หุ้น

DBS จะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมในการเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ ตามรายละเอียด ดังนี้

ค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์

มูลค่าการซื้อขาย/วัน ผ่านอินเทอร์เน็ต ผ่านที่ปรึกษาการลงทุน
บัญชีแคชบาลานซ์บัญชีเงินสด (ATS)บัญชีเงินสด/แคชบาลานซ์
ไม่เกิน 5 ล้านบาท0.15%0.20%0.25%
5 - 10 ล้านบาท0.13%0.18%0.22%
10 -20 ล้านบาท0.11%0.15%0.18%
ตั้งแต่ 20 ล้านบาทขึ้นไปกรุณาติดต่อที่ปรึกษาการลงทุนของท่าน

ค่าธรรมเนียมขั้นต่ำ

ประเภทการให้บริการ อัตราเรียกเก็บต่อวัน
ส่งเอกสารทางอีเมล / ไปรษณีย์50 บาท
มารับเอกสารที่บริษัทฯ100 บาท
ใช้บริการพนักงานรับ-ส่ง200 บาท

ค่าธรรมเนียมซื้อขายหลักทรัพย์

รายการ อัตราเรียกเก็บต่อวัน
1. ค่าธรรมเนียมตลาดหลักทรัพย์ (Trading)0.005 %
2. ค่าธรรมเนียมการชำระราคาและส่งมอบ0.001 %
3. ค่าธรรมเนียมการกำกับดูแล (Regulatory)0.001 %
4. ค่าธรรมเนียมการหักบัญชีธนาคารอัตโนมัติ (ATS Fee)14.98 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)

ค่าบริการอื่นๆ

ประเภท อัตราเรียกเก็บ หมายเหตุ
การเบิกหลักทรัพย์100 บาท ต่อ หลักทรัพย์รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว
การโอนหลักทรัพย์ผ่านศูนย์รับฝากหลักทรัพย์100 บาท ต่อ รายการรวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว
การชำระค่าซื้อหลักทรัพย์ล่าช้า
การปรับตามเกณฑ์ตามตลาดหลักทรัพย์1,000 บาท ต่อวัน 
การปรับดอกเบี้ยล่าช้า12% ต่อปี 
การส่งมอบหลักทรัพย์ล่าช้า
การปรับตามเกณฑ์ตลาดหลักทรัพย์1,000 บาท ต่อวัน 
การปรับตามเกณฑ์อัตราร้อยละของมูลค่า- 
หลักทรัพย์ที่ผิดนัด 1 วันทำการ0.50% 
หลักทรัพย์ที่ผิดนัด 2 วันทำการ0.75% 
หลักทรัพย์ที่ผิดนัด 3 วันทำการ1.00% 
หลักทรัพย์ที่ผิดนัดมากกว่า 3 วันทำการขึ้นไป1.75 - 3.75% 
การหักบัญชีธนาคารอัตโนมัติไม่สำเร็จ
หักบัญชีธนาคารอัตโนมัติมากกว่า 1 รอบ28 บาทรวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว

หมายเหตุ

 1. เป็นอัตราที่ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ( VAT 7% )
 2. ประกาศ ณ วันที่ 4 ตุลาคม 2560
 3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงอัตราค่านายหน้า โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 4. อัตราค่าธรรมนียมข้างต้น คำนวณเป็นแบบขั้นบันได

Equity

Commission rate

Trade Value Per Day(THB) Online By Investment Consultant
Cash Balance AccountCash Account (ATS)Cash Account/Cash Balance
<= 5 Million0.15%0.20%0.25%
5 - 10 Million0.13%0.18%0.22%
10 - 20 Million0.11%0.15%0.18%
> 20 MillionNegotiate

Minimum commission

Type of Services Rate of Trade Value (THB)
By Post50
By Personal collection100
By Messenger200

Fee Schedules for Equity Account

Fee Charge Rate of Trade Value Per Day
1. Trading Fee (SET charge)0.005 %
2. Clearing Fee (TSD charge)0.001 %
3. Regulatory Fee (SEC charge)0.001 %
4. ATS FeeTHB 14.98 (Include 7% VAT)

Other fees

Type Fee Remarks
Securities WithdrawalTHB 100 per securitiesInclude 7% VAT
Securities transfer through TSDTHB 100 per transactionInclude 7% VAT
Late Payment
Penalty charged by the SETTHB 1,000/day 
Interest charge12% per annum 
Late delivery of securities for Settlement
Penalty charged by the SETTHB 1,000/day 
Penalty charged by the TSD- 
For 1st working day.0.50% of share value 
For 2nd working day.0.75% of share value 
For 3rd working day.1.00% of share value 
For over 3 working days.1.75% - 3.75% of share value 
Insufficient fund
Resubmit ATS in case of insufficient fund.THB 28Include 7% VAT

Remarks:

 1. The above commission rate are excluded VAT 7%.
 2. Last updated: 4 July 2017.
 3. All rates and charges are subject to change from time to time without prior notice.
 4. The above commission rate is computed by using sliding scale.

