The Shareholder Rights Directive II (SDR II)” คือคำสั่งของสหภาพยุโรป ซึ่งเริ่มมีผลบังคับใช้ในวันที่ 3 ก.ย. 2563 โดย SDR II มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมระหว่าง “ผู้ถือหุ้น” และ “บริษัท” ซึ่งผู้ถือหุ้นเข้าไปลงทุนนั้น โดยในที่นี้หมายถึง “บริษัท” ที่มีสำนักงานจดทะเบียนอยู่ในสหภาพยุโรป และเป็นบริษัทที่มีหุ้นซึ่งมีสิทธิออกเสียง (voting rights) ที่ได้รับอนุญาตให้ซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ที่อยู่ภายใต้กฏข้อบังคับของ EU

ภายใต้คำสั่งนี้ บริษัทตัวกลางเช่น บริษัทหลักทรัพย์ ดีบีเอส วิคเคอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด และบริษัทในเครือ มีหน้าที่เปิดเผยข้อมูลของผู้ถือหุ้น เช่น ให้ข้อมูลของลูกค้ากับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ส่งการแจ้งเตือนการประชุมผู้ถือหุ้นต่างๆและอำนวยความสะดวกในการใช้สิทธิออกเสียงของบริษัทนั้นๆ ซึ่งการกระทำดังกล่าวอาจมอบหมายให้บุคคลที่สามเป็นผู้ดำเนินการแทนเพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับของ SDR II ; สำหรับค่าใช้จ่ายจากการลงทุนของลูกค้าซึ่งเกิดขึ้นจากการปฏิบัติตามกฏ SDR II นั้น บริษัทหลักทรัพย์ ดีบีเอส วิคเคอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด และบริษัทในเครือ ขอสงวนสิทธิในการคิดค่าใช้จ่ายเหล่านั้นกับลูกค้า

แจ้งข้อมูลเพิ่มเติม : การใช้สิทธิออกเสียง

ตามที่บริษัทได้แจ้งให้ท่านได้รับทราบเกี่ยวกับข้อบังคับ EU Stakeholders Rights Directive II (SRDII) เมื่อเดือนสิงหาคม 2563 ที่ผ่านมานั้น บริษัทขอเรียนให้ทราบว่า บริษัทได้มอบหมายให้ผู้ให้บริการภายนอก ซึ่งเป็นบุคคลที่สามเป็นผู้จัดทำระบบ เพื่ออำนวยความสะดวกในการใช้สิทธิออกเสียง (voting rights) ของลูกค้า ทั้งนี้ลูกค้าจะได้รับอีเมลเรื่องการใช้สิทธิออกเสียงจาก “[email protected]

ขั้นตอนการแจ้งเตือน

ขั้นตอนการแจ้งเตือน

 • ตัวอย่างหน้าจอการแจ้งเตือน
  [Email address : “[email protected]”]

  ตัวอย่างหน้าจอการแจ้งเตือน

ขั้นตอนการใช้สิทธิออกเสียง

ขั้นตอนการใช้สิทธิออกเสียง

 • ตัวอย่างหน้าจอการใช้สิทธิออกเสียง
  [Email address : “[email protected]”]

  ตัวอย่างหน้าจอการใช้สิทธิออกเสียง

 • ตัวอย่างหน้าจอ ProxyVote
  (Host อยู่บนเว็บไซต์ Broadridge)

  ตัวอย่างหน้าจอ ProxyVote

 • ตัวอย่างหน้าจอการลงคะแนน

  ตัวอย่างหน้าจอการลงคะแนน

 • ตัวอย่างหน้าจอเมื่อการลงคะแนนเสร็จสิ้น

  ตัวอย่างหน้าจอการลงคะแนน

FAQ

1. SRD II คืออะไร

The Shareholder Rights Directive II (SDR II)” คือคำสั่งของสหภาพยุโรป ซึ่งเริ่มมีผลบังคับใช้ในวันที่ 3 ก.ย. 2563 โดย SDR II

