ผลิตภัณฑ์และบริการ

Stock Borrowing and Lending (SBL)

Equity Logo

อีกทางเลือกในการเพิ่มผลตอบแทนจากการลงทุน

SBL หรือ Stock Borrowing and Lending คืออะไร?

คือ การให้ยืมและขอยืมหุ้นเพื่อนำไปขายชอร์ตแล้วส่งมอบหุ้นนั้นคืนเมื่อสิ้นสุดระยะเวลาการยืม โดยตลอดระยะเวลาการยืมนั้นผู้ขอยืมจะต้องวางหลักทรัพย์ค้ำประกันตามที่กำหนดเพื่อให้ผู้ให้ยืมมั่นใจว่าจะได้รับหุ้นคืนครบถ้วนตามเวลากำหนด

SBL มี 2 แบบ

แบบกำหนดระยะเวลา (Term) ผู้ให้ยืม (Lender) และผู้ขอยืม (Borrower)

กำหนดระยะเวลาการยืมและวันที่ต้องส่งมอบหุ้นคืนชัดเจน ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งไม่สามารถทวงหุ้นคืน (Recall) หรือคืนหุ้น (Return) ก่อนครบกำหนดได้ เว้นแต่จะยินยอมพร้อมใจกันทั้งสองฝ่าย

แบบไม่กำหนดระยะเวลา (Call) ผู้ให้ยืม (Lender) และผู้ขอยืม (Borrower)

สามารถคืนหุ้น (Return) เมื่อใดก็ได้ ทั้งสองฝ่ายต้องพร้อมที่จะรับหุ้นคืนและพร้อมคืนหุ้นได้ในทันที

ประโยชน์ของ SBL

  • ผู้ให้ยืม (Lender) จะได้รับค่าธรรมเนียมการให้ยืมในอัตราที่บริษัทฯ กำหนด ตลอดระยะเวลาที่เกิดการยืมหุ้น โดยยังคงได้รับสิทธิประโยชน์อื่น ๆ ตามปกติ เช่น สิทธิประโยชน์ในเงินปันผลกรณีขึ้นเครื่องหมาย XD เป็นต้น
  • ผู้ขอยืม (Borrower) มีโอกาสทำกำไรจากการขายชอร์ตหุ้นที่ยืมมา แล้วรอจังหวะซื้อหุ้นกลับในราคาที่ต่ำกว่า ทั้งยังสามารถขายแล้วซื้อกลับกี่รอบก็ได้จนกว่าจะสิ้นสุดระยะเวลาการยืม โดยมีค่าธรรมเนียมการขอยืมตลอดระยะเวลาการยืมในอัตราที่จูงใจ

SBL มั่นใจและปลอดภัยหรือไม่

  • มั่นใจและปลอดภัยด้วยการวางหลักประกัน - ในการยืมหุ้นแต่ละครั้ง ผู้ขอยืม (Borrower) จะต้องวางหลักทรัพย์ค้ำประกันก่อนทำการขอยืมหุ้น เป็นจำนวนที่มากกว่ามูลค่าหุ้นที่จะยืม ซึ่งบริษัทสามารถนำมาใช้บังคับซื้อหุ้นคืนได้ในกรณีที่จำเป็น โดยปัจจุบันมีการเรียกวางหลักประกันจำนวน 50% ของมูลค่าหุ้นที่ต้องการขอยืม และเมื่อผู้ขอยืมได้นำหุ้นนั้นไปขายแล้ว เงินค่าขายหุ้นดังกล่าวจะถูกกันไว้เป็นหลักประกันเต็มจำนวน 100% รวมเป็นหลักประกัน 150%
  • เพิ่มความมั่นใจยิ่งขึ้น โดยทางบริษัทจะเข้าเป็นคู่สัญญากับทั้งสองฝ่าย เพื่อให้ผู้ให้ยืม (Lender) มั่นใจในการให้ยืมหุ้น

SBL ยืมหุ้นอะไรได้บ้าง

    สามารถให้ยืมหรือขอยืมหุ้นใน กลุ่ม SET50 และ ETF ซึ่งมีสภาพคล่องเพียงพอที่ลูกค้าจะขายและสามารถซื้อเพื่อส่งมอบคืนได้ ซึ่งบริษัทจะมีประกาศเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

ค่านายหน้าและค่าธรรมเนียม

สำหรับนักลงทุนบุคคลทั่วไป และนิติบุคคล


contact me