หุ้นต่างประเทศ

Singapore (SGX) Transaction Size By Phone Online
Trade in SGD Commission Rate SGD 50,000 and below 0.44 % 0.33 %
Above SGD 50,000 – SGD 100,000 0.38 % 0.28 %
Above SGD 100,000 0.28 % 0.22 %
Minimum Commission SGD 43 SGD 27
Trade in USD Commission Rate USD 30,000 and below 0.44 % 0.33 %
Above USD 30,000 – USD 60,000 0.38 % 0.28 %
Above USD 60,000 0.28 % 0.22 %
Minimum Commission USD 24 USD 16
Trade in HKD Commission Rate HKD 250,000 and below 0.44 % 0.33 %
Above HKD 250,000 – HKD 500,000 0.38 % 0.28 %
Above HKD 500,000 0.28 % 0.22 %
Minimum Commission HKD 193 HKD 134
Trade in AUD Commission Rate AUD 55,000 and below 0.44 % 0.33 %
Above AUD 55,000 – AUD 110,000 0.38 % 0.28 %
Above AUD 110,000 0.28 % 0.22 %
Minimum Commission AUD 35 AUD 23
Trade in EUR Commission Rate EUR 35,000 and below 0.40 % 0.30 %
Above EUR 35,000 – EUR 70,000 0.32 % 0.24 %
Above EUR 70,000 0.24 % 0.19 %
Minimum Commission EUR 31 EUR 19
Other Transaction Charges Clearing Fee (CDP Imposed)*

0.0325%

SGX Trading Fee* 0.0075 %
SGX Settlement Instruction Fee
(Effective on 1st July 2022)
SGD 0.35
(or equivalent in the respective foreign traded currency)

* Remarks


 • Trading Fees for structured warrants and daily leverage certificates are 0.001% of traded value. Clearing Fees for structured warrants and daily leverage certificates are 0.004% of traded value.

 • Trading Fees for money market exchange traded funds are 0.0001% of traded value. Clearing Fees for money market exchange traded funds are 0.0001% of traded value.

Notes

 1. Commission and fees are subject to change as may be stipulated from time to time.
 2. Commission is included VAT on commission and VAT on the clearing fee at all markets.
 3. Minimum commission will be charged on a per contact basis and will be amalgamated under conditions; same share, same side (Buy or Sell), same traded/settlement currency, same channel (By phone or online).
 4. Stock price is rounded up to the nearest cent for commission.
 5. Other charges and fees apply. Please contact our Client Services at +662 857 7171 for further details on other charges.

Hong Kong (HKEx) By Phone Online
Trade in HKD Commission 0.33 % 0.27 %
Minimum Commission HKD 108 HKD 108
Trade in USD Commission 0.33 % 0.27 %
Minimum Commission USD 15 USD 12
Other Transaction Charges Transaction Levy (SFC charge) 0.0027% on trading principal
Transaction Levy (FRC charge)
(Effective on 1st January 2022)
0.00015% on trading principal
Trading Fee (SEHK charge) 0.005% on trading principal
Stamp Duty (Government charge) 0.13% on trading principal (round up to the nearest dollar)
CCASS Fee 0.002% on trading principal (min. HKD2, max. HKD100)

Notes

 1. Commission and fees are subject to change as may be stipulated from time to time.
 2. Commission is included VAT on commission and VAT on the clearing fee at all markets.
 3. Minimum commission will be charged on a per contact basis and will be amalgamated under conditions; same share, same side (Buy or Sell), same traded/settlement currency, same channel (By phone or online).
 4. Stock price is rounded up to the nearest cent for commission.
 5. Other charges and fees apply. Please contact our Client Services at +662 857 7171 for further details on other charges.

USA (NYSE, NASDAQ, AMEX) By Phone Online
Commission Commission 0.48 % 0.35 %
Minimum Commission USD 37.45 USD 26.75
Other Transaction Charges SEC Charge (for sale transaction only) 0.00229 %

Corporate Actions
Depositary Service Fee (Imposed by American Depositary Receipt (ADR) agents) Please refer to prospectus and deposit agreement of the ADR or visit www.dtcc.com for more information.

