คำสงวนสิทธิ์การใช้บริการทางอิเล็กทรอนิกส์

ปรับปรุงล่าสุดวันที่ 19 พฤศจิกายน 2563

โปรดอ่านข้อกำหนด และเงื่อนไขดังต่อไปนี้โดยละเอียด

การอ้างอิงถึงคำว่า "เว็บไซต์" หมายความรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงสารสนเทศ ข้อมูล รายงาน ข้อความ ภาพ การเชื่อมโยง เสียง ภาพกราฟฟิค และภาพวีดิทัศน์ที่แสดงในเว็บไซต์นี้ และการอ้างอิงถึงคำว่า "บริการทางอิเล็กทรอนิกส์" หมายถึง บริการทางอิเล็กทรอนิกส์ที่มีใน หรือที่เกี่ยวข้องกับเว็บไซต์นี้ เมื่อท่านได้เข้ามาในเว็บไซต์นี้ และ/หรือใช้บริการทางอิเล็กทรอนิกส์ ท่านตกลงที่จะผูกพันตนตามข้อกำหนด และเงื่อนไข ดังต่อไปนี้ หากท่านไม่ยอมรับข้อกำหนด และเงื่อนไขใด ขอให้ท่านออกจากเว็บไซต์นี้ และ/หรือยุติการใช้บริการทางอิเล็กทรอนิกส์ โดยทันที

บริษัทหลักทรัพย์ดีบีเอส วิคเคอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด ("ดีบีเอส วิคเคอร์ส") และ/หรือบริษัทแม่ของ ดีบีเอส วิคเคอร์ส และ/หรือบริษัทย่อย และบริษัทที่เกี่ยวข้องกันของดีบีเอส วิคเคอร์ส (ซึ่งจะเรียกรวมกันว่า "กลุ่มบริษัทดีบีเอส") ได้จัดทำเว็บไซต์ บริการทางอิเล็กทรอนิกส์ และเนื้อหาในเว็บไซต์บนหลักการ "ตามที่เป็นอยู่" และ "ตามที่มีอยู่" ในขณะนั้น ทั้งนี้ สมาชิกในกลุ่มบริษัทดีบีเอส กรรมการ พนักงาน ตัวแทน บริษัทร่วม และบริษัทในเครือของสมาชิกในกลุ่มบริษัทดีบีเอส (ซึ่งจะเรียกรวมกันว่า "สมาชิกของดีบีเอส") มิได้รับรอง หรือรับประกันถึงความถูกต้องในเรื่องใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับเว็บไซต์นี้ บริการทางอิเล็กทรอนิกส์ และ/หรือสารสนเทศ ข้อมูล และเนื้อหาบนเว็บไซต์นี้ รวมถึงโฆษณาต่างๆ ที่ผู้โฆษณาเป็นผู้จัดทำ ตลอดจนความน่าเชื่อถือของโฆษณานั้น


การใช้บริการส่วนตัว

ทั้งนี้ บริการ หรือเนื้อหาที่สมาชิกของกลุ่มบริษัทดีบีเอสได้จัดทำขึ้นผ่านเว็บไซต์นี้ และ/หรือบริการทางอิเล็กทรอนิกส์ ได้ถูกจัดทำขึ้นเพื่อให้ท่านใช้เป็นการส่วนตัวเท่านั้น โดยมิได้จัดทำขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการใช้เชิงพาณิชย์ ซึ่งได้แก่ การซื้อขายเพื่อประโยชน์ทางการค้า หรือประโยชน์เชิงธุรกิจ และการค้าในลักษณะอื่นกับบุคคลอื่นในประเทศใดๆ ทั้งนี้ การบริการ สารสนเทศ ข้อมูล หรือเนื้อหาเหล่านี้มิได้จัดเตรียมเพื่อประโยชน์ของบุคคลใดบุคคลหนึ่งโดยเฉพาะ หรือบุคคลกลุ่มใดเป็นการเฉพาะเจาะจง


ความไม่รับผิด

สมาชิกของดีบีเอสไม่รับผิดชอบ และไม่ได้รับรอง หรือรับประกัน (ไม่ว่าโดยชัดแจ้ง หรือโดยปริยาย) ในความถูกต้อง ความเหมาะสม เวลา หรือความสมบูรณ์ของราคาหุ้น ตารางหุ้น ข้อความที่แสดงถึงความน่าจะเป็นในอนาคต ความเห็น การประกาศ ข้อแนะนำ การวิเคราะห์ และข้อมูลด้านการลงทุน และ/หรือข้อมูลทางการเงินในรูปแบบอื่นที่มีอยู่ในเว็บไซต์ และ/หรือบริการทางอิเล็กทรอนิกส์ ("ข้อมูลทางการเงิน") ไม่ว่าข้อมูลดังกล่าวจะจัดทำขึ้นโดยสมาชิกของดีบีเอส ผู้จัดทำเนื้อหา หรือบุคคลภายนอก ข้อมูลทางการเงินที่มีอยู่ในเว็บไซต์นี้ และ/หรือบริการทางอิเล็กทรอนิกส์ มิได้มุ่งแสดงถึงผลการดำเนินการใดๆ ในอนาคต และมิได้มีไว้เพื่อแจกจ่ายให้กับ หรือเพื่อการใช้ของบุคคล หรือหน่วยงานในประเทศใดๆ ที่ถือว่าการแจกจ่าย หรือการใช้ข้อมูลทางการเงินดังกล่าวเป็นการขัดต่อกฎหมาย หรือระเบียบข้อบังคับของประเทศนั้นๆ ข้อมูลทางการเงินที่มีอยู่ในเว็บไซต์นี้ และ/หรือบริการทางอิเล็กทรอนิกส์ถูกจัดทำขึ้นจากแหล่งข้อมูลที่พิจารณาแล้วว่ามีความน่าเชื่อถือ ทั้งนี้ สมาชิกของดีบีเอสไม่รับรอง หรือรับประกัน ไม่ว่าจะโดยชัดแจ้ง หรือโดยปริยาย เกี่ยวกับความแม่นยำ ความสมบูรณ์ ความเหมาะสม เวลา ของข้อมูลดังกล่าว เพื่อวัตถุประสงค์ใดเป็นการเฉพาะ ข้อมูลทางการเงินเหล่านี้เป็นข้อมูลทั่วไปเท่านั้น และมิได้ จัดทำขึ้นเพื่อใช้ในการตัดสินใจของท่าน ดังนั้น ท่านควรขอรับ คำแนะนำด้านกฎหมาย หรือด้านการเงินเป็นการต่างหากด้วย

สมาชิกของดีบีเอสไม่รับผิดชอบในรายละเอียดคำสั่งซื้อ ขายหน่วยลงทุน และ/หรือสับเปลี่ยนกองทุน ซึ่งได้มีการรับรองความถูกต้อง ตกลงยินยอมปฏิบัติและผูกพันโดยผู้ถือหน่วยลงทุนตามข้อกำหนด เงื่อนไขในการซื้อ ขาย และสับเปลี่ยนกองทุน/คำขอเปิดบัญชีกองทุนหรือแบบฟอร์มคำขอเปิดบัญชีภายใต้โครงการ FundConnext/หนังสือชี้ชวนเสนอขายหน่วยลงทุนของแต่ละกองทุนฉบับปัจจุบันและที่จะปรับปรุงแก้ไขในภายหน้าทุกประการ (ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถขอรับหนังสือชี้ชวนกองทุนได้ ณ ที่ทำการของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน (บริษัทจัดการ) หรือทางเว็บไซต์บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน) ทั้งนี้ผู้ถือหน่วยลงทุนได้อ่านและเข้าใจข้อความที่ปรากฏอยู่ในคู่มือดังกล่าวแล้ว และผู้ถือหน่วยลงทุนได้ศึกษาและตกลงรับทราบดังต่อไปนี้

 1. ทางสมาชิกของดีบีเอสมิได้เป็นผู้ให้คำแนะนำหรือให้คำปรึกษาด้านภาษีแต่อย่างใด
 2. เงื่อนไขการถือครองหน่วยลงทุนหรือกองทุนนั้นๆ รวมถึงการจำหน่าย จ่ายโอน จำนำ หรือนำไปเป็นประกัน
 3. เงื่อนไขเรื่องค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บ สิทธิของผู้ลงทุนตลอดจนการรับข้อร้องเรียนของผู้ลงทุนตามรายละเอียดที่บริษัทจัดการได้เผยแพร่ไว้ทางเว็บไซต์
 4. เงื่อนไขและลักษณะกองทุน นโยบายกองทุน ผลตอบแทน ความเสี่ยง และผลการดำเนินงานของกองทุนก่อนตัดสินใจลงทุน ผลการดำเนินงานในอดีต/ผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต และความเสี่ยงดังกล่าวนั้นรวมถึง ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนที่อาจเกิดขึ้นจากการลงทุนในต่างประเทศ ถึงแม้ว่ากองทุนอาจป้องกันความเสี่ยงตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุนรวม แต่เนื่องจากกองทุนไม่ได้ป้องกัน ความเสี่ยงทั้งจำนวน ผู้ลงทุนอาจขาดทุนหรือได้กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนหรือได้รับเงินคืนต่ำกว่าการลงทุนเริ่มแรกได้
 5. ยินยอมการโอนย้ายการลงทุนให้เป็นไปตามเงื่อนไขที่ระบุในหนังสือชี้ชวนหรือตามที่บริษัทจัดการเห็นสมควร เมื่อมีเหตุให้ต้องเลิกกองทุนรวมดังกล่าว
 6. การลงทุนมิใช่การฝากเงินและมีความเสี่ยงในการลงทุน การได้รับเงินลงทุนคืนอาจมากกว่าหรือน้อยกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้ และอาจไม่ได้รับชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนภายในระยะเวลาที่กำหนด หรืออาจไม่สามารถขายคืนหน่วยลงทุนได้ตามที่ได้มีคำสั่งไว้ และควรซื้อขายหน่วยลงทุนกับบุคคลที่ได้รับความเห็นชอบ
 7. รับทราบและยินยอมเข้าผูกพันตามรายละเอียด เงื่อนไขที่ได้รับอนุมัติจากสำนักงาน ก.ล.ต.และข้อผูกพันที่ชอบด้วยกฎหมาย รวมถึงข้อผูกพันระหว่างบริษัทจัดการและผู้ถือหน่วยลงทุนที่จัดทำขึ้นโดยชอบด้วยกฎหมายและลงนามโดยผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวม
 8. ให้การรับรองว่าเงินลงทุนนี้มิได้เป็นเงินที่ได้มาจากแหล่งหรือกิจกรรมที่ผิดกฎหมาย ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง กฎหมายป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และกฎหมายต่อต้านการสนับสนุนการก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง และมิได้เป็นเงินที่ได้จากการคอรัปชั่น

