการปฏิบัติตามภาระหน้าที่ตามกฎหมายของเรา หรือการเข้าทำสัญญากับคุณ เราอาจจะไม่สามารถจัดหาผลิตภัณฑ์และบริการให้แก่คุณ (หรือไม่สามารถจัดหาผลิตภัณฑ์และบริการให้แก่คุณต่อไป) ถ้าเราไม่สามารถเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเมื่อมีการร้องขอ


  ลูกค้านิติบุคคล

  (ก) การติดต่อสื่อสารทางธุรกิจ เช่น การติดต่อสื่อสารกับลูกค้าเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์หรือบริการของเรา อาทิ ด้วยการตอบข้อซักถามหรือการร้องขอ
  (ข) การคัดเลือกลูกค้า เช่น การตรวจสอบตัวตนของคุณและสถานะลูกค้า การตรวจสอบสถานะหรือการตรวจสอบภูมิหลังในรูปแบบอื่น ๆ หรือการระบุความเสี่ยงเกี่ยวกับคุณและลูกค้า (รวมถึงการตรวจสอบคัดกรองกับรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนด (sanction lists) ของหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายของรัฐและ/หรือที่เป็นทางการซึ่งเปิดเผยเป็นการทั่วไป ตามที่กฎหมายกำหนด) การประเมินความเหมาะสมและคุณสมบัติของคุณและลูกค้า การออกคำขอใบเสนอราคาและการเชิญชวนประกวดราคา การเข้าทำสัญญากับคุณหรือลูกค้า
  (ค) การจัดการข้อมูลลูกค้า เช่น การดำรงและปรับปรุงรายชื่อ/รายนามลูกค้า (รวมถึงข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ) การจัดเก็บสัญญาและเอกสารที่เกี่ยวข้องซึ่งอาจมีการอ้างถึงคุณ
  (ง) การบริหารความสัมพันธ์ เช่น การวางแผน การดำเนินการ และการบริหารความสัมพันธ์ (ทางสัญญา) กับลูกค้า อาทิ ด้วยการทำธุรกรรมและดำเนินการตามคำสั่งสำหรับผลิตภัณฑ์หรือบริการ การประมวลผลการชำระเงิน การดำเนินกิจกรรมด้านการบัญชี การตรวจสอบ การเรียกเก็บเงินและการจัดเก็บเงิน การจัดการด้านการจัดส่งและการส่งมอบ การให้บริการสนับสนุน
  (จ) การวิเคราะห์และปรับปรุงธุรกิจ เช่น การทำวิจัย การวิเคราะห์ข้อมูล การประเมิน การสำรวจและการรายงานเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการของเรา และผลการดำเนินงานของคุณหรือของลูกค้า การพัฒนาและปรับปรุงกลยุทธ์การตลาด และผลิตภัณฑ์และบริการ
  (ฉ) ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสนับสนุน เช่น การจัดหาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสนับสนุนการใช้งานระบบ (helpdesk supports) การสร้างและดำรงรหัสและข้อมูลส่วนตัวสำหรับคุณ การบริหารจัดการการเข้าถึงระบบใด ๆ ที่เราได้อนุญาตให้คุณเข้าถึงได้ การถอนบัญชีที่ไม่มีการใช้งาน (inactive accounts) การดำเนินการควบคุมธุรกิจ (business controls) เพื่อให้ธุรกิจของเราสามารถดำเนินไปได้ และการช่วยให้เราสามารถระบุและแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ในระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของเรา และการดูแลให้ระบบของเรามีความปลอดภัย การพัฒนา การใช้ การดำเนินงาน และการบำรุงรักษาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
  (ช) การติดตามตรวจสอบความปลอดภัยและระบบ เช่น การยืนยันตัวบุคคล การควบคุมและการบันทึกการเข้าถึงระบบ การติดตามตรวจสอบระบบ อุปกรณ์ และระบบอินเทอร์เน็ต การตรวจสอบความมั่นคงปลอดภัยของเทคโนโลยีสารสนเทศ การป้องกันและแก้ไขอาชญากรรม ตลอดจนการบริหารความเสี่ยงและการป้องกันการฉ้อโกง
  (ซ) การจัดการข้อพิพาท เช่น การแก้ไขข้อพิพาท การบังคับสัญญาของเรา การกำหนด การใช้หรือการต่อสู้สิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย
  (ฌ) การสอบสวนภายใน การสอบสวน การป้องกันการร้องเรียนและ/หรืออาชญากรรมหรือการฉ้อโกง
  (ญ) การปฏิบัติตามกฎระเบียบภายในองค์กร เช่น การปฏิบัติตามนโยบายภายในองค์กร และกฎหมาย กฎระเบียบ คำสั่ง และแนวทางของหน่วยงานกำกับดูแลที่มีผลบังคับใช้
  (ฎ) การปฏิบัติตามกฎหมายและหน่วยงานของรัฐ เช่น การประสานงาน การปฏิสัมพันธ์ และการตอบสนองหน่วยงานของรัฐหรือศาล
  (ฏ) วัตถุประสงค์ทางการตลาด เช่น การแจ้งข่าวสารและการประชาสัมพันธ์ของเราซึ่งอาจเป็นที่น่าสนใจต่อคุณ กิจกรรมต่าง ๆ การเสนอบริการใหม่ การทำการสำรวจ
  (ฐ) การปฏิบัติตามข้อกำหนดทางธุรกิจที่สมเหตุสมผล เช่น การจัดการ การฝึกอบรม การตรวจสอบ การรายงาน การควบคุม หรือการบริหารความเสี่ยง สถิติ การวิเคราะห์แนวโน้มและการวางแผน หรือกิจกรรมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องหรือคล้ายคลึงกัน