Notes

 1. Commission and fees are subject to change as may be stipulated from time to time.
 2. Commission is included VAT on commission and VAT on the clearing fee at all markets.
 3. Minimum commission will be charged on a per contact basis and will be amalgamated under conditions; same share, same side (Buy or Sell), same traded/settlement currency, same channel (By phone or online).
 4. Stock price is rounded up to the nearest cent for commission.
 5. Other charges and fees apply. Please contact our Client Services at +662 857 7171 for further details on other charges.
 6. SEC Charge for US market is subjected to change without prior notice.
 7. Withholding Tax of 10% - Publicly Traded Partnership Interest (PTPs)

  With effect from 1 January 2023, a 10% withholding tax will be imposed on sales and certain distributions associated with in scope Publicly Traded Partnership stocks (PTPs) or exchange traded funds (ETFs). For more information, please click here.

Canada (TSX) By Phone Online
Commission Commission 1.15 % 0.60 %
Minimum Commission CAD 42 CAD 31
Other Transaction Charges There is no additional fee in this market.

Notes

 1. Commission and fees are subject to change as may be stipulated from time to time.
 2. Commission is included VAT on commission and VAT on the clearing fee at all markets.
 3. Minimum commission will be charged on a per contact basis and will be amalgamated under conditions; same share, same side (Buy or Sell), same traded/settlement currency, same channel (By phone or online).
 4. Stock price is rounded up to the nearest cent for commission.
 5. Other charges and fees apply. Please contact our Client Services at +662 857 7171 for further details on other charges.

UK (LSE) By Phone Online
Commission 0.8 % 0.4 %
Minimum Commission Trade in GBP GBP 40 GBP 25
Trade in USD USD 57 USD 36
Trade in EUR EUR 53 EUR 33
Other Transaction Charges Stamp Duty: 0.5% on consideration for buy trade only
Stamp Duty on Irish Registered Stocks: 1% on consideration for buy trade only
(Stamp duty on securities that are not settled through CREST is subject to a minimum charge of GBP 5 and rounded up to the nearest GBP 5)
Panel of Takeovers and Mergers (PTM) Levy: Flat charge of GBP 1 on all transactions over GBP 10,000

Notes

 1. Commission and fees are subject to change as may be stipulated from time to time.
 2. Commission is included VAT on commission and VAT on the clearing fee at all markets.
 3. Minimum commission will be charged on a per contact basis and will be amalgamated under conditions; same share, same side (Buy or Sell), same traded/settlement currency, same channel (By phone or online).
 4. Stock price is rounded up to the nearest cent for commission.
 5. Other charges and fees apply. Please contact our Client Services at +662 857 7171 for further details on other charges.

Australia (ASX) By Phone Online
Commission Commission 0.8 % 0.4 %
Minimum Commission AUD 45 AUD 30
Other Transaction Charges There is no additional fee in this market.

Notes

 1. Commission and fees are subject to change as may be stipulated from time to time.
 2. Commission is included VAT on commission and VAT on the clearing fee at all markets.
 3. Minimum commission will be charged on a per contact basis and will be amalgamated under conditions; same share, same side (Buy or Sell), same traded/settlement currency, same channel (By phone or online).
 4. Stock price is rounded up to the nearest cent for commission.
 5. Other charges and fees apply. Please contact our Client Services at +662 857 7171 for further details on other charges.

Japan (TSE) By Phone Online
Commission Commission 1.0 % 0.4 %
Minimum Commission JPY 5,000 JPY 3,000
Other Transaction Charges There is no additional fee in this market.

Notes

 1. Commission and fees are subject to change as may be stipulated from time to time.
 2. Commission is included VAT on commission and VAT on the clearing fee at all markets.
 3. Minimum commission will be charged on a per contact basis and will be amalgamated under conditions; same share, same side (Buy or Sell), same traded/settlement currency, same channel (By phone or online).
 4. Stock price is rounded up to the nearest cent for commission.
 5. Other charges and fees apply. Please contact our Client Services at +662 857 7171 for further details on other charges.