นอกจากนี้ สมาชิกของดีบีเอส (ซึ่งบางรายอาจถือหุ้นในดีบีเอส วิคเคอร์ส) และผู้จัดทำเนื้อหาของเว็บไซต์ และ/หรือผู้ให้บริการทางอิเล็กทรอนิกส์ อาจมีส่วนได้เสียไม่ว่าในปัจจุบัน หรือในอนาคตในบริษัทต่างๆ หรือในตราสารทางการเงินใดๆ ที่ระบุไว้ในเว็บไซต์นี้ และ/หรือในบริการทางอิเล็กทรอนิกส์ ไม่ว่ากรณีใดก็ตาม ข้อมูลทางการเงิน การบริการ สารสนเทศ ข้อมูล หรือ เนื้อหาบนเว็บไซต์นี้ไม่ถือว่าเป็นคำแนะนำ หรือการบริการด้านการลงทุน การเชิญชวน หรือข้อเสนอของสมาชิกของดีบีเอส ในการซื้อ ขาย ให้ รับ ออก จัดสรร โอน หรือดำเนินการค้าที่เกี่ยวข้องกับหุ้น พันธบัตร ตั๋วเงิน หน่วยลงทุนในทรัสต์ หน่วยลงทุนในกองทุนรวม เงินลงทุน เงินกู้ เงินจ่ายล่วงหน้า สินเชื่อ เงินฝาก หรือตราสารทางการเงินอื่นของบริษัท หรือหน่วยงานประเทศใดๆ ในปัจจุบัน หรือที่จะได้จัดตั้งขึ้นในอนาคต


การสละสิทธิ์ข้อเรียกร้อง

บริษัทหลักทรัพย์ ดีบีเอส วิคเคอร์ส (สิงค์โปร์) จำกัด และ/หรือบริษัทในเครือ และบริษัทที่เกี่ยวข้อง (อาจเรียกรวมกัน หรือแยกกันว่า "ดีบีเอสวี") ได้จัดทำรายงานที่มีข้อมูลเกี่ยวกับการประเมินราคา และ/หรือมูลค่าของหลักทรัพย์ และ/หรือข้อมูลอื่นให้กับท่านเป็นครั้งคราวในส่วนของธุรกรรมต่างๆ รวมถึงหลักทรัพย์ที่ยังคงค้างอยู่ทั้งหมดที่ท่านได้ทำธุรกรรมกับดีบีเอสวี ในการรับรายงานนี้ ท่านได้รับทราบ และยอมรับข้อกำหนด และเงื่อนไขของการจัดทำรายงานของดีบีเอสวี ดังต่อไปนี้

 1. รายงานนี้ และรายงานใดๆ รวมถึงการประเมินราคา หรือมูลค่าหลักทรัพย์ และเนื้อหาอื่นๆ ทั้งหมด (รวมเรียกว่า "รายงาน") เป็นสิ่งที่จัดทำขึ้นให้แก่ท่านเพื่อใช้เป็นข้อมูลเท่านั้น และท่านต้องเก็บรักษาไว้เป็นการส่วนตัว และเป็นความลับ ท่านจะต้องไม่ใช้ข้อมูลนี้ในการอ้างอิงเพื่อวัตถุประสงค์อื่น หากรายงานนี้ได้ส่งถึงท่านโดยการส่งผ่านทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ ดีบีเอสวีจะไม่รับผิดชอบต่อการฉ้อโกง หรือการแก้ไขข้อมูลใดๆ หรือความเสี่ยงใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการสื่อสารทางอิเล็กทรอนิกส์ในระหว่างการส่งต่อข้อมูลให้แก่ท่าน
 2. รายงานนี้มิได้มีวัตถุประสงค์เพื่อที่จะบ่งชี้ หรือบอกว่า การซื้อขายหลักทรัพย์ หรือรายการชำระราคาในตลาดหลักทรัพย์นั้นมีอยู่ หรือเกิดขึ้น หรือความเหมาะสมของการใช้ข้อสันนิษฐาน (เพื่อการบัญชี หรือเพื่อวัตถุประสงค์อื่น) ที่จะสรุปว่า การซื้อขายหลักทรัพย์ดังกล่าวเกิดขึ้น และ/หรือข้อสมมุติฐานใดๆ ที่ใช้ในการประเมินราคา/มูลค่านั้นสามารถเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องบอกกล่าวล่วงหน้า โดยราคาซื้อขายหลักทรัพย์ที่เกิดขึ้นจริง (ถ้ามี) เพื่อใช้ในการทำธุรกรรมใหม่ หรือเพื่อยกเลิก หรือโอนย้าย ธุรกรรมที่มีอยู่อาจมีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญเมื่อเทียบกับการประเมินราคา/มูลค่าที่ดีบีเอสวีจัดทำในรายงาน เนื่องจากปัจจัยต่างๆ ซึ่งอาจหมายรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงอัตราส่วนต่างของผลตอบแทนทั่วไป สภาพคล่องในตลาดของการซื้อขายหลักทรัพย์นั้นๆ ขนาดของธุรกรรม ต้นทุนทางการเงินของธุรกรรม ต้นทุนของค่าใช้จ่ายในการลดความเสี่ยง และการบริหารเงินทุน และกำไร
 3. รายงานที่จัดทำขึ้นนี้อาจอยู่บนพื้นฐานของความแตกต่างในเรื่อง วัน เวลา และการประเมินราคา/มูลค่า (รวมถึงข้อมูลทางการตลาดที่นำมาใช้ในการประเมินราคา/มูลค่าดังกล่าว) ที่อาจจะเกิดขึ้นก่อนวัน และ/หรือเวลาที่นอกเหนือจากที่กล่าวไว้ในรายงานนี้ ราคาที่ใช้ในการประเมินราคา/มูลค่าของสถานะการลงทุน ของท่านอาจอยู่บนพื้นฐานของราคาปิดในตลาดตามวันที่ระบุไว้ในรายงาน หรือตามราคาปิดที่จัดหาได้จากตลาดหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้องสำหรับหลักทรัพย์ที่ซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์นั้นๆ หรือเป็นราคาสุดท้ายที่ได้รับจากบริษัทที่ให้บริการด้านข้อมูลทางการเงินที่เหมาะสม หรือจากหน่วยงานที่ดูแลสภาพคล่อง (Market Maker) ให้กับหลักทรัพย์ที่ซื้อขายนอกตลาดหลักทรัพย์ (Over The Counter) หรือจากแหล่งอื่นๆ ที่ดีบีเอสวี เห็นสมควร สำหรับหุ้นกู้อนุพันธ์ และกองทุนรวมนั้น ราคาที่ใช้อาจเป็นราคาสุดท้ายที่หาได้จากผู้จัดการกองทุน หรือผู้ออกหลักทรัพย์ ดังกล่าว หรือจากแหล่งอื่นๆ ตามที่ดีบีเอสวี เห็นสมควร
 4. ท่านได้ยอมรับว่า ดีบีเอสวี มิได้แนะนำท่านให้ใช้ข้อมูลนี้เพื่อกาลใดกาลหนึ่งอย่างเฉพาะเจาะจง (โดยเฉพาะข้อมูลที่ เกี่ยวกับการประเมินราคา/มูลค่า และ/หรือข้อมูลอื่นๆ ในรายงาน) รวมถึงการใช้ข้อมูลเพื่อเป็นประโยชน์ในการคำนวณด้านบัญชี และการเงินเป็นการภายใน หรือเพื่อใช้สำหรับรายงานที่มีข้อผูกพันโดยท่านควรปรึกษาผู้สอบบัญชี หรือที่ปรึกษาอื่นๆ ของท่าน ตามที่ท่านเห็นสมควร รายงานนี้จะเป็นประโยชน์ต่อท่านในส่วนของการจัดเตรียมรายงานทางการเงินของท่านหรือไม่ และโดยเฉพาะอย่างยิ่งข้อมูลเกี่ยวกับการประเมินราคา/มูลค่า และ/หรือข้อมูลอื่นในรายงานนี้ สามารถบ่งบอกถึงความเป็นไปได้ของการซื้อขายหลักทรัพย์นั้นๆ) หรือเพื่อวัตถุประสงค์อื่นใด
 5. รายงานนี้ แม้ดีบีเอสวี จัดทำขึ้นโดยสุจริต ดีบีเอสวี มิได้รับประกันถึงความสมบูรณ์ หรือความถูกต้อง ความแม่นยำ หรือเป็นข้อมูลที่เกิดขึ้นที่ ณ เวลาที่นำเสนอ และท่านขอสละสิทธิ์โดยชัดแจ้งในการเรียกร้องให้ ดีบีเอสวี ต้องรับผิดชอบใดๆ สำหรับ
  1. การประมาณการ หรือข้อสมมุติฐานที่ใช้ในการประเมินราคา/มูลค่า
  2. ความผิดพลาด หรือการละเว้นในการคำนวณ หรือการเผยแพร่การประเมินราคา/มูลค่า และ
  3. การใช้ข้อมูลใดๆ ซึ่งมาจากการประเมินราคา/มูลค่า โดยดีบีเอสวี มิได้ดำเนินการแก้ไขการประเมินราคา/มูลค่าใดๆ ที่ได้ทำการจัดหาให้ หรือบอกกล่าวการแก้ไขใดๆ แก่ท่าน โดยดีบีเอสวี ไม่ขอรับผิดชอบ หรือรับประกันในความสูญเสีย หรือความเสียหายใดๆ (ไม่ว่าโดยทางตรง หรือทางอ้อม หรือผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นภายหลัง หรือกรณีอื่น) ที่เกิดจากการใช้รายงานนี้ หรือในกรณีอื่นที่เกิดขึ้น อันมีความเกี่ยวข้องกับรายงานนี้ ภายใต้กฎหมาย หรือทฤษฎีทางกฎหมาย

