ผลิตภัณฑ์และบริการ

หุ้นกู้อนุพันธ์

Equity Logo

เพิ่มทางเลือกการลงทุน เพื่อผลตอบแทนที่ดีขึ้น

หุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงคืออะไร?

เป็นตราสารอนุพันธ์ระยะสั้นที่มีคุณสมบัติกึ่งตราสารหนี้กึ่งตราสารทุน โดยตราสารประเภทนี้ที่ผ่านมาจ่ายผลตอบแทนในอัตราที่สูง เมื่อเทียบกับอัตราดอกเบี้ยของตราสารหนี้ทั่วไป ซึ่งอัตรา ผลตอบแทนดังกล่าวจะขึ้นอยู่กับราคาของหลักทรัพย์อ้างอิงของหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงนั้นๆ ซึ่งในกรณี ELN และ RELN นั้น หลักทรัพย์อ้างอิงจะเป็นหุ้นในดัชนี SET 50 ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในขณะที่ผลิตภัณฑ์บางชนิด เช่น ELN-Q ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ในกลุ่มของ ELN จะสามารถเลือกหลักทรัพย์อ้างอิงเป็น หุ้น หรือ ETF ในตลาดต่างประเทศเพิ่มเติมได้

จากคุณสมบัติกึ่งตราสารหนี้กึ่งตราสารทุน หุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงจึงมีความเสี่ยงบางส่วนเหมือนการลงทุนในตราสารหนี้ คือ ความเสี่ยงด้านการผิดนัดชำระหนี้ของหุ้นกู้ (Default Risk) ซึ่งขึ้นอยู่กับความเสี่ยงของบริษัทผู้ออกหุ้นกู้นั้นๆ โดยหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงทุกประเภทนี้ออกโดยบริษัทหลักทรัพย์ ดีบีเอส วิคเคอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือเฉพาะของบริษัทฯ จากบริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด ที่อันดับ “AAA” และแนวโน้มมีเสถียรภาพ (ณ วันที่ 28 มิถุนายน 2560) และเป็นบริษัทย่อยที่ถือหุ้น 100% โดยกลุ่มธนาคารดีบีเอส ในประเทศสิงคโปร์ อีกทั้งยังได้รับการสนับสนุนการเสนอผลิตภัณฑ์ จากทีมงานผู้เชี่ยวชาญในการลงทุนอนุพันธ์ของธนาคารดีบีเอส ซึ่งเคยได้รับรางวัล Safest Bank in Asia ถึง 9 ปีซ้อน (ตั้งแต่ปี 2009-2017) จัดโดยนิตยสาร Global Finance และรางวัล World Strongest Bank 2015 อันดับที่ 9 ของโลก จัดโดยนิตยสาร Bloomberg Market ซึ่งธนาคารดีบีเอส ได้รับการจัดอันดับเครดิตระดับสากลที่ “AA-“ โดยสถาบันจัดอันดับ Standard & Poor's (S&P) อีกด้วย

นอกจากนี้ หุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงยังมีความเสี่ยงบางส่วนเหมือนการลงทุนในหลักทรัพย์อ้างอิงนั้นๆ ด้วยเช่นกัน ซึ่งมูลค่าของหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงจะผันผวนตามราคาหลักทรัพย์อ้างอิงที่เปลี่ยนแปลงไป โดยหลักทรัพย์อ้างอิงของหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงที่บริษัทฯ เสนอขายมีหลากหลายประเภทและมีสภาพคล่องสูง เช่น หลักทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียนที่มีรายชื่ออยู่ในดัชนี SET50 INDEX ดัชนีหลักทรัพย์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หลักทรัพย์และดัชนีหลักทรัพย์ชั้นนำในต่างประเทศที่ยอมรับในสากล เป็นต้น

ประเภทของหุ้นกู้อนุพันธ์

หุ้นกู้อนุพันธ์ ELN

เป็น zero coupon bond ดังนั้นผู้ซื้อหุ้นกู้อนุพันธ์ ELN จะได้รับผลตอบแทนเป็นส่วนลดและได้รับเงินสดเท่ากับมูลค่าหน้าตราสารในวันที่ครบกำหนดสัญญา หากราคาของหุ้นอ้างอิง ณ วันครบกำหนดสัญญามากกว่าหรือเท่ากับราคาที่ตกลงไว้ล่วงหน้า ณ วันที่กำหนดราคาหุ้น หรือที่เรียกว่า strike price แต่หากราคาหุ้นอ้างอิงสุดท้ายต่ำกว่าราคา strike price ผู้ลงทุนจะได้รับผลตอบแทนเป็นหุ้นอ้างอิงที่ราคา strike price เป็นจำนวนเทียบเท่ากับมูลค่าหน้าตราสาร