ตราสารอนุพันธ์

SET50 Contract/day Offline Online Fee Total
Offline Online
SET50 Futures 1 - 25 80 72 6.1 86.1 78.1
26 - 100 60 54 6.1 66.1 60.1
101 - 500 40 36 6.1 46.1 42.1
501 up 30 27 6.1 36.1 33.1
SET50 Options 1 - 25 80 72 4.1 84.1 76.1
26 - 100 60 54 4.1 64.1 58.1
101 - 500 40 36 4.1 44.1 40.1
501 up 30 27 4.1 34.1 31.1

Single Stock Futures Contract/day Offline Online Fee
Single Stock Futures SSF <= 100 0.10% 0.09% 0.51
SSF > 100 0.10% 0.09% 5.1

Gold Contract/day Offline Online Fee Total
Offline Online
Gold50 Futures 1 - 5 450 405 35.1 485.1 440.1
6 - 20 350 315 35.1 385.1 350.1
21 - 50 250 225 35.1 285.1 260.1
51 up 200 180 35.1 235.1 215.1
Gold10 Futures 1 - 25 90 81 7.1 97.1 88.1
26 - 100 70 63 7.1 77.1 70.1
101 - 250 50 45 7.1 57.1 52.1
251 up 40 36 7.1 47.1 43.1
Gold Online Futures 1 - 12 180 162 16.1 196.1 178.1
13 - 50 140 126 16.1 156.1 142.1
51 - 125 100 90 16.1 116.1 106.1
126 up 80 72 16.1 96.1 88.1

Silver Contract/day Offline Online Fee Total
Offline Online
Silver Online Futures
(ตั้งแต่วันที่ 9 พ.ย. 2563 ถึง 1 พ.ค. 2564)
1 - 100 45 40.5 6.6 51.6 47.1
101 - 400 40 36 6.6 46.6 42.6
401 - 800 36 32.4 6.6 42.6 39
801 up 32 28.8 6.6 38.6 35.4
Silver Online Futures
(ตั้งแต่วันที่ 1 พ.ค. 2564 เป็นต้นไป)
1 - 100 45 40.5 8.6 53.6 49.1
101 - 400 40 36 8.6 48.6 44.6
401 - 800 36 32.4 8.6 44.6 41
801 up 32 28.8 8.6 40.6 37.4

Rubber Futures Contract/day Offline Online Fee Total
Offline Online
RSS3 & RSS3D Futures 1 - 25 250 225 20.1 270.1 245.1
26 - 100 225 202.5 20.1 245.1 222.6
101 - 250 200 180 20.1 220.1 200.1
251 up 175 157.5 20.1 195.1 177.6
Japanese Rubber Online Futures
(ตั้งแต่วันที่ 9 พ.ย. 2563 ถึง 1 พ.ค. 2564)
1 - 100 40 36 6.6 46 42
101 - 500 36 32.4 6.6 42 38.4
501 - 750 32 28.8 6.6 38 34.8
751 up 28 25.2 6.6 34 31.2
Japanese Rubber Online Futures
(ตั้งแต่วันที่ 1 พ.ค. 2564 เป็นต้นไป)
1 - 100 40 36 8.6 48 44
101 - 500 36 32.4 8.6 44 40.4
501 - 750 32 28.8 8.6 40 36.8
751 up 28 25.2 8.6 36 33.2

Interest Rate Futures Contract Offline Online Fee Total
Offline Online
Interest Rate Futures TGB5 50 45 10.1 60.1 55.1
BB3 100 90 20.1 120.1 110.1

Currency Futures Contract/day Offline Online Fee Total
Offline Online
 • USD/THB Futures
 • EUR/USD Futures
 • USD/JPY Futures
1 - 2,000 10 9 1.1 11.1 10.1
2,001 up 7 6.3 1.1 8.1 7.4

Sector Futures Contract/day Offline Online Fee Total
Offline Online
BANK Futures 1 - 10 180 162 20.1 200.1 182.1
11 - 40 140 126 20.1 160.1 146.1
41 - 200 100 90 20.1 120.1 110.1
201 up 80 72 20.1 100.1 92.1
ENERG Futures & COMM Futures 1 - 25 90 81 10.1 100.1 91.1
26 - 100 70 63 10.1 80.1 73.1
101 - 500 50 45 10.1 60.1 55.1
501 up 40 36 10.1 50.1 46.1
ICT Futures & FOOD Futures 1 - 50 45 40.5 5.1 50.1 45.6
51 - 200 35 31.5 5.1 40.1 36.6
201 - 1,000 25 22.5 5.1 30.1 27.6
1,001 up 20 18 5.1 25.1 23.1