 6. ท่านต้องทำการตรวจสอบความสมบูรณ์ และความถูกต้องของรายงาน และทำการแจ้ง ดีบีเอสวี ภายในสิบสี่ (14) วันตามปฏิทินนับจากวันที่มีการพบข้อมูลที่ผิดพลาด หรือที่มีความแตกต่าง มิฉะนั้นจะถือว่า รายงานนี้มีความสมบูรณ์และถูกต้อง และท่านจะสละสิทธิ์ในการคัดค้านข้อมูลดังกล่าว อย่างไรก็ตาม ดีบีเอสวี สามารถแก้ไขข้อมูลในรายงานให้ถูกต้องได้ตลอดเวลา
 7. ดีบีเอสวี ขอสงวนสิทธิ์ในการใช้ดุลยพินิจแต่เพียงผู้เดียว ในการปฏิเสธการจัดทำรายงานให้แก่ท่านได้ตลอดเวลา โดยไม่จำกัดว่า เป็นหลักทรัพย์ใดๆ ไม่ว่าจะมีการจัดหารายงานดังกล่าวก่อนหน้านี้มาให้แก่ท่านในลักษณะเดียวกัน หรือคล้ายคลึงกัน


คำประกาศความเป็นส่วนตัว และความลับ

รายงานนี้ ได้ถูกจัดทำขึ้นเพื่อให้แก่ผู้รับเท่านั้น หากท่านมิได้เป็นผู้รับที่มีชื่อตามที่ระบุไว้ในการส่ง ท่านจะต้องไม่ทำสำเนา หรือดำเนินการใดๆ กับรายงานนี้ หากท่านได้รับรายงานโดยความผิดพลาด โปรดกรุณาแจ้งให้ทางบริษัทฯ ทราบโดยทันที


รหัสประจำตัว

ท่านมีหน้าที่ที่จะเก็บรักษารหัสประจำตัวของท่าน (Password) ซึ่ง ดีบีเอส วิคเคอร์ส ได้มอบให้โดยเก็บรักษาไว้เป็นความลับ และท่านตกลงที่จะไม่เผยแพร่รหัสประจำตัวดังกล่าวให้แก่บุคคลใดทราบ หากท่านได้มอบรหัสผ่านให้บุคคลใดใช้ ท่านตกลงที่จะเป็นผู้รับผิดชอบ ต่อการใช้รหัสประจำตัวของบุคคลดังกล่าว ที่มีต่อ ดีบีเอส วิคเคอร์ส ทุกประการ และตกลงยอมรับว่า การกระทำใดที่เป็นผลมาจากการเข้าใช้เว็บไซต์โดยใช้รหัสประจำตัวของท่านเป็นการกระทำการของท่านทุกประการ อนึ่ง ภายใต้บังคับของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ดีบีเอส วิคเคอร์ส ไม่มีความรับผิดชอบใดๆ ต่อการใช้รหัสประจำตัว โดยบุคคลที่ไม่ได้รับอำนาจ และ/หรือมิชอบ และไม่ได้รับอนุญาตจากท่าน ในการนี้ "รหัสประจำตัว" หมายความถึง รหัส หรือหมายเลขประจำตัวส่วนบุคคลที่กำหนดให้ใช้ในการใช้บริการเข้าเว็บไซต์นี้ ที่ได้รับจาก ดีบีเอส วิคเคอร์ส


การทำสัญญาแยกต่างหาก

สินค้า หรือบริการอื่น (ถ้ามี) ของกลุ่มบริษัทดีบีเอส ผ่านบริการทางอิเล็กทรอนิกส์ตามสัญญาที่จะจัดทำแยกต่างหาก จะอยู่ภายใต้การรับประกัน (ในกรณีที่มีการรับประกัน) ตามข้อกำหนดที่ระบุไว้อย่างชัดแจ้งของสัญญาดังกล่าวเท่านั้น และสมาชิกของดีบีเอส ไม่รับรอง หรือรับประกันในสินค้า หรือบริการดังกล่าว ในกรณีที่ท่านเป็นลูกค้าของดีบีเอส วิคเคอร์ส ข้อตกลง และเงื่อนไขในสัญญาเปิดบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ประเภทเงินสด (DBS Vickers Securities Trading Cash Account Agreement) จะบังคับกับการเข้า และใช้เว็บไซต์นี้ของท่านด้วย ในกรณีมีความขัดแย้งกันระหว่างข้อกำหนด และเงื่อนไขในสัญญาเปิดบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ประเภทเงินสด และข้อกำหนด และเงื่อนไขการเข้า และใช้เว็บไซต์นี้ ให้ถือตามข้อกำหนด หรือเงื่อนไขในสัญญาเปิดบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ประเภทเงินสด


ทรัพย์สินทางปัญญา

กลุ่มบริษัทดีบีเอส เป็นผู้มีสิทธิแต่เพียงผู้เดียวในทรัพย์สินทางปัญญาในการบริการ ซอฟท์แวร์ สารสนเทศ ข้อมูล และเนื้อหาที่จัดทำขึ้นในเว็บไซต์นี้ และ/หรือในบริการทางอิเล็กทรอนิกส์ รวมถึงสิทธิในลิขสิทธิ์ เครื่องหมายการค้า และเครื่องหมายบริการ บรรดาข้อความเนื้อหา โปรแกรมทางคอมพิวเตอร์ รูปภาพ วีดีโอ เสียง หรือภาพกราฟฟิค ทั้งหลายที่นำมาแสดงบนเว็บไซต์ย่อมได้รับความคุ้มครองในลิขสิทธิ์ เครื่องหมายการค้า สนธิสัญญาระหว่างประเทศ และ/หรือสิทธิในความเป็นเจ้าของอื่นๆ และตามกฎหมายของประเทศไทย และของประเทศอื่น ทั้งนี้ เครื่องหมายการค้า เครื่องหมายบริการ และตราสัญลักษณ์ทั้งหมดที่ใช้ในเว็บไซต์นี้ เป็นทรัพย์สินของกลุ่มบริษัทดีบีเอส และ/หรือ บุคคลภายนอกที่เป็นเจ้าของเครื่องหมาย หรือตราสัญลักษณ์ดังกล่าวตามที่ระบุไว้ในเว็บไซต์นี้ ท่านไม่ได้รับอนุญาตในการทำซ้ำ แจกจ่าย ตีพิมพ์ ถ่ายโอน ติดประกาศ ส่งผ่าน หรือเชื่อมโยงเนื้อหาข้อมูลในเว็บไซต์นี้ และ/หรือในบริการทางอิเล็กทรอนิกส์ รวมถึงข้อความ รูปภาพ รหัส และ/หรือซอฟท์แวร์ในลักษณะ หรือรูปแบบใดๆ โดยไม่ได้รับความเห็นชอบเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าอย่างชัดแจ้งจากสมาชิกของกลุ่มบริษัทดีบีเอส และผู้เป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ เครื่องหมายการค้า และเครื่องหมายบริการที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ ท่านไม่ได้รับอนุญาต ในการทำการเชื่อมโยง (hyperlinks) เพื่อการเข้าสู่เว็บไซต์นี้ โดยเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์อื่น หรือ "คัดลอก" เนื้อหาข้อมูลที่ปรากฏบนเว็บไซต์นี้ไปยังฐานบริการ (server) อื่น โดยไม่ได้รับอนุญาตจากกลุ่มบริษัทดีบีเอส เครื่องหมายทางการค้าต่างๆ ชื่อทางการค้า เครื่องหมายการให้บริการ ชื่อสินค้า และเครื่องหมายอื่นๆ ทั้งหมด ซึ่งปรากฏบนเว็บไซต์นี้ย่อมใช้เพื่อประโยชน์ของเจ้าของ และผู้ได้รับอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายต่างๆ นั้น เท่านั้น และไม่มีความตั้งใจเพื่อกระทำการใดอันเป็นการละเมิดสิทธิในเครื่องหมายการค้า และ/หรือสิทธิอื่นใด


การแยกความรับผิด และการชดใช้ความเสียหาย

ไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม สมาชิกของดีบีเอส ไม่ต้องรับผิดต่อบุคคลใดๆ สำหรับค่าเสียหาย ค่าเรียกร้อง ค่าใช้จ่าย หรือการสูญเสียที่เกิดขึ้นจาก หรือเกี่ยวข้องกับ (ก) การเข้าใช้ การใช้ หรือการไม่สามารถเข้าใช้ หรือใช้เว็บไซต์นี้ และ/หรือบริการทางอิเล็กทรอนิกส์ (ข) การใช้ หรือความเชื่อถือในความแม่นยำ การมีอยู่ เงินตรา ชื่อ การไม่ละเมิดสิทธิ คุณภาพ ความน่าเชื่อถือ ความสามารถในการซื้อขายความเหมาะสมสำหรับวัตถุประสงค์ใดโดยเฉพาะ ความเหมาะสม และความสมบูรณ์ของบริการ สารสนเทศ ความปลอดภัย ข้อมูล และเนื้อหา หรือ (ค) ระบบฐานบริการ (server) หรือความไม่สามารถในการเชื่อมต่อระบบ ความผิดพลาด การละเว้นกระทำการ การสอดแทรก ความล่าช้าในการส่งถ่ายข้อมูล ไวรัสคอมพิวเตอร์ รหัส เอเจนท์โปรแกรม (agent program) หรือแมคโคร (macros) ที่เป็นอันตราย หรือสามารถทำลาย หรือเป็นภัยต่อระบบ โดยไม่คำนึงถึงว่า สมาชิกของดีบีเอส ได้รับทราบถึงโอกาส หรือความเป็นไปได้ของการเกิดความเสียหาย ค่าเรียกร้อง ค่าใช้จ่าย หรือการสูญเสียเหล่านั้นแล้วก็ตาม ในการที่ท่าน ได้เข้าสู่เว็บไซต์นี้แล้ว ท่านตกลงที่จะชดใช้ค่าเสียหายต่อสมาชิกของดีบีเอส สำหรับค่าเสียหาย การสูญเสีย ค่าใช้จ่าย และค่าดำเนินการ (รวมถึงค่าดำเนินการทางกฎหมาย) ที่สมาชิกของดีบีเอส ได้รับ หรือที่อาจจะเกิดขึ้น ซึ่งสืบเนื่องมาจากการที่ท่านเข้าใช้เว็บไซต์นี้ และ/หรือการใช้บริการทางอิเล็กทรอนิกส์ และ/หรือสารสนเทศ ข้อมูล และเนื้อหาที่มีอยู่บนเว็บไซต์ และ/หรือบริการทางอิเล็กทรอนิกส์ นอกจากนี้ สมาชิกของดีบีเอส ไม่ต้องรับผิดต่อความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นเนื่องจากเหตุที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของสมาชิกของดีบีเอส ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการขัดข้องของอุปกรณ์ทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือทางเครื่องกล หรืออุปกรณ์เพื่อการติดต่อสื่อสาร โทรศัพท์ หรือการขัดข้องด้านการติดต่อเชื่อมโยงอื่นๆ การเข้าเว็บไซต์โดยบุคคลที่ไม่มีอำนาจ การขัดข้องของการคมนาคมสาธารณะ การติดต่อสื่อสารผ่านตัวกลางทั่วไป หรือระบบจัดการข้อมูล หรือการขโมย (รวมถึงการขโมยรหัสผ่าน รหัส หรือข้อมูลเพื่อการเข้าสู่ระบบ) และความผิดพลาดของตัวประมวลผล


