แบบฟอร์ม

จุดประสงค์ของคุณคือ

ใบคำขอแจ้งให้ออก
รหัสผ่าน (Password)
หรือรหัสลับ (PIN) ใหม่
 • ให้ออกรหัสผ่าน (Password) หรือรหัสลับ (PIN) ใหม่
ใบคำขอแก้ไข
แบบคำขอเปิดบัญชี
 • เปิดบัญชีอื่นๆ เพิ่มเติม อาทืเช่น บัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ ประเภทออนไลน์ WealthBOX เป็นต้น
ใบคำขอเปลี่ยนแปลงแก้ไข
 • เปลี่ยนแปลงข้อมูลส่วนตัว อาทิเช่น ชื่อ นามสกุล ลายมือชื่อ หรือที่อยู่ที่ติดต่อได้ เป็นต้น
ใบคำขอเบิก/โอนหลักทรัพย์
 • โอนหลักทรัพย์ภายในบัญชีบริษัท
 • โอนหลักทรัพย์ผ่านระบบศูนย์รับฝากฯ
 • ขอเบิกเป็นใบหลักทรัพย์
 • ไถ่ถอนหลักทรัพย์
 • จดแจ้ง/เพิกถอนการจดแจ้งจำนำ
ใบคำขอถอนเงิน
 • ถอนเงินจากบัญชีหุ้น/อนุพันธ์/เครดิตบาลานซ์
เอกสาร Bill Payment
 • แจ้งฝากเงินบัญชีหุ้น/อนุพันธ์/เครดิตบาลานซ์/ต่างประเทศ/อื่นๆ
ใบแจ้งฝากเงิน /
ใบขอโอนเงินบัญชีต่างประเทศ
 • แจ้งฝาก/โอนเงินบัญชีต่างประเทศ
ใบคำขอถอนเงิน
บัญชีต่างประเทศ
 • แจ้งถอนจากเงินบัญชีต่างประเทศ
W-8BEN
 • เพื่อสิทธิประโยชน์ทางภาษีตลาดอเมริกา
N301
 • เพื่อสิทธิประโยชน์ทางภาษีตลาดแคนาดา
FATCA
 • คำรับรองการเป็นคนสัญชาติอเมริกัน/สัญชาติอื่น หรือ ฐานะการมีถิ่นที่อยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกา/ประเทศอื่น (สำหรับบุคคลธรรมดา)
ใบคำขอรายงาน
ยอดหลักทรัพย์-
ยอดหุ้นคงเหลือ
 • ขอรายงานยอดหลักทรัพย์/ยอดหุ้นคงเหลือ (มีค่าใช้จ่ายในการออกเอกสาร)
ใบยกเลิกหนังสือยินยอม
การโอน/หักบัญชีเงินฝาก
 • ยกเลิกการหักบัญชีเงินฝากอัตโนมัติ
หนังสือแจ้งความประสงค์
การวางหลักประกันใน
บัญชีซื้อขายหลักทรัพย์
 • นำเงินค่าขายหลักทรัพย์วางเป็นหลักประกัน ชำระค่าซื้อหลักทรัพย์ หรือยกเลิกหักหลักประกัน 20%
แบบคำขอฝาก/
ถอนค่าขายหลักทรัพย์
เป็นหลักประกัน
 • นำฝากค่าขายหลักทรัพย์เพื่อเป็นหลักประกัน ภายใน/ภายหลังวันทำรายการซื้อขาย
หนังสือขอให้ธนาคาร
หักบัญชีเงินฝาก
 • สมัครบริการหักบัญชีเงินฝาก/รับโอนค่าซื้อขายอัตโนมัติผ่านบัญชีธนาคาร (ATS) ใช้คู่กับ หนังสือยินยอมการโอน/หักบัญชีเงินฝาก
หนังสือขอให้ธนาคาร
หักบัญชีเงินฝาก(สำหรับบัญชี FundConnext เท่านั้น)
 • สมัครบริการหักบัญชีเงินฝาก/รับโอนค่าซื้อขายอัตโนมัติผ่านบัญชีธนาคาร (ATS) ใช้คู่กับ หนังสือยินยอมการโอน/หักบัญชีเงินฝาก
หนังสือยินยอมการโอน
/หักบัญชีเงินฝาก
(ให้ธนาคารอนุมัติ)
 • สมัครบริการ ATS ผ่านธนาคารโดยตรง
ใบแจ้งฝากเงินจากลูกค้า
 • แจ้งธนาคารให้ทำการหักบัญชีตามคำสั่งของลูกค้า
ใบคำขอโอน/
รับโอนหลักทรัพย์(บัญชี600)
 • ขอโอน/ รับโอนหลักทรัพย์ระหว่างบัญชีบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ กับบริษัทหลักทรัพย์
หนังสือแจ้งเรื่องนำเงินปันผล
/ดอกเบี้ยเข้าบัญชีเงินฝากธนาคาร
(e-Dividend)
 • แจ้งรับเงินปันผล/ดอกเบี้ยเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารอัตโนมัติ
ใบบันทึกข้อมูลลูกค้า
บุคคลธรรมดา
เอกสารเปิดบัญชีกองทุนรวม
FundConnext
(สำหรับบุคคลธรรมดา)
 • สำหรับเปิดบัญชีกองทุนรวม / FundConnext สำหรับลูกค้าใหม่
เอกสารเปิดบัญชีกองทุนรวม
FundConnext
(สำหรับนิติบุคคล)
 • สำหรับเปิดบัญชีกองทุนรวม / FundConnext สำหรับลูกค้าใหม่
เอกสารเปิดบัญชีกองทุนรวม
FundConnext
(สำหรับบัญชีร่วม)
 • สำหรับเปิดบัญชีกองทุนรวม / FundConnext สำหรับลูกค้าใหม่
เอกสารเปิดบัญชีกองทุนรวม
FundConnext
(สำหรับบัญชีเพื่อและบัญชีโดย)
 • สำหรับเปิดบัญชีกองทุนรวม / FundConnext สำหรับลูกค้าใหม่
เอกสารเปิดบัญชีบุคคลธรรมดา(เปิดเพิ่ม)
FundConnext
 • สำหรับเปิดบัญชีกองทุนรวม / FundConnext / WealthBOX สำหรับลูกค้าปัจจุบัน(ที่มีบัญชีหุ้นอยู่แล้ว)
แบบฟอร์มคำขอแก้ไขข้อมูล
FundConnext
 • เปลี่ยนแปลงข้อมูลส่วนตัว สำหรับบัญชี FundConnext
แบบคำขอถอนหลักทรัพย์
(เบิกใบหุ้น)
 • ขอถอนหลักทรัพย์ จากบัญชีสมาชิกผู้รับฝากหลักทรัพย์

แบบฟอร์มด้านบนนี้ ต้องใช้โปรแกรม Acrobat Reader
ในการเปิดดู หากเครื่องท่านไม่มีโปรแกรมดังกล่าว กรุณาดาวน์โหลดก่อนเรียกใช้

contact me