หุ้นกู้อนุพันธ์ RELN

เป็นตราสารอนุพันธ์ระยะสั้นที่มีคุณสมบัติเช่นเดียวกับหุ้นกู้อนุพันธ์ ELN เพียงแต่การลงทุนในหุ้นกู้อนุพันธ์ RELN นั้น เงินต้นที่ใช้ในการลงทุนจะเป็นหุ้นอ้างอิงที่กำหนดไว้ในสัญญาแทนที่จะเป็นเงินสด และเมื่อถึงวันครบกำหนดสัญญา ผู้ลงทุนจะได้รับเงินต้นคืนเป็นหุ้นอ้างอิงบวกกับดอกเบี้ย หากราคาของหุ้นอ้างอิงต่ำกว่าราคา strike price หรืออาจจะเป็นเงินสดเท่ากับมูลค่าหน้าตราสารบวกกับดอกเบี้ย หากราคาหุ้นอ้างอิงสูงกว่าราคา strike price

จุดเด่นของหุ้นกู้อนุพันธ์

คุณลักษณะที่น่าสนใจของหุ้นกู้อนุพันธ์ ELN และ RELN คือการสร้างผลตอบแทนที่เพิ่มขึ้นให้กับนักลงทุน ในกรณีที่นักลงทุนถือเงินสด เพื่อรอจังหวะลงทุน โดยคาดว่าราคาหุ้นที่สนใจลงทุนอาจะมีการปรับตัวลดลงในอนาคตอันใกล้ นักลงทุนสามารถนำเงินมาลงทุนในหุ้นกู้อนุพันธ์ ELN ที่อ้างอิงกับหุ้นนั้นๆ เพื่อเพิ่มผลตอบแทนให้สูงกว่าการฝากเงินเพื่อรอการลงทุน และในขณะเดียวกันยังสามารถซื้อหุ้นที่ต้องการในราคาที่พอใจ หากการเคลื่อนไหวของราคาหุ้นนั้นๆ เป็นไปตามที่คาดการณ์ไว้
ในทางกลับกัน หากนักลงทุนมีการลงทุนในหุ้นอยู่ก่อนแล้วและต้องการปรับพอร์ตการลงทุน โดยคาดว่าราคาหุ้นตัวใดตัวหนึ่งอาจจะมีการปรับตัวเพิ่มขึ้นในอนาคตอันใกล้ นักลงทุนสามารถนำหลักทรัพย์นั้นๆ มาลงทุนในหุ้นกู้อนุพันธ์ RELN และได้รับผลตอบแทนในรูปดอกเบี้ย แทนที่จะเก็บหลักทรัพย?นั้นไว้เฉยๆ และหากการเคลื่อนไหวของราคาหุ้นนั้นๆ เป็นไปดังที่คาดการณ์ไว้ นักลงทุนก็จะได้ผลตอบแทนเพิ่มขึ้นจากการขายหุ้นดังกล่าว

หุ้นกู้อนุพันธ์ช่วยเพิ่มผลตอบแทนในการลงทุน

  • อัตราผลตอบแทนในรูปส่วนลดหรือดอกเบี้ย
  • อัตราผลตอบแทนที่อาจเกิดขึ้นในรูปของกำไรที่เกิดจากการซื้อหลักทรัพย์ได้ถูกกว่าราคาตลาด ณ วันลงทุน สำหรับหุ้นกู้ ELN
  • อัตราผลตอบแทนที่อาจเกิดขึ้นในรูปของกำไรที่เกิดจากการขายได้ราคาสูงกว่าราคาตลาด ณ วันลงทุน สำหรับหุ้นกู้ RELN

หลักทรัพย์อ้างอิงของหุ้นกู้อนุพันธ์

  • หุ้นที่อยู่ในกลุ่ม SET50
  • หุ้นที่มีบทวิเคราะห์และเป็นที่รู้จักของนักลงทุนในวงกว้าง

คุณสมบัติของผู้ที่สามารถซื้อหุ้นกู้อนุพันธ์

นิติบุคคล

ที่มีลักษณะใดลักษณะหนึ่ง ดังนี้

  • มีส่วนของผู้ถือหุ้นตามงบการเงินปีล่าสุดที่ผู้สอบบัญชีตรวจสอบแล้วตั้งแต่ 100 ล้านบาทขึ้นไป
  • มีเงินลงทุนโดยตรงในหลักทรัพย์ หรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้าตามงบการเงินปีล่าสุดที่ผู้สอบบัญชีตรวจสอบแล้ว ตั้งแต่ 20 ล้านบาทขึ้นไป

บุคคลธรรมดา

นับรวมกับคู่สมรสมีลักษณะใดลักษณะหนึ่ง ดังนี้

  • มีสินทรัพย์สุทธิตั้งแต่ 50 ล้านบาทขึ้นไป ทั้งนี้ สินทรัพย์ดังกล่าวไม่นับรวมมูลค่าอสังหาริมทรัพย์ซึ่งใช้เป็นที่พักอาศัยประจำของบุคคลนั้น
  • มีรายได้ต่อปีตั้งแต่ 4 ล้านบาทขึ้นไป
  • มีเงินลงทุนโดยตรงในหลักทรัพย์ หรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้าตั้งแต่ 10 ล้านบาทขึ้นไป

ค่านายหน้าและค่าธรรมเนียม

สำหรับนักลงทุนบุคคลทั่วไป และนิติบุคคล


contact me