การเชื่อมโยงกับเว็บไซต์อื่น (Hyperlinks)

เว็บไซต์นี้ มีการเชื่อมโยงกับเว็บไซต์อื่นๆ ที่จัดทำขึ้นโดยบุคคลภายนอก และเป็นเจ้าของเว็บไซต์นั้น โปรดทราบว่า การเชื่อมโยงดังกล่าวนี้มีขึ้นเพื่อให้ความสะดวกแก่ท่านเท่านั้น เว็บไซต์ที่เชื่อมโยงนี้มิได้อยู่ภายใต้การควบคุม หรือดูแลโดยดีบีเอส วิคเคอร์ส ทั้งนี้ ดีบีเอส วิคเคอร์ส ไม่ได้ตรวจทาน อนุมัติ และไม่รับผิดชอบในเนื้อหา หรือข้อมูลใดๆ ของเว็บไซต์ที่เชื่อมโยง หรือเว็บไซต์ใดๆ ที่ปรากฏในเว็บไซต์ ที่เชื่อมโยงนี้ หรือการเปลี่ยนแปลง หรือการปรับข้อมูลให้ทันสมัยในเว็บไซต์นี้ และรวมถึงความถูกต้อง คุณภาพ การเกิดขึ้นในเวลาที่เหมาะสมของเนื้อหา เว็บไซต์ที่เชื่อมโยงนี้มิได้แสดงว่า ได้รับการสนับสนุนจากดีบีเอส วิคเคอร์ส และ ดีบีเอส วิคเคอร์ส ไม่ขอรับผิดชอบในความสูญหาย หรือเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นแก่ผู้ใช้เว็บไซต์ หรือความเสียหายใดๆ ที่ท่านได้รับ หรือความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นจากบุคคลภายนอก หรือที่บุคคลภายนอกได้รับ ไม่ว่าจะเกิดขึ้นจากการเชื่อมโยงเว็บไซต์นี้หรือไม่ก็ตาม ทั้งนี้ ท่านตกลงว่า การที่ท่านเข้าสู่ หรือใช้เว็บไซต์ที่เชื่อมโยงเข้าไปดังกล่าว เป็นความเสี่ยงของท่าน แต่เพียงผู้เดียว และท่านตกลงที่จะอยู่ภายใต้บังคับของข้อกำหนด และเงื่อนไขของการเข้า หรือการใช้ที่ระบุไว้ในเว็บไซต์นั้นๆ


การเปิดเผยข้อมูลแก่บุคคลที่สาม

ทั้งนี้ ในส่วนของกองทุน กลุ่มบริษัทดีบีเอสได้รับข้อมูลจากบริษัทจัดการและผู้เกี่ยวข้อง (ซึ่งรวมถึง กองทุน เจ้าของผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่บริษัทจัดการ/กองทุนใช้บริการหรือเข้าเป็นคู่สัญญาเพื่อประโยชน์ในการบริหารกองทุน และผู้สนับสนุนการขาย/ตัวแทนของบริษัทจัดการและของบุคคลดังกล่าว) โดยผู้ถือหน่วยลงทุนตกลงและยินยอมให้บริษัทเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับบัญชีการลงทุนแก่บุคคลที่สามและผู้เกี่ยวข้อง รวมถึงดำเนินการอื่นใด (รวมถึงการปิดบัญชีการลงทุน การหัก ณ ที่จ่าย--ถ้ามี) เกี่ยวกับบัญชีกองทุนของผู้ถือหน่วยลงทุน เพื่อให้บริษัทจัดการและผู้ที่เกี่ยวข้องรวมถึงผู้ที่ได้รับการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าว สามารถใช้ข้อมูลและปฏิบัติให้เป็นไปตามข้อกำหนดของกฎหมาย หรือข้อกำหนดของหน่วยงานราชการทั้งในและต่างประเทศรวมถึงกฎเกณฑ์ภายในของตน นอกจากนี้ข้าพเจ้าตกลงที่จะนำส่งข้อมูลและเอกสารเพิ่มเติมตามที่บริษัทจัดการร้องขอ


ความลับ

ข้อมูลที่ลงทะเบียน หรือข้อมูลอื่นใดของท่าน และ/หรือผู้ใช้เว็บไซต์อื่นอยู่ภายใต้นโยบายความลับของกลุ่มดีบีเอส


ข้อมูลทั่วไป

กลุ่มบริษัทดีบีเอสมีสิทธิแต่เพียงผู้เดียวในการเปลี่ยนแปลง และแก้ไขเว็บไซต์ หรือส่วนใดส่วนหนึ่งของเว็บไซต์ บริการทางอิเล็กทรอนิกส์ ข้อมูลทางการเงิน รวมถึงการแก้ไขเปลี่ยนแปลงสัญญาฉบับนี้ ณ เวลาใดๆ โดยไม่ต้องคำนึงถึงข้อกำหนด และเงื่อนไขที่ระบุไว้ข้างต้น และไม่ต้องแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้าด้วย นอกจากนี้ กลุ่มบริษัทดีบีเอสยังสามารถปรับปรุง ระงับ หยุด หรือถอดถอนยกเลิกส่วนใดส่วนหนึ่ง หรือทั้งหมดของเว็บไซต์นี้ และ/หรือบริการทางอิเล็กทรอนิกส์เป็นครั้งคราวไป โดยไม่ต้องให้เหตุผล หรือแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า และกลุ่มบริษัทดีบีเอส ไม่ต้องรับผิดใดๆ ในกรณีที่การปรับปรุง แก้ไข ระงับ หรือการเปลี่ยนแปลงเว็บไซต์นี้ และ/หรือบริการทางอิเล็กทรอนิกส์ เป็นเหตุให้ท่านไม่สามารถเข้าสู่เว็บไซต์นี้ หรือส่วนใดๆ ของเว็บไซต์ และ/หรือใช้บริการทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือส่วนใดๆ ของบริการทางอิเล็กทรอนิกส์


ข้อมูลการวิจัยโดยดีบีเอส วิคเคอร์ส

ข้อมูลทางการเงินที่ปรากฏบนเว็บไซต์นี้ และ/หรือบริการทางอิเล็กทรอนิกส์บางส่วนได้ถูกจัดทำขึ้น โดยสมาชิกของดีบีเอส ทั้งนี้ สมาชิกของดีบีเอส และหุ้นส่วนอื่น ๆ ไม่ต้องรับผิดต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นในกรณีใดๆ หรือผลต่อเนื่อง หรือการสูญเสีย หรือค่าเสียหายอื่นใดที่เกิดจากการใช้ข้อมูลทางการเงิน (รวมถึงข้อผิดพลาด การละเว้นกระทำการ หรือการแสดงข้อความที่ผิดไปจากความเป็นจริงในเว็บไซต์นี้ ความประมาทเลินเล่อ ไม่ว่าความเสียหายนั้นจะเกิดจากการผิดสัญญา ละเมิด รวมถึงความเสียหายต่าง ๆ ค่าใช้จ่าย ค่าดำเนินคดีในศาล ค่าขึ้นศาล ค่าทนายความที่สมเหตุสมผล และค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับวิชาชีพ) ค่าปรับ จำนวนเงินค่าเสียหายที่มีการตกลงกับบุคคลใดบุคคลหนึ่ง ทรัพย์สินต่าง ๆ ที่เสียหายไม่ว่าทั้งหมด หรือแต่บางส่วน หรือกรณีอื่น) หรือการติดต่อสื่อสารที่เกิดขึ้น ในภายหลังเกี่ยวกับข้อมูลดังกล่าว โดยไม่คำนึงว่า สมาชิกของดีบีเอส จะได้รับทราบถึงโอกาส หรือความเป็นไปได้ที่ความเสียหาย ค่าเรียกร้อง ค่าใช้จ่าย หรือการสูญเสียเหล่านั้นจะเกิดขึ้นแล้วหรือไม่ก็ตาม ข้อมูลทางการเงินที่สมาชิกของดีบีเอส จัดทำขึ้นไม่ได้ทำขึ้นเพื่อแจกจ่ายให้กับ หรือเพื่อการใช้ของบุคคล หรือหน่วยงานในประเทศที่การแจกจ่าย หรือการใช้ข้อมูลทางการเงินดังกล่าวมีผลเป็นการขัดต่อกฎหมาย หรือระเบียบข้อบังคับของประเทศนั้นๆ ข้อมูลทางการเงินที่มีอยู่ในเว็บไซต์นี้ และ/หรือบริการทางอิเล็กทรอนิกส์ถูกจัดทำขึ้นมาจากแหล่งข้อมูลที่พิจารณาแล้วว่ามีความน่าเชื่อถือ แต่ทั้งนี้สมาชิกของดีบีเอส ไม่รับรอง หรือรับประกันถึงความแม่นยำ ความสมบูรณ์ ความเหมาะสม เวลา หรือความถูกต้องของข้อมูลดังกล่าว เพื่อวัตถุประสงค์ใดเป็นการเฉพาะ ข้อมูลทางการเงิน เหล่านี้จัดทำขึ้นเพื่อเป็นข้อมูลทั่วไปเท่านั้น และมิได้ทำขึ้นเพื่อใช้ในการตัดสินใจของท่าน และท่านควรขอรับ คำแนะนำด้านกฎหมาย หรือด้านการเงินเป็นการต่างหากด้วย ความเห็นที่สมาชิกของดีบีเอส แสดงไว้สามารถเปลี่ยนแปลงได้ โดยไม่ต้องแจ้งให้ท่านทราบ รวมถึงข้อแนะนำในข้อมูลทางการเงินที่สมาชิกดีบีเอส จัดทำขึ้นมิได้มีเพื่อวัตถุประสงค์ด้านการลงทุน สถานการณ์ทางการเงิน และเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้รับข้อมูลคนใดคนหนึ่ง โดยเฉพาะ ทั้งนี้ สมาชิกของดีบีเอส และบริษัทร่วม รวมถึงกรรมการ เจ้าหน้าที่ และ/หรือพนักงานของสมาชิกดีบีเอส อาจดำรงตำแหน่ง หรือมีส่วนได้เสีย และอาจทำเข้าทำรายการเกี่ยวกับการซื้อขายหลักทรัพย์ที่ระบุไว้ในข้อมูล ทางการเงินได้ รวมถึงอาจดำเนินการในลักษณะเป็นตัวแทนนายหน้า ที่ปรึกษาด้านการลงทุน และการบริการทางธนาคาร หรือการบริการทางการเงินสำหรับบริษัทเหล่านั้นได้

