ผลิตภัณฑ์และบริการ

บัญชีเครดิตบาลานซ์

Equity Logo

เพิ่มอำนาจการลงทุนของคุณ

บัญชีเครดิตบาลานซ์ (Credit Balance) หรือ บัญชีเงินกู้ยืมเพื่อซื้อขายหลักทรัพย์ คือ บัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยใช้เงินลงทุนของลูกค้าและเงินกู้จากบริษัทหลักทรัพย์ สำหรับซื้อหุ้นในสัดส่วนเริ่มต้นที่ 50 : 50 เพื่อเพิ่มอำนาจซื้อให้แก่ลูกค้าให้สามารถซื้อหุ้นได้มากกว่าเงินลงทุนที่ตัวเองมีอยู่ โดยจะสามารถซื้อได้เฉพาะหุ้นที่บริษัทหลักทรัพย์ผู้ปล่อยเงินกู้อนุญาต มีเกณฑ์การดำรงสัดส่วนเงินลงทุนของลูกค้า การบังคับขาย และดอกเบี้ยเงินกู้ยืม

ขั้นตอนการใช้บริการ

1

เปิดบัญชี

เปิดบัญชีใหม่ หรือ เปิดบัญชีเพิ่มเติมก็ได้

2

วางหลักประกัน 50%

ก่อนทำการซื้อหุ้นด้วยบัญชีเครดิตบาลานซ์ ลูกค้าจะต้องวางหลักประกันอย่างน้อย 50% โดยหลักประกัน อาจจะเป็น เงินสด หรือ หุ้นที่บริษัทอนุญาตก็ได้

3

มีอำนาจซื้อ

หลังจากวางหลักประกันแล้ว ลูกค้าจะมีอำนาจซื้อ (Purchasing Power : PP) ซึ่งคำนวณดังนี้ อำนาจซื้อ = เงินสดของลูกค้า (หรือกำไรจากมูลค่าหุ้นที่เพิ่มขึ้น) + วงเงินกู้ที่มีสิทธิ์ใช้ได้

4

ซื้อขายหุ้น

สามารถส่งคำสั่งซื้อขายหุ้นผ่านที่ปรึกษาการลงทุนผู้ดูแลบัญชี หรือ ผ่านระบบ Internet Trading ด้วยตนเอง โดยใช้ PP ซื้อได้เฉพาะหุ้นที่บริษัทประกาศอนุญาตใน Marginable List

5

อัตราดอกเบี้ย

ยอดเงินสดคงเหลือของลูกค้าในบัญชีเครดิตบาลานซ์ จะได้รับดอกเบี้ยเงินฝากตามอัตราที่บริษัทประกาศ

6

เอกสารที่จะได้รับจากการซื้อขาย

1.ใบยืนยันการซื้อขายหลักทรัพย์ประจำวัน
2.รายงานยอดหลักทรัพย์คงเหลือและยอดหนี้ประจำเดือน
3.ใบแจ้งยอดดอกเบี้ยเงินฝาก หรือ เงินกู้ ประจำเดือน
4.หนังสือรับรองภาษีหัก ณ ที่จ่าย

อัตราดอกเบี้ยสำหรับเงินกู้ให้ยืมเพื่อซื้อหลักทรัพย์


The List of Marginable Securities


ค่านายหน้าและค่าธรรมเนียม

สำหรับนักลงทุนบุคคลทั่วไป และนิติบุคคลที่ไม่ใช่นักลงทุนสถาบัน


เครื่องมือการลงทุน

DBSV Digital Services จะเป็นตัวช่วยให้การลงทุนของคุณเป็นเรื่องง่าย


หลักสูตรการอบรม

คอร์สอบรมจากผู้เชี่ยวชาญมีตั้งแต่ระดับขั้นพื้นฐานจนถึงระดับมืออาชีพ


contact me