รวมลิงก์เว็บไซต์แต่ละบลจ.สำหรับแจ้งความประสงค์ขอลดหย่อนภาษี

ตามกฎใหม่กรมสรรพากรปี 2565

Equity Logo

ตามที่กรมสรรพากรได้ออกข้อกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขเพื่อขอใช้สิทธิในการลดหย่อนภาษีจากการซื้อหน่วยลงทุน RMF และ SSF นั้น โดยในการยื่นความประสงค์ขอใช้สิทธิดังกล่าวของแต่ละบลจ.มีรายละเอียดดังนี้

  1. ลูกค้าต้องแจ้งความประสงค์ด้วยตนเองผ่าน website ของบลจ.ที่ได้มีการลงทุน (ลิงก์ตามตารางด้านล่าง)
  2. ข้อมูลเบอร์โทรศัพท์ของลูกค้าต้องตรงกับข้อมูลที่เคยได้แจ้งไว้กับบลจ. เนื่องจากบางบลจ.จะต้องใช้ในการรับ OTP หากข้อมูลไม่ตรงกัน ท่านต้องแจ้งเปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อมูลกับทางบลจ.ก่อน จึงจะสามารถลงทะเบียนได้
  3. ลูกค้าลงทุนหลายบลจ. ต้องแจ้งทุกบลจ.
  4. ทำรายการยื่นความประสงค์ภายในวันที่ 30 ธันวาคม 2565
  5. หากไม่ยื่นความประสงค์ หรือ แจ้งความประสงค์ไม่ยินยอมให้เปิดเผยข้อมูล จะไม่สามารถใช้สิทธิลดหย่อนภาษีได้

บลจ. อเบอร์ดีน (ประเทศไทย)

ABERDEEN


บลจ. บัวหลวง

BBLAM


บลจ. อีสท์สปริง

EASTSPRING


บลจ. กสิกรไทย

KASSET


บลจ. เกียรตินาคินภัทร

KKPAM


บลจ. กรุงศรี

KSAM


บลจ. กรุงไทย

KTAM


บลจ. แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์

LHFUND


บลจ. เอ็มเอฟซี

MFC


บลจ. วรรณ

ONEAM


บลจ. พรินซิเพิล

PRINCIPAL AM


บลจ. ไทยพาณิชย์

SCBAM


บลจ. ทิสโก้

TISCO AM


บลจ. ยูโอบี

UOBAM


บลจ. ทาลิส

TALIS


contact me