ท่านผู้ใช้ข้อมูลยังคงต้องรับผิดชอบต่อบริษัท รวมถึง กรรมการ พนักงาน เจ้าหน้าที่ ลูกจ้าง ตัวแทน ที่ปรึกษา บริษัทลูก บริษัทร่วม บริษัทแม่ และหุ้นส่วนอื่น ๆ ในความเสียหายต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นจากการกระทำ ละเว้นกระทำการของท่านผู้ใช้ข้อมูล ไม่ว่าความเสียหายนั้นจะเกิดจากการผิดสัญญา ละเมิด รวมถึงความเสียหายต่าง ๆ ค่าใช้จ่าย ค่าดำเนินคดีในศาล (รวมถึง ค่าขึ้นศาล ค่าทนายความที่สมเหตุสมผล และค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับวิชาชีพ) ค่าปรับ จำนวนเงินค่าเสียหายที่มีการตกลงกับบุคคลใดบุคคลหนึ่ง ทรัพย์สินต่าง ๆ ที่เสียหายไม่ว่าทั้งหมด หรือแต่บางส่วนจากการที่ได้จัดการข้อมูลนี้ให้แก่ท่าน


การเปิดเผยทั่วไป / คำประกาศยกเว้นความรับผิด

เอกสารฉบับนี้ตีพิมพ์โดย บริษัทหลักทรัพย์ ดีบีเอส วิคเคอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด ("ดีบีเอสวีที") ซึ่งเป็นบริษัทลูกที่ถือหุ้นทั้งหมดโดยตรง โดยดีบีเอส วิคเคอร์ส ซีเคียวริตี้ส์ โฮลดิงส์ ไพรเวต ลิมิเต็ด ("ดีบีเอสวีเอช") [รายงานฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ลูกค้าของดีบีเอสวี กรุ๊ป ทราบเท่านั้น และห้ามมิให้ (1) ทำสำเนา ถ่ายสำเนา หรือทำซ้ำเอกสารฉบับนี้ไม่ว่าส่วนหนึ่งส่วนใด และไม่ว่าในรูปแบบ หรือโดยวิธีการอื่นใดก็ตาม หรือ (2) แจกจ่ายต่อโดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรของดีบีเอสวีทีก่อน]

การวิจัยนี้ยึดตามข้อมูลที่ได้จากแหล่งต่างๆ ที่เชื่อว่าเชื่อถือได้ แต่ไม่ขอให้คำรับรอง หรือรับประกันใดๆ ต่อความถูกต้อง ความสมบูรณ์ หรือความจริงใดๆ ก็ตาม ความเห็นที่แสดงออกอาจเปลี่ยนแปลงได้ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบ เอกสารฉบับนี้ทำขึ้นสำหรับหมุนเวียนให้รับทราบทั่วกัน คำแนะนำใดๆ ที่อยู่ในเอกสารฉบับนี้ไม่เกี่ยวกับ จุดประสงค์ในการลงทุนเฉพาะสถานการณ์ทางการเงิน และความจำเป็นของผู้รับตามจ่าหน้าแต่อย่างใด เอกสารฉบับนี้ใช้สำหรับเป็นข้อมูลของผู้รับตามจ่าหน้าเท่านั้น และไม่ถือว่าเป็นเอกสารที่ใช้สำหรับการตัดสิน โดยผู้รับตามจ่าหน้าผู้ซึ่งควรได้รับคำแนะนำทางกฏหมาย หรือทางการเงินแยกต่างหากแต่อย่างใด ดีบีเอสวีที ไม่ขอรับผิดไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม สำหรับความสูญเสียโดยตรง หรือที่เป็นผลตามมาที่เกิดจากการใช้เอกสารฉบับนี้ หรือการสื่อสารที่ให้ อันเกี่ยวข้องกับเอกสารฉบับนี้ เอกสารฉบับนี้ไม่ตีความว่า เป็นข้อเสนอ หรือการชักชวนเกี่ยวกับเสนอให้ซื้อ หรือขายหลักทรัพย์แต่อย่างใด ดีบีเอสวีเอช เป็นบริษัทลูกที่ถือหุ้นทั้งหมดโดยตรง โดยธนาคารดีบีเอส จำกัด ธนาคาร ดีบีเอส จำกัด และบริษัทในเครือ และ/หรือบุคคลอื่นๆ ที่เกี่ยวกับพวกเขาอาจมีผลประโยชน์ในหลักทรัพย์ที่กล่าวถึงในเอกสารฉบับนี้ เป็นครั้งคราวไป บริษัท ดีบีเอส วิเคอร์ส รีเสิร์ช (สิงค์โปร์) ไพรเวต ลิมิเต็ด ("ดีบีเอสวีอาร์"), ดีบีเอส วิคเคอร์ส ซีเคียวริตี้ส์ (สิงค์โปร์) ไพรเวต ลิมิเต็ด ("ดีบีเอสวีเอส"), ธนาคาร ดีบีเอส จำกัด และบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน กรรมการ และ/หรือลูกจ้างอาจมีตำแหน่งใน และอาจมีผลกระทบต่อธุรกรรมในหลักทรัพย์ที่กล่าวถึงในหนังสือฉบับนี้ และอาจกระทำการ หรือพยายามที่จะกระทำการเป็นนายหน้า นายธนาคารเพื่อการลงทุน หรือให้บริการด้านการธนาคารอื่นๆ สำหรับบริษัทเหล่านี้

ดีบีเอส วิคเคอร์ส ซีเคียวริตี้ส์ (ยูเอสเอ) อิงค์ (ดีบีเอสวี ยูเอสเอ), บริษัทตัวแทนนายหน้าจดทะเบียนภายใต้กฎหมายของประเทศสหรัฐอเมริกา ไม่มีหน่วยงานด้านวาณิชธนกิจ หรือหน่วยงานวิจัยของตนเอง และมิได้เข้าไปมีส่วนร่วมใน ธุรกรรมด้านวาณิชธนกิจ ทั้งในฐานะผู้จัดการ หรือผู้จัดการร่วมในช่วงสิบสองเดือนที่ผ่านมา บุคคลสัญชาติอเมริกัน คนใดก็ตามที่ประสงค์ที่จะได้รับทราบข้อมูลเพิ่มเติม ซึ่งรวมถึงคำชี้แจงเกี่ยวกับการเปิดเผยต่างๆ ในการประกาศสิทธิ์ยกเว้นนี้ หรือมีผลกระทบต่อธุรกรรมในหลักทรัพย์ใดๆ ก็ตามที่กล่าวถึงในเอกสารฉบับนี้ควรติดต่อกับดีบีเอสวี ยูเอสเอ เป็นการเฉพาะ


ประกาศคำรับรองของผู้ทำการวิจัย

ผู้ทำการวิจัยตามการค้นคว้าฉบับนี้มีความรับผิดชอบในเนื้อหาทั้งหมด หรือแต่บางส่วน เฉพาะที่ปรากฏในรายงานวิจัยนี้เท่านั้น และรับรองเฉพาะภาพรวมของบริษัทต่างๆ และหลักทรัพย์ต่างๆ ที่ปรากฏอย่างชัดแจ้งในรายงานฉบับนี้ และที่มีผลกระทบ โดยตรงต่อภาพลักษณ์ส่วนตัวของผู้ทำการวิจัยบุคคลนั้นๆ เท่านั้น ผู้ทำการวิจัยขอรับรองแต่เพียงว่า ค่าตอบแทนที่ได้รับไม่มีเกี่ยวข้องใดๆ ต่อการให้คำแนะนำนี้ หรือการให้ภาพรวมที่ปรากฏในรายงานฉบับนี้ ณ วันที่จัดทำรายงานฉบับนี้ ผู้ทำการวิจัย คู่สมรส และญาติซึ่งมีฐานะทางการเงินขึ้นอยู่กับผู้ทำวิจัย ไม่มีผลประโยชน์เกี่ยวข้องใดๆ ต่อการให้ความเห็นในหลักทรัพย์ในรายงานฉบับนี้ ("ผลประโยชน์" รวมถึง การเป็นเจ้าของหลักทรัพย์ทั้งทางตรง และทางอ้อม การเป็นกรรมการ และการอยู่ในตำแหน่งผู้ถือผลประโยชน์แทน)