2. วัตถุประสงค์ของ SRD II

เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมระหว่าง “ผู้ถือหุ้น” และ “บริษัท” ซึ่งผู้ถือหุ้นเข้าไปลงทุนนั้น

3. จะได้รับการการแจ้งเตือนอย่างไร

ลูกค้าจะได้รับสองอีเมลจากตัวแทนของบริษัท (Broadridge)
[Email address : [email protected]] สำหรับการแจ้งเตือนการลงคะแนน

 • อีเมลแรก ก่อนการลงคะแนน จะเป็นการแจ้งเตือนล่วงหน้าสำหรับการประชุมผู้ถือหุ้นที่จะเกิดขึ้น
  อีเมลแรก
 • อีเมลที่สอง ให้ลงคะแนน จะเป็นอีเมลที่มีลิงค์ให้กดเพื่อลงคะแนนตามวาระการประชุมในแต่ละเรื่อง
  อีเมลที่สอง

4. เมื่อไหร่ที่จะได้รับการแจ้งเตือนและลงคะแนนอย่างไร

 • อีเมลแรก ก่อนการลงคะแนน จะเป็นการแจ้งเตือนล่วงหน้าสำหรับการประชุมผู้ถือหุ้นที่จะเกิดขึ้น กรุณาติดตามเมล์ต่อไปที่จะให้ลงคะแนนเสียง
  การแจ้งเตือนจะส่งถึงลูกค้า สองเวลาต่อวัน ตามเวลาในเขตบริหารพิเศษฮ่องกงแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน หนึ่งชั่วโมงล่วงหน้าของเวลาประเทศไทย
  เวลาในเขตบริหารพิเศษฮ่องกงแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน (HKT) เวลาประเทศไทย (ICT)
  03:00 น. 02:00 น.
  19:00 น. 18:00 น.
 • อีเมลที่สอง ให้ลงคะแนน ลูกค้ากดลงคะแนนตามลิงค์ที่อยู่ในอีเมลเพื่อลงคะแนนตามวาระการประชุมในแต่ละเรื่อง ผลการลงคะแนนเสียงจะส่งไปยังตัวแทนของบริษัท (Broadridge) เพื่อนำส่งบริษัทผู้ออกหุ้น
  การแจ้งเตือนให้ทำการลงคะแนนจะส่งถึงลูกค้าระหว่างวันจันทร์ถึงวันศุกร์ในวันทำการถัดไป ตามเขตเวลาตะวันออก ซึ่งล่าช้าว่าเวลาในประเทศไทยห้าชั่วโมง
  เขตเวลาตะวันออก (EST) เวลาประเทศไทย (ICT)
  02:00 น. 22:00 น.

5. มีค่าใช้จ่ายจากการให้บริการนี้หรือไม่

สำหรับค่าใช้จ่ายจากการลงทุนของลูกค้าซึ่งเกิดขึ้นจากการปฏิบัติตามกฏ SRD II นั้น บริษัทหลักทรัพย์ ดีบีเอส วิคเคอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด ขอสงวนสิทธิในการคิดค่าใช้จ่ายเหล่านั้นกับลูกค้า จะเปิดเผยค่าใช้จ่ายในเว็บไซต์ของบริษัทเมื่อมีข้อมูล

6. สอบถามเพิ่มเติมได้ที่

สำหรับประเด็นการปฏิบัติงานที่เกี่ยวกับ SRD II ตัวอย่างเช่น เหตุการณ์ที่บริษัทที่ออกหลักทรัพย์ดำเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งซึ่งส่งผลกระทบต่อหุ้นของบริษัท (corporate action) หรือ การแจ้งการประชุมผู้ถือหุ้นต่างๆ (general meeting notifications) ท่านสามารถติดต่อฝ่ายปฏิบัติการหลักทรัพย์ได้ที่ เบอร์โทร 02 857 7530, 02 857 7574, หรือ 02 857 7549 ผ่านอีเมล [email protected]

contact me