หมายเหตุ :
 1. อัตราค่านายหน้าซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าในตลาดอนุพันธ์ฯ (TFEX) สําหรับนักลงทุนบุคคลทั่วไปและนิติบุคคลที่ไม่ใช่นักลงทุนสถาบัน ซึ่งคํานวณตามประกาศของชมรมผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (FI Club)
 2. ค่านายหน้านี้ได้รวมค่าธรรมเนียมการซื้อขาย(Trading Fee) ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการชําระหนี้ (Clearing Fee) ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายการใช้ข้อมูล (Data Licensing Fee) และส่วนลดค่าธรรมเนียม (ถ้ามี)
 3. เป็นอัตราที่ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ( VAT 7% )
 4. มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ วันที่ 1 เม.ย. 2563 เป็นต้นไป
Remarks :
 1. Commission rates for future contracts in TFEX for individual and corporate investors (non-institutional investors) as announced by FI Club.
 2. The commission rates include trading fees, clearing fees, data licensing fees and any discounts.
 3. The above commission rate are excluded VAT 7%.
 4. Effective from 1 April 2020.

กองทุนรวม

การลงทุนในกองทุนรวมผ่านบริษัทฯ

ผู้ลงทุนจะเสียค่าใช้จ่ายเท่าเทียมกับการลงทุนผ่านบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวมต่างๆ โดยตรง

Mutual Funds

Investment in mutual funds through the company.

Investors will pay the same amount of money to invest through mutual fund management companies.

ตราสารหนี้

การซื้อขายผ่าน OTC คือการซื้อขายโดยเจ้าหน้าที่สถาบันการเงินติดต่อซื้อขายกัน

โดยการซื้อขายผ่านวิธีนี้จะไม่มีค่าคอมมิชชั่นราคาที่แจ้งให้นักลงทุนทราบจึงเป็นราคาที่รวมค่าใช้จ่ายต่างๆเรียบร้อยแล้ว

Fixed Income

Any trading through the OTC channel is transacted directly by representatives of the buying and selling institutions.

There is no commission on OTC trades, so the price is effectively net of commission.

บัญชีเครดิตบาลานซ์

ค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์

มูลค่าการซื้อขาย/วัน ผ่านอินเทอร์เน็ต ผ่านที่ปรึกษาการลงทุน
ไม่เกิน 5 ล้านบาท0.15%0.25%
5 - 10 ล้านบาท0.13%0.22%
10 -20 ล้านบาท0.11%0.18%
ตั้งแต่ 20 ล้านบาทขึ้นไปกรุณาติดต่อที่ปรึกษาการลงทุนของท่าน

ค่าธรรมเนียมขั้นต่ำ

ประเภทการให้บริการ อัตราเรียกเก็บต่อวัน
ส่งเอกสารทางอีเมล / ไปรษณีย์50 บาท
มารับเอกสารที่บริษัทฯ100 บาท
ใช้บริการพนักงานรับ-ส่ง200 บาท

ค่าธรรมเนียมซื้อขายหลักทรัพย์

รายการ อัตราเรียกเก็บต่อวัน
1. ค่าธรรมเนียมตลาดหลักทรัพย์ (Trading)0.005 %
2. ค่าธรรมเนียมการชำระราคาและส่งมอบ0.001 %
3. ค่าธรรมเนียมการกำกับดูแล (Regulatory)0.001 %

ค่าบริการอื่นๆ

ประเภทอัตราเรียกเก็บหมายเหตุ
การเบิกหลักทรัพย์100 บาท ต่อ หลักทรัพย์รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว
การโอนหลักทรัพย์ผ่านศูนย์รับฝากหลักทรัพย์100 บาท ต่อ รายการรวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว
การชำระค่าซื้อหลักทรัพย์ล่าช้า
การปรับตามเกณฑ์ตามตลาดหลักทรัพย์1,000 บาท ต่อวัน 
การปรับดอกเบี้ยล่าช้า12% ต่อปี 
การส่งมอบหลักทรัพย์ล่าช้า
การปรับตามเกณฑ์ตลาดหลักทรัพย์1,000 บาท ต่อวัน 
การปรับตามเกณฑ์อัตราร้อยละของมูลค่า- 
หลักทรัพย์ที่ผิดนัด 1 วันทำการ0.50% 
หลักทรัพย์ที่ผิดนัด 2 วันทำการ0.75% 
หลักทรัพย์ที่ผิดนัด 3 วันทำการ1.00% 
หลักทรัพย์ที่ผิดนัดมากกว่า 3 วันทำการขึ้นไป1.75 - 3.75% 