บริษัท- การเปิดเผยข้อมูลตามกฎหมาย หรือ โดยเฉพาะเจาะจง
 1. นอกเหนือจากที่ได้มีการเปิดเผยไว้ในรายงานฉบับนี้ ณ วันที่จัดทำรายงานฉบับนี้ บริษัทดีบีเอส วิคเคอร์ ซีเคียวริตี้ส์ (ประเทศไทย) จำกัด และบริษัทลูกต่างๆ มิได้มีการถือครองหุ้นในบริษัทที่กล่าวมานี้
 2. นอกเหนือจากที่ได้มีการเปิดเผยไว้ในรายงานฉบับนี้ ณ วันที่จัดทำรายงานฉบับนี้ ดีบีเอสวีที ดีบีเอสวีอาร์ ดีบีเอสวีเอส ธนาคารดีบีเอส จำกัด และ/หรือ บริษัทที่เกี่ยวข้องของ ดีบีเอสวียูเอสเอ อาจถือครองผลประโยชน์ รวมกันเท่ากับ หรือมากกว่าร้อยละ 1 ในทุกๆ ชนิดของหุ้นสามัญของบริษัทดังกล่าว
 3. ค่าตอบแทนสำหรับการให้บริการด้านวาณิชธนกิจ (Investment Banking)
  1. ดีบีเอสวีที ดีบีเอสวีอาร์ ดีบีเอสวีเอส ธนาคารดีบีเอส จำกัด และ/หรือ บริษัทที่เกี่ยวข้องของ ดีบีเอสวียูเอสเอ อาจได้รับค่าตอบแทนใดๆ ในช่วงระยะเวลา 12 เดือนที่ผ่านมา หรือภายในระยะเวลา 3 เดือน ข้างหน้านับจากนี้ จากการให้บริการทางด้านวานิชธนกิจกับบริษัทที่กล่าวถึง
  2. ดีบีเอสวียูเอสเอ ไม่มีหน่วยงานด้านวาณิชธนกิจ หรือหน่วยงานวิจัย และมิได้เข้าไปมีส่วนร่วมในธุรกรรมทางด้านวาณิชธนกิจทั้งในฐานะผู้จัดการ หรือผู้จัดการร่วมในช่วงระยะเวลา 12 เดือนที่ผ่านมา บุคคลสัญชาติอเมริกันคนใดที่ประสงค์จะได้รับข้อมูลต่างๆ รวมถึงคำประกาศการรับรองการเปิดเผยข้อมูลนี้ หรือผลกระทบใดๆ ต่อธุรกรรมใน หลักทรัพย์ต่างๆ ที่มีอยู่ในเอกสารนี้ขอให้ติดต่อกับ ดีบีเอสวียูเอสเอ เป็นการเฉพาะ
ข้อจำกัดเกี่ยวกับการแจกจ่าย
ทั่วไป รายงานนี้ไม่ได้สั่ง หรือเจตนาสำหรับการแจกจ่าย หรือใช้โดยบุคคล หรือนิติบุคคลใดที่เป็นพลเมือง หรือผู้อยู่อาศัย หรือที่มีภูมิลำเนาในท้องถิ่น รัฐ ประเทศ หรือขอบเขตอำนาจศาล ในการตัดสินอื่นๆ ที่การแจกจ่าย การตีพิมพ์ การมีให้ หรือการใช้ขัดต่อกฎหมาย หรือระเบียบข้อบังคับ
ออสเตรเลีย รายงานนี้กำลังแจกจ่ายอยู่ในประเทศออสเตรเลีย โดยดีบีเอสวีอาร์ และดีบีเอสวีเอส ซึ่งได้รับการยกเว้นจากข้อกำหนดเพื่อถือใบอนุญาตการให้บริการทางการเงินของออสเตรเลีย ภายใต้พระราชบัญญัติบริษัท พ.ศ. 2544 ("พ.ร.บ.") เกี่ยวกับการให้บริการทางการเงินที่ให้แก่ผู้รับ ดีบีเอสวีอาร์ และดีบีเอสวีเอส อยู่ภายใต้การควบคุมของสำนักงานการเงินแห่งประเทศสิงคโปร์ ("เอ็มเอเอส") ภายใต้กฎหมายของประเทศสิงคโปร์ ซึ่งแตกต่างจากกฎหมายของประเทศออสเตรเลีย การแจกจ่ายรายงานนี้มีเจตนาสำหรับ "นักลงทุนขายส่ง" ภายในความหมายของ พ.ร.บ. เท่านั้น
ฮ่องกง รายงานนี้กำลังแจกจ่ายอยู่ในฮ่องกง โดยดีบีเอส วิคเคอร์ส (ฮ่องกง) ลิมิเต็ด ซึ่งได้รับอนุญาต และอยู่ภายใต้การควบคุมของคณะกรรมาธิการหลักทรัพย์ และอนาคตของฮ่องกง
สิงคโปร์ รายงานนี้กำลังแจกจ่ายอยู่ในประเทศสิงคโปร์ โดยดีบีเอสวีอาร์ ซึ่งถือใบอนุญาตผู้ให้ คำปรึกษาทางการเงิน และควบคุมโดยเอ็มเอเอส นอกจากนี้ รายงานนี้อาจแจกจ่ายในประเทศสิงคโปร์โดยดีบีเอสวีเอส (หมายเลขทะเบียนบริษัท 198600294จี) ซึ่งเป็นที่ปรึกษาทางการเงิน ยกเว้นตามที่นิยามไว้ภายใต้พระราชบัญญัติที่ปรึกษาทางการเงินอีกด้วย รายงานการวิจัยใดๆ ที่ทำขึ้นโดยดีบีเอส วิคเคอร์ส นักวิเคราะห์ หรือบริษัทในเครือ ในต่างประเทศจะได้รับการแจกจ่ายในประเทศสิงคโปร์แก่ "นักลงทุนที่เป็นสถาบัน" "นักลงทุนที่เป็นผู้เชี่ยวชาญ" หรือ "นักลงทุนที่ได้รับการรับรองวิทยฐานะ" ตามที่นิยามไว้ในพระราชบัญญัติหลักทรัพย์ และอนาคต บรรพ 289 ของประเทศสิงคโปร์เท่านั้น รายงานการวิจัยใดๆ ที่ตีพิมพ์โดยบริษัทที่เกี่ยวข้องกับต่างชาติของดีบีเอสเวีอาร์ / ดีบีเอสวีเอส แก่ "นักลงทุนที่ได้รับการรับรองวิทยฐานะ" จะแจกจ่ายก็ต่อเมื่อได้รับการอนุมัติการจัดการ แจกจ่ายการวิจัยภายใต้วรรค 11 ของ รายละเอียดเพิ่มเติมหนึ่งแนบท้ายเอฟเอเอ โดย เอ็มเอสเอสเท่านั้น
สหราชอาณาจักร รายงานนี้กำลังแจกจ่ายอยู่ในสหราชอาณาจักร โดยดีบีเอส วิคเคอร์ส ซีเคียวริตี้ส์ (ยูเค) ลิมิเต็ด ซึ่งเป็นบุคคลที่ได้รับมอบอำนาจในความหมายของพระราชบัญญัติ การบริการทางการเงิน และตลาด และควบคุมโดยสำนักงานบริการทางการเงิน การวิจัยที่แจกจ่ายในสหราชอาณาจักรมีเจตนาสำหรับลูกค้าที่เป็นสถาบันเท่านั้น
ดูไบ / สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ รายงานนี้กำลังแจกจ่ายอยู่ในดูไบ/สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ โดยดีบีเอสแบ็งก์ ลิมิเต็ด ดูไบ (ตู้ป.ณ. 506538 ชั้น 3 อาคาร 3 เขตเกต ดีไอเอฟซี ดูไบ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์) และมีเจตนาสำหรับลูกค้าที่ตรงตามมาตรฐานควบคุมของดีเอฟเอสเอให้เป็นลูกค้าวิชาชีพเท่านั้น ไม่ควรไว้วางใจ หรือแจกจ่ายให้แก่ลูกค้าปลีก ดีบีเอสแบ็งก์ ลิมิเต็ด ดูไบ ควบคุมโดยสำนักงานบริการทางการเงินดูไบ
สหรัฐอเมริกา ไม่ว่ารายงานนี้ หรือสำเนาของรายงานนี้ไม่อาจใช้ หรือแจกจ่ายในสหรัฐอเมริกา หรือแก่บุคคลสัญชาติอเมริกันได้ เว้นแต่ว่า จะสอดคล้องกับกฎหมาย และระเบียบข้อบังคับของสหรัฐอเมริกาที่ใช้อยู่เท่านั้น
ขอบเขตอำนาจศาลอื่นๆ ขอบเขตอำนาจศาลอื่นใด ยกเว้นถ้าจำกัดไว้เป็นอย่างอื่นโดยกฎหมาย หรือระเบียบข้อบังคับ รายงานนี้มีเจตนาสำหรับนักลงทุนที่มีคุณสมบัติเหมาะสม ที่เป็นมืออาชีพ ที่เป็นสถาบัน หรือที่มีความชำนาญตามที่นิยามไว้ในกฎหมาย และระเบียบข้อบังคับของขอบเขตอำนาจศาล ดังกล่าวเท่านั้น

การละเมิดข้อตกลงในการใช้เว็บไซต์

ดีบีเอส วิคเคอร์ส สงวนสิทธิที่จะได้รับการเยียวยาที่มีขึ้นโดยกฎหมาย และในกรณีที่มีการละเมิดข้อตกลงนี้ รวมถึงสิทธิที่จะระงับการเข้าถึงเว็บไซต์ดีบีเอส วิคเคอร์ส ทางอินเทอร์เน็ต

ทั้งนี้ ดีบีเอส วิคเคอร์ส มีอำนาจที่จะบันทึกการติดต่อสื่อสารทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับบริการทางอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งผ่านเว็บไซต์นี้ และดีบีเอส วิคเคอร์ส สามารถเปิดเผยบันทึกทั้งหมดดังกล่าวให้แก่สมาชิกของดีบีเอส หรือที่ปรึกษาของ ดีบีเอส วิคเคอร์ส และหน่วยงานที่มีอำนาจ และใช้ข้อความบันทึกดังกล่าวเป็นหลักฐานในการดำเนินคดีต่างๆ ได้


กฎหมายบังคับใช้

สัญญาฉบับนี้อยู่ภายใต้บังคับ และการควบคุม และการตีความตามกฎหมายแห่งประเทศไทย อีกทั้งข้อเรียกร้อง หรือข้อพิพาทที่จะเกิดขึ้นให้อยู่ภายใต้การดำเนินการของศาลที่มีเขตอำนาจในประเทศไทย

Disclaimer

Last Updated : 19 November 2020

PLEASE READ THE FOLLOWING TERMS AND CONDITIONS CAREFULLY.

A reference to this "website" includes but is not limited to the information, data, reports, text, images, links, sounds, graphics and video sequences displayed herein and a reference to "electronic services" is to the electronic services provided at or in connection with this website.

By accessing this website and/or using the electronic services, you agree to be bound by the following terms and conditions. If you do not accept any of these terms of conditions, you must immediately discontinue your access of this website and/or use of the electronic services. DBS Vickers Securities (Thailand) Company Limited ["DBS Vickers"] and/or its holding company and/or their respective subsidiaries and related corporations [individually and collectively, the "DBS Group"] provide the website, the electronic services and contents herein on an 'as is' and 'as available' basis. Members of the DBS Group, its directors, employees, agents, associates and affiliates [collectively the "DBS Members"] make no representations, endorsements or warranties of any kind whatsoever about this website, the electronic services and/or the information, data and contents on this website, including advertisements supplied by the respective advertisers and their creditworthiness.


Personal Consumption

Accordingly, in particular, the services and contents provided by any member of the DBS Group through this website and/or the electronic services are for your personal consumption only, and not for purposes of any other types of dealings, including commercial or business dealings and dealings with other parties in any jurisdiction. The services, information, data or content have NOT been customized for any specific person or any particular class of persons.


Disclaimer

Just for the avoidance of doubt, it is hereby stated that the DBS Members assume no responsibility for or make any representations, endorsements or warranties (express or implied) of any kind whatsoever with respect to, the accuracy, timeliness or completeness of the stock quotes, stock charts, forward-looking statements, opinions, trade notification alerts, recommendations, analyses and any other form of investor and/or financial information available through this website and/or the electronic services, whether provided by the DBS Members, any content providers or by third parties [the "Financial Information"]. Any Financial Information available through this website and/or the electronic services are not indicative of future performance. The Financial Information is not intended for distribution to, or use by, any person or entity in any jurisdiction or country where such distribution or use would be contrary to law or regulation. Financial Information made available through this website and/or electronic services is based on information obtained from sources believed to be reliable, but no representation or warranty, express or implied, is made as to its accuracy, completeness, timeliness or correctness for any particular purpose. The Financial Information is published for your general information only and is not to be taken in substitution for the exercise of your judgement, and you should obtain separate legal or financial advice.