 3. วิธีการที่เราอาจเปิดเผยหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ

  เราอาจเปิดเผย หรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลของคุณไปยังบุคคลภายนอก (รวมถึงบุคลากรและตัวแทนของบุคคลภายนอก) ภายในประเทศไทยหรือนอกประเทศไทยดังต่อไปนี้ ซึ่งประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อวัตถุประสงค์ตามนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ โดยคุณสามารถอ่านนโยบายความเป็นส่วนตัวของบุคคลภายนอกเหล่านั้นเพื่อศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการที่บุคคลภายนอกดังกล่าวประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณได้


  ลูกค้าบุคคลธรรมดา

  3.1 กลุ่มบริษัทดีบีเอส

  เนื่องจากบริษัทหลักทรัพย์ ดีบีเอส วิคเคอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด เป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มบริษัทดีบีเอส เราอาจจำเป็นต้องโอนข้อมูลส่วนบุคคลของคุณไปยังบริษัทอื่น ๆ ภายในกลุ่มบริษัทดีบีเอส หรืออนุญาตให้บริษัทอื่น ๆ ภายในกลุ่มบริษัทดีบีเอส เข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของคุณได้ เพื่อวัตถุประสงค์ตามที่ระบุไว้ข้างต้น

  3.2 ผู้ให้บริการของเรา

  เราอาจใช้บริษัท ตัวแทน หรือผู้รับจ้างเพื่อการให้บริการต่าง ๆ ในนามของเรา หรือเพื่อช่วยเหลือในการจัดหาผลิตภัณฑ์และบริการให้แก่คุณ เราอาจแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของคุณกับผู้ให้บริการเหล่านี้ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง (ก) ผู้ให้บริการเทคโนโลยีสารสนเทศ (ข) ตัวแทนการวิจัย (ค) ผู้ให้บริการการวิเคราะห์ (ง) ตัวแทนการสำรวจ (จ) ตัวแทนด้านการตลาด สื่อโฆษณาและการติดต่อสื่อสาร (ฉ) ผู้ให้บริการชำระเงิน และ (ช) ผู้ให้บริการด้านธุรการและการดำเนินงาน

  ในการให้บริการเหล่านี้ ผู้ให้บริการอาจเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ อย่างไรก็ตาม เราจะให้ข้อมูลส่วนบุคคลแก่ผู้ให้บริการของเราเพียงเท่าที่จำเป็นในการให้บริการโดยผู้ให้บริการเหล่านี้ และเราจะขอให้ผู้ให้บริการเหล่านี้ไม่ใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพื่อวัตถุประสงค์อื่นใด เราจะดำเนินการให้เป็นที่มั่นใจว่าผู้ให้บริการทุกรายที่เราทำงานด้วยจะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของคุณไว้อย่างปลอดภัย