หมายเหตุ

 1. เป็นอัตราที่ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ( VAT 7% )
 2. ประกาศ ณ วันที่ 4 ตุลาคม 2560
 3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงอัตราค่านายหน้า โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

Margin Financing

Commission rate

Trade Value Per Day(THB) Online By Investment Consultant
<= 5 Million0.15%0.25%
5 - 10 Million0.13%0.22%
10 - 20 Million0.11%0.18%
> 20 MillionNegotiate

Minimum commission

Type of Services Rate of Trade Value (THB)
By Post50
By Personal collection100
By Messenger200

Fee Schedules for Equity Account

Fee Charge Rate of Trade Value Per Day
1. Trading Fee (SET charge)0.005 %
2. Clearing Fee (TSD charge)0.001 %
3. Regulatory Fee (SEC charge)0.001 %

Other fees

Type Fee Remarks
Securities WithdrawalTHB 100 per securitiesInclude 7% VAT
Securities transfer through TSDTHB 100 per transactionInclude 7% VAT
Late Payment
Penalty charged by the SETTHB 1,000/day 
Interest charge12% per annum 
Late delivery of securities for Settlement
Penalty charged by the SETTHB 1,000/day 
Penalty charged by the TSD- 
For 1st working day.0.50% of share value 
For 2nd working day.0.75% of share value 
For 3rd working day.1.00% of share value 
For over 3 working days.1.75% - 3.75% of share value 

Remarks:

 1. The above commission rate are excluded VAT 7%.
 2. Last updated: 4 July 2017.
 3. All rates and charges are subject to change from time to time without prior notice.

SBL

อัตราค่าธรรมเนียมการให้ยืม และขอยืมหุ้น มีดังนี้

ค่าธรรมเนียมฯคำนวณรายวันจากมูลค่าหุ้นที่ยืม ณ สิ้นวัน

จำนวนหุ้นที่ยืม

X

X

ราคาปิดสิ้นวัน

X

X

อัตราค่าธรรมเนียม

X

X

จำนวนวัน/365

หมายเหตุ
 1. ผู้ให้ยืมหลักทรัพย์ (LENDER) จะได้รับค่าธรรมเนียมอัตรา 3.00% ต่อปี
 2. ผู้ขอยืมหลักทรัพย์ (BORROWER) ชำระค่าธรรมเนียมอัตรา 4.50% ต่อปี
 3. รับ/ชำระค่าธรรมเนียมทุกสิ้นเดือน หรือเมื่อมีการคืนหุ้น
 4. ผู้ให้ยืมหลักทรัพย์ (LENDER) ผู้ได้รับค่าธรรมเนียมฯจะถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย 15%
 5. ค่าคอมมิชชั่นสำหรับการขายชอร์ต และซื้อหุ้นกลับ ใช้อัตราเดียวกัน และคิดรวมกับการซื้อขายหุ้นปกติ เป็นอัตราที่ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ( VAT 7% )
 6. ประกาศสำคัญ ดูประกาศสำคัญ
 7. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงอัตราค่านายหน้า โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

SBL

Borrowing and lending fees are calculated daily, as follow:

Number of shares

X

X

Stock closing price

X

X

Borrowing/Lending rate

X

X

days/365

Remarks:
 1. Lending fee is 3.00% p.a.
 2. Borrowing fee is 4.50% p.a.
 3. Receipt/payment at the end of each month or at recall/return.
 4. Lending fees are subject to 15% withholding tax.
 5. Commission to short stocks and buy back stocks are subject to the same brokerage commission, which VAT of 7% is not yet included.
 6. Announcement View Important Notices
 7. DBSV reserved the rights to adjust our brokerage commissions without notice.

หุ้นกู้อนุพันธ์

หุ้นกู้อนุพันธ์จะมีค่าธรรมเนียมจากการซื้อขายหุ้น

 • ELN

  - ในกรณีที่ได้รับเงินลงทุนพร้อมดอกเบี้ยเป็นหุ้นอ้างอิงในวันหมดอายุ
 • RELN

  - ในกรณีที่ได้รับเงินหน้าตั๋วพร้อมดอกเบี้ยเป็นเงินสดในวันหมดอายุ

Structured Product

Structured Product will subject to brokerage commission as follow:

 • ELN

  - In the case where initial investment and yields are returned to the investor in the form of “shares” on maturity date.
 • RELN

  - In the case where initial investment and yields are returned to the investor in the form of “cash” on maturity date.
contact me