DBS Members assume no responsibility for transaction details in subscription, redemption, switch in/transfer in of investment units of which a user certifies the correctness of the information above and has read and agreed to comply with and be bound by any terms, conditions and statements as specified in this order form/my mutual fund account opening application form or the account opening application form under the FundConnext project/prospectus of this mutual fund in all respects (the user is able to receive the prospectus of the fund at the premises of DBS Vickers or through the website of DBS Vickers or the Distributor). Therefore, the user has read and understood the terms and conditions herein, studied and acknowledged that

 1. DBS Members are not providing any advice or consultation on tax to the user in any respect.
 2. the user will not be able to distribute, dispose of, transfer, pledge or use as collateral the investment units
 3. DBS Vickers may charge the front-end/back-end fees to group of investors or each investor on a different rate, the right of the investor as well as the details of the investor’s complaint handling procedure pursuant to the details disseminated by DBS Vickers on its website.
 4. terms and conditions on funds, fund prospectus, returns, risks, and its performance before execution, past performance/performance comparisons related to capital market products are not indicative of future performance, and investment risks involved, including of which occurred from exchange rates from foreign investments. Thus, fund managers shall considerably prevent investment risks, it is not exclusively guaranteed. Therefore, a unitholder may earn a smaller sum than the original principal invested.
 5. consent to DBS Vickers to transfer my investment under the conditions specified in the fund prospectus or as deemed appropriate by DBS Vickers upon the termination/dissolution of such mutual fund.
 6. The investment in investment units is not cash-deposit and there are investment risks involved. The user agrees and acknowledges that he/she may earn a large or smaller sum than the original principal invested. Furthermore, proceeds from redemption order may not be received within specific period or a redemption order may not be executed as instructed. The investor should transact a mutual fund with a licensed person.
 7. acknowledge and agree to be bounded by the terms of the Fund Scheme as approved by the Office of the Securities and Exchange Commission including any future amendment in accordance with the law as well as the Commitment between DBS Vickers and the unitholders legally arranged and signed by the fund supervisor (Trustee) of the mutual fund.
 8. confirm that the money used for investment does not come from an illegal source or activity including but not limited to the Anti-Money Laundering Law and the Counter-Terrorism Laws as well as money from corruption activities.

DBS Members accept no liability for any direct, special, indirect, consequential, incidental damages or any other loss or damages of any kind arising from any use of the Financial Information (including any error, omission or misstatement herein, negligent or otherwise) or further communication thereof, even if DBS Members has been advised of the possibility thereof. The Financial Information published by DBS Members is not intended for distribution to, or use by, any person or entity in any jurisdiction or country where such distribution or use would be contrary to law or regulation and has been made available through this website and/or electronic services based on information obtained from sources believed to be reliable, but no representation or warranty, express or implied, is made as to its accuracy, completeness, timeliness or correctness for any particular purpose. The Financial Information published by DBS Members is published for your general information only and is not to be taken in substitution for the exercise of your judgment, and you should obtain separate legal or financial advice. Opinions expressed by DBS Members are subject to change without notice. Any recommendation contained within any Financial Information published by DBS Members does not have regard to the specific investment objectives, financial situation and the particular needs of any specific addressee. DBS Members and its associates, their directors, officers and/or employees may have positions or other interests in, and may effect transactions in securities mentioned in the Financial Information and may also perform or seek to perform broking, investment banking and other banking or financial services for these companies.

Additionally, the DBS Members (some of which may have substantial shareholdings in DBS Vickers) and content providers of this website and/or the electronic services may have interests, now or in the future, in the companies or financial instruments mentioned via this website and/or the electronic services. In no circumstance should any Financial Information, service, information, data or content on this website constitute or be construed as investment advice or service, solicitation or offer by the DBS Members to buy, sell, give, take, issue, allot, transfer or otherwise deal with shares, stocks, bonds, notes, interests, units trusts, mutual funds, investments, loans, advances, credits, deposits or other financial instruments of any company or institution, in any jurisdiction, now known or later created.


Disclaimer

DBS Vickers Securities (Singapore) Pte Ltd and/or its affiliates and related corporations (individually and collectively "DBSV") may provide you with valuation statements and/or other information from time to time of all outstanding transactions and products entered by you with DBSV. By receiving this statement, you acknowledge that in consideration of DBSV providing this statement to you, you agree to the following terms and conditions:

 1. This statement and any including all of its valuation and content (collectively, the "Statement") are provided solely for your information and should be treated as proprietary and confidential and you should not rely on it for any other purposes. If the statement is sent to you via electronic means, DBSV will not be responsible for any corruption or alteration of the data or any risks related to the electronic communication during its transmission to you.
 2. The Statement is not intended to imply that an actual trading market exists for the transaction or product concerned or that it is appropriate to assume (for accounting or other purpose) that such a trading market exists, and any assumptions used for the valuations are subject to change without notice. Actual trade prices (if any) for entering into new transactions or products or for terminating or assigning existing transactions or products may vary significantly from the valuations provided in the Statement as a result of various factors, which may include (but are not limited to) prevailing credit spreads, market liquidity, position size, transaction and costs, hedging costs and risks and use of capital and profit.
 3. The Statement may be based on different dates and times and the valuations (including market data used in deriving such valuations) may be as of an earlier date and/or time that market closing prices as of the Statement' s date as provided by the relevant exchanges for exchange-traded products, the last available prices obtained from appropriate financial information vendors, market-makers for over-the-counter products or on such other bases as DBSV deems appropriate. For structured products and mutual funds, the prices used may be based on the latest available prices as provided by the fund manager or product issuers or on such other bases as DBSV deems appropriate.
 4. You acknowledge that DBSV has not advised you as to the appropriateness of any particular use of the Statement (in particular the valuation and/or information in the Statement), including in connection with internal financial accounting determinations or in satisfaction of reporting obligations. You should consult your own auditors and such other advisers you deem appropriate as to whether the Statement may be useful to you in connection with the preparation of your financial statements (and, in particular, whether and to what extent the valuations and/or information in the Statement may be treated as being indicative of prices at which trades could be executed) of for any other purpose.
 5. The Statement has been prepared by DBSV in good faith. DBSV does not guarantee their completeness or accuracy or timeliness and expressly disclaimers any responsibility for (I) estimates or assumptions used in deriving the valuations, (ii) any errors or omission in computing or disseminating the valuations, and (iii) any uses to which the valuations may be put. DBSV does not undertake to correct any valuations provided or to notify you of any correction. DBSV does not accept any liability for any loss or damage (whether direct, indirect, consequential or otherwise) arising from any use of the Statement or otherwise arising in connection herewith or under any legal theory.
 6. You must check the completeness and accuracy of the Statement and inform DBS Group within fourteen (14) calendar days from the date of the Statement of any errors or discrepancies. Otherwise, the Statement shall be deemed complete and accurate and you shall not be entitled to object thereto. However, DBSV is entitled at any time to rectify any error on the Statement.
 7. DBSV may, in its sole and absolute discretion, at any time decline to provide statements to you any product(s), notwithstanding that it may have previously provided such statements to you for the same or similar product(s).


Privacy and Confidentiality Notice

The Statement is intended for the named recipient only. If you are not the intended recipient you must not copy, distribute or take any action upon them. If you have received the Statement in error, please notify us immediately.


Password

You are responsible for keeping confidential any password provided by DBS Vickers, do not share this information with any person. In case you consent any person to use your password, you shall be responsible for the use of password by such person to DBS Vickers in all respects. In addition, you agree that any acts resulting from the access of the website by using your password shall be considered as your own acts. Subject to the relevant regulations, DBS Vickers shall not be responsible for any use of password by an unauthorized person. In this regard, "password" shall mean personal code or digit specified for access of this website given by DBS Vickers.


Separate Contracts

However, other products and services, if any, supplied by the DBS Group through the electronic services under a separate contract for the supply of such products and services are warranted (if warranties exist) only under the express terms of such a contract and the DBS Members make no other representations, endorsements or warranties of any kind (express or implied) in relation to such products and services. In particular, if you are a client of DBS Vickers, the DBS Vickers Securities Trading Cash Account Agreement will also apply to your use of this website in full force and effect. In the event of any inconsistency between these terms and conditions and the DBS Vickers General Trading Agreement, the DBS Vickers General Trading Agreement shall prevail.


Intellectual Property

The DBS Group reserves all intellectual property rights to its services, software, information, data and contents provided through this website and/or the electronic services, including international copyright, trademark and service mark rights. The text, content, computerized programs, photographs, video, audio and graphics on this website are protected by copyrights, trademarks, service marks, international treaties and/or other proprietary rights and the laws of Thailand and other countries. All trademarks, service marks and logos used in this website are the property of the DBS Group and/or the respective third-party proprietors identified in this website. No materials available on this website or through the electronic services, including text, graphics, code and/or software, may be reproduced, distributed, published, uploaded, posted, transmitted or hyperlinked in any manner and in any form without the express, prior written approval of the relevant member of the DBS Group and the respective copyright, trademark and service mark holders. You also may not, without the DBS Group's permission, insert a hyperlink to this website on any other website or "mirror" any material contained on this website on any other server. All other trademarks, trade name, service marks, product names and logos contained herein are used for the benefit of the respective owners and licensees, with no intention of trademark infringement and/or violation of any other rights.


Exclusion and Indemnity

And, in no event shall the DBS Members be liable to any party for any damages, claims, expenses or losses of any kind (whether direct, indirect, special, incidental, punitive, exemplary or consequential) arising from or in connection with any (a) access, use or inability to access or use this website and/or the electronic services; (b) use of or reliance on the accuracy, availability, currency, title, non-infringement, quality, reliability, merchantability, fitness for a particular purpose, suitability and completeness of the services, information, security, data and contents; or (c) any system, server or connection failure, error, omission, interruption, delay in transmission, computer virus or other malicious, destructive or corrupting code, agent program or macros, even if the DBS Members have been advised of the possibility of such damages, claims, expenses or losses. You hereby agree to indemnify and save the DBS Members harmless against all damages, losses, expenses and costs (including legal costs) suffered or incurred by the DBS Members in connection with or arising from any access of this website and/or use of the electronic services and/or the information, data and contents made available through the website and/or the electronic services. The DBS Members shall also not be liable for any loss resulting from a cause over which they do not have control, including without limitation, failure of electronic or mechanical equipment or communication lines, telephone or other interconnect problems, unauthorized access, failure of public transportation, common carrier communication or utility systems, data or other theft (including the theft of passwords, codes or log-in sequences) and operator errors.