  3.3 พันธมิตรทางธุรกิจของเรา

  เราอาจโอนข้อมูลส่วนบุคคลของคุณไปยังบุคคลที่กระทำการในนามของคุณ หรือเกี่ยวข้องในการจัดหาผลิตภัณฑ์หรือบริการประเภทใดที่คุณได้รับจากเรา ซึ่งรวมถึงผู้รับเงิน ผู้รับผลประโยชน์ ผู้แทนในบัญชี (account nominees) ตัวกลาง (เช่น บริษัทหลักทรัพย์ที่เป็นบุคคลภายนอก หรือบริษัทบริหารสินทรัพย์) ผู้รับฝากทรัพย์สิน ธนาคารตัวแทน ตัวแทน ผู้ขาย พันธมิตรธุรกิจร่วม (co-brand partners) คู่สัญญา (market counterparties) ผู้ออกผลิตภัณฑ์ หรือระบบคลังข้อมูลทางการค้าโลก (global trade repositories) ที่เราทำการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลให้ในการจัดหาผลิตภัณฑ์และบริการให้แก่คุณ และที่คุณอนุญาตให้เราเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณได้ แต่ทั้งนี้ผู้รับข้อมูลเหล่านี้ต้องตกลงที่จะปฏิบัติต่อข้อมูลส่วนบุคคลของคุณโดยสอดคล้องกับนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้

  3.4 บุคคลภายนอกตามที่กฎหมายอนุญาต

  ในบางสถานการณ์ เราอาจจะจำเป็นที่จะต้องเปิดเผยหรือแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของคุณกับบุคคลภายนอก เพื่อปฏิบัติตามภาระหน้าที่ตามกฎหมายหรือกฎระเบียบ ซึ่งรวมถึง การปฏิบัติตามหน่วยงานที่บังคับใช้กฎหมาย ศาล หน่วยงานกำกับดูแล หน่วยงานรัฐ หรือบุคคลภายนอกอื่น ๆ ในกรณีที่เราเชื่อว่าการเปิดเผยหรือการโอนนั้นจำเป็นเพื่อที่จะปฏิบัติตามภาระหน้าที่ตามกฎหมายหรือกฎระเบียบ หรือเพื่อการปกป้องสิทธิของเรา สิทธิของบุคคลอื่น หรือเพื่อความปลอดภัยของบุคคลหรือบุคคลภายนอกใด ๆ หรือเพื่อตรวจสอบ ป้องกัน หรือจัดการเกี่ยวกับปัญหาการฉ้อโกง หรือด้านความมั่นคงหรือความปลอดภัย

  3.5 ที่ปรึกษาวิชาชีพ

  เราอาจเปิดเผยหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลของคุณไปยังที่ปรึกษาวิชาชีพของเราที่เกี่ยวกับบริการด้านการตรวจสอบ กฎหมาย การบัญชี และภาษีอากร ซึ่งช่วยในการประกอบธุรกิจและแก้ต่าง หรือจัดการเกี่ยวกับข้อเรียกร้องทางกฎหมาย

  3.6 บุคคลภายนอก เช่น ผู้รับโอนสิทธิ ผู้รับโอน หรือผู้รับแปลงหนี้

  เราอาจมอบ โอน หรือแปลงหนี้สิทธิหรือภาระผูกพันของเราให้แก่บุคคลภายนอก เพียงเท่าที่ได้รับอนุญาตตามข้อกำหนดและเงื่อนไขของสัญญาใด ๆ ที่เข้าทำระหว่างคุณกับเรา เราอาจเปิดเผยหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลของคุณไปยังผู้รับโอนสิทธิ ผู้รับโอน หรือผู้รับแปลงหนี้ รวมถึงบุคคลที่อาจเป็นผู้รับโอนสิทธิ ผู้รับโอน หรือผู้รับแปลงหนี้ แต่ทั้งนี้ผู้รับข้อมูลเหล่านี้ต้องตกลงที่จะปฏิบัติต่อข้อมูลส่วนบุคคลของคุณโดยสอดคล้องกับนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้