Hyperlinks

The website contains links to sites owned or operated by third parties. Please note that hyperlinks from this website to linked sites are provided for your convenience. These link sites are not under the control of DBS Vickers. DBS Vickers has not reviewed, approved and is not responsible for the clients or any of the information of any linked website or any linked contained in a link website or any changes or updates to such sites including, without limitation the accuracy, subject matter, quality or timeliness of any content. The inclusion of any link does not imply endorsement by DBS Vickers of the linked sites and DBS Vickers is not liable for any loss or damage incurred or suffered by you or any third party arising out of, in connection with or as a result of this linkage. You agree that your access to and/or use of such linked websites is entirely at your own risk and subject to the terms and conditions of access and/or use contained therein.


Disclosure to Third-Party

In relation to Funds, a unitholder agrees and consents to DBS Vickers and relevant persons (including a fund, a provider of the financial product used or entered into by DBS Vickers/fund for the purpose of fund management, and the distributor/representative of DBS Vickers and such person) to disclose the information of my investment account to a third party and relevant person as well as taking any other action (including closing the investment account and withholding tax—if any) in relation to my fund account in order to allow DBS Vickers, the relevant persons and the persons to whom such information is disclosed to use the information and comply with the legal requirements or the requirements of government authorities both in Thailand and overseas including their internal policy. In addition, a user agrees to provide additional information and documents as requested by DBS Vickers.


Privacy

Registration data and certain other information about you and/or other users of this website is subject to our privacy policy.


General

Notwithstanding the above, the DBS Group reserves the right to make changes and corrections, at any time and without notice, to the website or any part thereof, the electronic services, the Financial Information, including changes and corrections to this agreement. Further, the DBS Group may from time to time without giving any reason or prior notice, upgrade, suspend, discontinue the provision of or remove, whether in whole or in part, this website and/or the electronic services and shall not be liable if any such upgrade, modification, suspension or alteration to this website and/or the electronic services prevents you from accessing this website and/or the electronic services or any part or feature thereof.


Research provided on this site by DBS Vickers

Certain Financial Information made available through this website and/or electronic services is published by DBS Members. DBS Members accept no liability for any direct, special, indirect, consequential, incidental damages or any other loss or damages of any kind arising from any use of the Financial Information (including any error, omission or misstatement herein, negligent or otherwise) or further communication thereof, even if DBS Members has been advised of the possibility thereof. The Financial Information published by DBS Members is not intended for distribution to, or use by, any person or entity in any jurisdiction or country where such distribution or use would be contrary to law or regulation and has been made available through this website and/or electronic services based on information obtained from sources believed to be reliable, but no representation or warranty, express or implied, is made as to its accuracy, completeness, timeliness or correctness for any particular purpose. The Financial Information published by DBS Members is published for your general information only and is not to be taken in substitution for the exercise of your judgment, and you should obtain separate legal or financial advice. Opinions expressed by DBS Members are subject to change without notice. Any recommendation contained within any Financial Information published by DBS Members does not have regard to the specific investment objectives, financial situation and the particular needs of any specific addressee. DBS Members and its associates, their directors, officers and/or employees may have positions or other interests in, and may effect transactions in securities mentioned in the Financial Information and may also perform or seek to perform broking, investment banking and other banking or financial services for these companies.

You will also indemnify us, hold harmless, release liability, defend us, including its director, officer, staff, employee, agents, advisors, subsidiaries, affiliates, parent company, and other partner from and arising out of any action or inaction if, in good faith (including negligence, strict liability and willful intention), or in connection with any claim, whether based on contract, wrongfulness, or tort, concerning, but not limit to, any losses, cost, judgments (including court costs and reasonable fees of attorney and other professional), liabilities, fines, penalty, expenses, amount paid in settlement of any claims to person or property caused in whole or in part by providing this information to you.


GENERAL DISCLOSURE/DISCLAIMER

This document is published by DBS Vickers Securities (Thailand) Co., Ltd. ("DBSVT"), a direct wholly-owned subsidiary of DBS Vickers Securities Holdings Pte Ltd ("DBSVH"). [This report is intended for clients of DBSV Group only and no part of this document may be (i) copied, photocopied or duplicated in any form by any means or (ii) redistributed without the prior written consent of DBSVT.]

The research is based on information obtained from sources believed to be reliable, but we do not make any representation or warranty as to its accuracy, completeness or correctness. Opinions expressed are subject to change without notice. This document is prepared for general circulation. Any recommendation contained in this document does not have regard to the specific investment objectives, financial situation and the particular needs of any specific addressee. This document is for the information of addressees only and is not to be taken in substitution for the exercise of judgement by addressees, who should obtain separate legal or financial advice. DBSVT accepts no liability whatsoever for any direct or consequential loss arising from any use of this document or further communication given in relation to this document. This document is not to be construed as an offer or a solicitation of an offer to buy or sell any securities. DBSVH is a wholly-owned subsidiary of DBS Bank Ltd. DBS Bank Ltd along with its affiliates and/or persons associated with any of them may from time to time have interests in the securities mentioned in this document. DBS Vickers Research (Singapore) Pte Ltd ("DBSVR"), DBS Vickers Securities (Singapore) Pte Ltd ("DBSVS"), DBS Bank Ltd and their associates, their directors, and/or employees may have positions in, and may effect transactions in securities mentioned herein and may also perform or seek to perform broking, investment banking and other banking services for these companies.

DBSVUSA does not have its own investment banking or research department, nor has it participated in any investment banking transaction as a manager or co-manager in the past twelve months. Any US persons wishing to obtain further information, including any clarification on disclosures in this disclaimer, or to affect a transaction in any security discussed in this document should contact DBSVUSA exclusively.


ANALYST CERTIFICATION

The research analyst primarily responsible for the content of this research report, in part or in whole, certifies that the views about the companies and their securities expressed in this report accurately reflect his/her personal views. The analyst also certifies that no part of his/her compensation was, is, or will be, directly, or indirectly, related to specific recommendations or views expressed in this report. As on the reported date, the analyst and his / her spouse and/or relatives who are financially dependent on the analyst, do not hold interests in the securities recommended in this report ("interest" includes direct or indirect ownership of securities, directorships and trustee positions).


COMPANY-SPECIFIC / REGULATORY DISCLOSURES
 1. Except for being disclosed in this report, DBS Vickers Securities (Thailand) Co., Ltd. and its subsidiaries do not have a proprietary position in the mentioned company as on the reported date.
 2. Except for being disclosed in this report, DBSVT, DBSVR, DBSVS, DBS Bank Ltd and/or other affiliates of DBS Vickers Securities (USA) Inc ("DBSVUSA"), a U.S.-registered broker-dealer, may beneficially own a total of 1% or more of any class of common equity securities of the mentioned company as on the reported date.
 3. Compensation for investment banking services:
  1. DBSVT, DBSVR, DBSVS, DBS Bank Ltd and/or other affiliates of DBSVUSA may have received compensation, within the past 12 months, and within the next 3 months receive or intends to seek compensation for investment banking services from the mentioned company.
  2. DBSVUSA does not have its own investment banking or research department, nor has it participated in any investment banking transaction as a manager or co-manager in the past twelve months. Any US persons wishing to obtain further information, including any clarification on disclosures in this disclaimer, or to effect a transaction in any security discussed in this document should contact DBSVUSA exclusively.
RESTRICTIONS ON DISTRIBUTION
General This report is not directed to, or intended for distribution to or use by, any person or entity who is a citizen or resident of or located in any locality, state, country or other jurisdiction where such distribution, publication, availability or use would be contrary to law or regulation.
Australia This report is being distributed in Australia by DBSVR and DBSVS, which are exempted from the requirement to hold an Australian financial services license under the Corporation Act 2001 ("CA") in respect of financial services provided to the recipients. DBSVR and DBSVS are regulated by the Monetary Authority of Singapore ["MAS"] under the laws of Singapore, which differ from Australian laws. Distribution of this report is intended only for "wholesale investors" within the meaning of the CA.
Hong Kong This report is being distributed in Hong Kong by DBS Vickers (Hong Kong) Limited which is licensed and regulated by the Hong Kong Securities and Futures Commission.
Singapore This report is being distributed in Singapore by DBSVR, which holds a Financial Adviser's license and is regulated by the MAS. This report may additionally be distributed in Singapore by DBSVS (Company Regn. No. 198600294G), which is an Exempt Financial Adviser as defined under the Financial Advisers Act. Any research report produced by a foreign DBS Vickers entity, analyst or affiliate is distributed in Singapore only to "Institutional Investors", "Expert Investors" or "Accredited Investors" as defined in the Securities and Futures Act, Chap. 289 of Singapore. Any distribution of research reports published by a foreign-related corporation of DBSVR/DBSVS to "Accredited Investors" is provided pursuant to the approval by MAS of research distribution arrangements under Paragraph 11 of the First Schedule to the FAA.
United Kingdom This report is being distributed in the UK by DBS Vickers Securities (UK) Ltd, who is an authorised person in the meaning of the Financial Services and Markets Act and is regulated by The Financial Services Authority. Research distributed in the UK is intended only for institutional clients.
Dubai/United Arab Emirates This report is being distributed in Dubai/United Arab Emirates by DBS Bank Ltd, Dubai (PO Box 506538, 3rd Floor, Building 3, Gate Precinct, DIFC, Dubai, United Arab Emirates) and is intended only for clients who meet the DFSA regulatory criteria to be a Professional Client. It should not be relied upon by or distributed to Retail Clients. DBS Bank Ltd, Dubai is regulated by the Dubai Financial Services Authority.
United States Neither this report nor any copy hereof may be taken or distributed into the United States or to any U.S. person except in compliance with any applicable U.S. laws and regulations.
Other jurisdictions In any other jurisdictions, except if otherwise restricted by laws or regulations, this report is intended only for qualified, professional, institutional or sophisticated investors as defined in the laws and regulations of such jurisdictions.

Violations

DBS Vickers reserves the right to seek all remedies available at law for violations of the provisions contained herein, including the right to block access from a particular Internet address to our website.

DBS Vickers is authorised to record all communications in respect of electronic services through this web site. All recordings may be made available to the DBS Members or advisers, the applicable authorities and may be used as evidence in any proceedings


Governing Law

Note that this agreement shall be subject to, governed by and construed in accordance with the laws to Thailand, and any claims or disputes of whatever nature shall be subject to the non-exclusive jurisdiction of the courts of Thailand.

contact me