  3.7 บุคคลภายนอกที่เกี่ยวข้องกับการโอนธุรกิจ

  เราอาจเปิดเผยหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลของคุณไปยังพันธมิตรทางธุรกิจ ผู้ลงทุน ผู้ถือหุ้นรายสำคัญ ผู้รับโอนสิทธิ บุคคลที่อาจเป็นผู้รับโอนสิทธิ ผู้รับโอนหรือบุคคลที่อาจเป็นผู้รับโอนของเรา ในกรณีที่มีการฟื้นฟูกิจการ การปรับโครงสร้างกิจการ การควบรวมกิจการ การเข้าซื้อกิจการ การขาย การซื้อ กิจการร่วมค้า การโอน การเลิกกิจการ หรือเหตุการณ์ใดในทำนองเดียวกันที่เกี่ยวข้องกับการโอนหรือการจำหน่ายจ่ายโอนธุรกิจ สินทรัพย์ หรือหุ้นทั้งหมดหรือส่วนใด ๆ ของเรา ถ้ามีเหตุการณ์ใด ๆ ดังกล่าวข้างต้นเกิดขึ้น ผู้รับข้อมูลจะปฏิบัติตามนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ในส่วนที่เกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ


  ลูกค้านิติบุคคล

  เราอาจแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของคุณกับบุคคลอื่น ๆ เพื่อวัตถุประสงค์ตามที่ระบุในข้อ 3 ข้างต้น [เช่น บริษัทในเครือของเราภายในกลุ่มบริษัทดีบีเอส พันธมิตรทางธุรกิจอื่น ๆ ของเรา ผู้ให้บริการบุคคลภายนอกที่เราจ้าง] ในบางสถานการณ์ เราแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของคุณกับหน่วยงานของรัฐ หน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย ศาล หน่วยงานกำกับดูแล หรือบุคคลภายนอกอื่น ๆ ในกรณีที่เราเชื่อว่าการแบ่งปันนั้นจำเป็นเพื่อที่จะปฏิบัติตามภาระหน้าที่ตามกฎหมายหรือกฎระเบียบ หรือเพื่อการปกป้องสิทธิของเรา สิทธิของบุคคลอื่น หรือเพื่อความปลอดภัยของบุคคลหรือบุคคลภายนอกใด ๆ หรือเพื่อตรวจสอบ ป้องกัน หรือจัดการเกี่ยวกับปัญหาการฉ้อโกง หรือด้านความมั่นคงหรือความปลอดภัย

  เมื่อเราโอนข้อมูลส่วนบุคคลไปยังบุคคลภายนอก เราจะดำเนินการเพื่อให้มั่นใจถึงการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ เช่น ความตกลงการเก็บรักษาความลับ หรือมาตรการรักษาความปลอดภัยที่เหมาะสมอื่น ๆ ตามที่กฎหมายกำหนด


 4. การโอนข้อมูลส่วนบุคคลของคุณระหว่างประเทศ

  เราอาจเปิดเผยหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลของคุณไปยังบุคคลภายนอก หรือเครื่องแม่ข่ายที่ตั้งอยู่ในต่างประเทศซึ่งประเทศปลายทางอาจมี หรืออาจไม่มีมาตรฐานการคุ้มครองข้อมูลในลักษณะเดียวกันกับประเทศไทย ทั้งนี้ เราได้ดำเนินการตามขั้นตอนและมาตรการต่าง ๆ เพื่อทำให้คุณมั่นใจได้ว่าการโอนข้อมูลส่วนบุคคลของคุณจะโอนอย่างปลอดภัยและบุคคลที่รับโอนข้อมูลนั้นมีมาตรฐานการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่เหมาะสม และการโอนข้อมูลนั้นชอบด้วยกฎหมายโดยอาศัยข้อยกเว้นตามที่ได้รับอนุญาตตามกฎหมาย


 5. ระยะเวลาในการที่เราเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ

  เราจะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของคุณในระยะเวลาเท่าที่จำเป็นอย่างสมเหตุสมผล เพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่เราได้รับข้อมูลส่วนบุคคลนั้นมาตามที่ระบุไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ และเพื่อปฏิบัติตามภาระหน้าที่ทางกฎหมายและกฎข้อบังคับต่าง ๆ อย่างไรก็ตาม เราอาจเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของคุณนานขึ้นหากจำเป็นตามกฎหมายที่ใช้บังคับ


 6. ข้อมูลที่สำคัญอื่น ๆ เกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ

  6.1 คุกกี้และวิธีการใช้คุกกี้

  หากคุณเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเรา เราจะเก็บรวบรวมข้อมูลบางประการโดยอัตโนมัติจากคุณโดยการใช้คุกกี้ คุกกี้คือเทคโนโลยีการติดตามประเภทหนึ่งซึ่งนำมาใช้ในการวิเคราะห์กระแสความนิยม (trend) การบริหารจัดการเว็บไซต์ ติดตามการเคลื่อนไหวการใช้เว็บไซต์ของเรา หรือเพื่อจดจำการตั้งค่าของผู้ใช้บริการ

  อินเตอร์เน็ตเบราว์เซอร์ส่วนใหญ่จะให้คุณควบคุมได้ว่าจะยอมรับคุกกี้หรือไม่ หากคุณปฏิเสธการติดตามโดยคุกกี้ ความสามารถของคุณในการใช้งานคุณลักษณะหรือพื้นที่ทั้งหมดหรือบางส่วนของเว็บไซต์อาจถูกจำกัด

  6.2 ข้อมูลส่วนบุคคลที่ใช้โดยผู้เยาว์

  โดยทั่วไป กิจกรรมของเราไม่ได้มีเป้าหมายที่ผู้เยาว์ และเราไม่มีเจตนาเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลจากลูกค้าซึ่งเป็นผู้เยาว์ (บุคคลซึ่งยังไม่บรรลุนิติภาวะ (โดยอายุครบ 20 ปีบริบูรณ์หรือโดยการสมรส) โดยไม่ได้รับความยินยอมจากผู้ใช้อำนาจปกครองในกรณีที่จำเป็น หรือจากคนเสมือนไร้ความสามารถหรือคนไร้ความสามารถ โดยไม่ได้รับความยิมยอมจากผู้อนุบาลตามกฎหมาย ถ้าคุณเป็นผู้เยาว์ คนเสมือนไร้ความสามารถ หรือคนไร้ความสามารถซึ่งประสงค์จะมีความสัมพันธ์ทางสัญญากับเรา คุณต้องได้รับความยินยอมจากผู้ใช้อำนาจปกครองหรือผู้อนุบาลตามกฎหมายของคุณก่อนที่จะติดต่อเราหรือให้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณแก่เรา ถ้าเราทราบว่าเราได้เก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลโดยไม่เจตนาจากผู้เยาว์โดยไม่ได้รับความยินยอมจากผู้ใช้อำนาจปกครองในกรณีที่จำเป็น หรือจากคนเสมือนไร้ความสามารถหรือคนไร้ความสามารถโดยไม่ได้รับความยินยอมจากผู้อนุบาลตามกฎหมาย เราจะลบข้อมูลส่วนบุคคลนั้นทันที หรือยังคงประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลนั้นต่อไปถ้าเราสามารถอาศัยหลักเกณฑ์หรือฐานทางกฎหมายอื่นนอกจากการขอความยินยอม

  6.3 ข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวกับบุคคลภายนอก

  หากคุณให้ข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลที่สามใด ๆ [(เช่น คู่สมรสและบุตรของคุณ ผู้ถือหุ้น กรรมการ ผู้รับผลประโยชน์ รายละเอียดการติดต่อในกรณีฉุกเฉิน การส่งต่อในกรณีการรักษาเร่งด่วน)] [เช่น ชื่อ นามสกุล ที่อยู่ อีเมล และหมายเลขโทรศัพท์ของบุคคลเหล่านั้น] คุณควรมั่นใจว่าคุณมีอำนาจที่จะให้ข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าว และอนุญาตให้เราใช้ข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวตามนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ได้ อีกทั้งคุณต้องรับผิดชอบในการแจ้งให้บุคคลที่สามเหล่านั้นทราบถึงนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ และขอรับความยินยอมจากบุคคลที่สามที่เกี่ยวข้อง หากจำเป็น หรืออาศัยหลักเกณฑ์หรือฐานทางกฎหมายอื่น


 7. สิทธิในข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ

  ภายใต้บทบัญญัติแห่งกฎหมายและข้อยกเว้นตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง คุณอาจมีสิทธิตามที่ระบุไว้ดังต่อไปนี้เกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ

  (ก) การเข้าถึง: คุณอาจมีสิทธิในการขอเข้าถึงหรือขอรับสำเนาข้อมูลส่วนบุคคลที่เราประมวลผลเกี่ยวกับคุณ
  (ข) การโอนย้ายข้อมูล: คุณอาจมีสิทธิขอรับข้อมูลส่วนบุคคลที่เรามีเกี่ยวกับคุณในรูปแบบที่มีการจัดระเบียบแล้วและสามารถอ่านได้ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ และเพื่อส่งหรือโอนข้อมูลดังกล่าวไปยังผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลอื่น
  (ค) การคัดค้าน: ในบางกรณี คุณอาจมีสิทธิคัดค้านวิธีการที่เราประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณในบางกิจกรรมซึ่งระบุในนโยบายฉบับนี้
  (ง) การลบหรือทำลายข้อมูล: คุณอาจมีสิทธิขอให้เราดำเนินการลบหรือทำลาย หรือทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณที่เราประมวลผลเกี่ยวกับคุณ เป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวบุคคลที่เป็นเจ้าของข้อมูล เช่น หากข้อมูลนั้นไม่จำเป็นสำหรับวัตถุประสงค์ในการประมวลผลข้อมูลอีกต่อไป
  (จ) การจำกัด: คุณอาจมีสิทธิจำกัดการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ หากคุณเชื่อว่าข้อมูลนั้นไม่ถูกต้อง หรือการประมวลผลของเราไม่ชอบด้วยกฎหมาย หรือเราไม่จำเป็นต้องประมวลผลข้อมูลนั้นเพื่อวัตถุประสงค์อย่างหนึ่งอย่างใดอีกต่อไป
  (ฉ) การแก้ไขให้ถูกต้อง: คุณอาจมีสิทธิขอให้มีการดำเนินการแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลที่ไม่สมบูรณ์ ไม่ถูกต้อง ก่อให้เกิดความเข้าใจผิด หรือไม่เป็นปัจจุบัน
  (ช) การถอนความยินยอม: คุณอาจมีสิทธิที่จะถอนความยินยอมที่คุณได้ให้แก่เราเพื่อการประมวผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ เว้นแต่มีข้อจำกัดเกี่ยวกับสิทธิที่จะถอนความยินยอมตามที่กฎหมายกำหนด หรือมีสัญญาที่ให้ประโยชน์แก่คุณ
  (ซ) การยื่นเรื่องร้องเรียน: คุณอาจมีสิทธิยื่นเรื่องร้องเรียนไปยังหน่วยงานที่มีอำนาจในกรณีที่คุณเชื่อว่าเราทำการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายหรือไม่สอดคล้องกับกฎหมายคุ้มครองข้อมูลที่บังคับใช้

 8. การเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้

  เราอาจเปลี่ยนแปลงหรือปรับปรุงนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้เป็นครั้งคราว เราขอแนะนำให้คุณอ่านนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้อย่างละเอียดรอบคอบ และตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ที่อาจเกิดขึ้นตามข้อกำหนดของนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ที่นี่เป็นระยะ ๆ โดยเราจะแจ้งเตือนให้คุณทราบหรือขอความยินยอมจากคุณอีกครั้งหากมีการเปลี่ยนแปลงที่มีนัยสำคัญในนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ หรือหากเรามีความจำเป็นโดยกฎหมายที่จะต้องทำการเปลี่ยนแปลงที่มีนัยสำคัญในนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้


 9. รายละเอียดการติดต่อเรา

  หากคุณมีความประสงค์ที่จะใช้สิทธิของคุณที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ หรือหากคุณมีข้อสงสัยหรือเรื่องร้องเรียนเกี่ยงกับข้อมูลส่วนบุคคลของคุณภายใต้นโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ โปรดติดต่อเราหรือเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของเรา ที่

  (ก) บริษัทหลักทรัพย์ ดีบีเอส วิคเคอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด ที่อยู่: 989 อาคารสยามพิวรรธน์ทาวเวอร์ ชั้น 9, 14-15 ถนนพระราม 1 เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
  โทรศัพท์: +(66) 2 8577000
  (ข) เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ที่อยุ่: 989 อาคารสยามพิวรรธน์ทาวเวอร์ ชั้น 9, 14-15 ถนนพระราม 1 เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
  อีเมล์: [email protected]
contact me