ผลิตภัณฑ์และบริการ

ตราสารหนี้

Equity Logo

ความเสี่ยงต่ำ ผลตอบแทนแน่นอน

ตราสารหนี้คืออะไร?

ตราสารทางการเงินประเภทหนึ่ง ในรูปทองสัญญาทางการเงินระหว่างผู้ออกตราสารหนี้ และ ผู้ถือตราสารหนี้ มีการ กำหนดอายุและอัตราดอกเบี้ยหรือผลประโยชน์อื่นใดเป็นจำนวนที่แน่นอน มีการระบุวันที่ชำระดอกเบี้ยและ เงินต้นล่วงหน้า ซึ่งส่วนใหญ่จะชำระ ดอกเบี้ยถูกๆ 3 เดือน หรือทุกๆ 6 เดือน ถ้าตราสารนั้นออกโดยภาครัฐก็ เรียกว่า พันธบัตร แต่ถ้าออกโดยภาคเอกชน ก็เรียกว่า หุ้นกู้

ประเภทของตราสารหนี้

พันธบัตรรัฐบาล

ตราสารหนี้ที่ออกโดยรัฐบาล มีอายุการลงทุนตั้งแต่ 1 เดือน ไปจนถึง 50 ปี

พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย

ตราสารหนี้ที่ออกโดยธนาคารแห่งประเทศไทย มีอายุการลงทุนตั้งแต่ 14 วัน ไปจนถึง 5 ปี

พันธบัตรรัฐวิสาหกิจ

ตราสารหนี้ที่ออกโดยรัฐวิสาหกิจต่างๆ มีทั้งรุ่นที่กระทรวงการคลังค้ำประกันและ ไม่ค้ำประกัน มีอายุ 1 ปีขึ้นไป

หุ้นกู้

ตราสารหนี้ที่ออกโดยบริษัทเอกชน โดยทั่วไปมีอายุ 1 ปีถึง 10 ปี

จุดเด่นของตราสารหนี้

ความเสี่ยงต่ำ

ขึ้นกับผู้ออกตราสารหนี้

อัตราผลตอบแทนแน่นอน

มีผลตอบแทนสูงกว่าอัตราดอกเบี้ยเงินฝากของธนาคารพาณิชย์

ระยะเวลาการลงทุนแน่นอน

สามารถเลือกตราสารหนี้ที่เหมาะกับระยะเวลาการลงทุนได้

นำใช้ในการค้ำประกันต่างๆ ได้

สามารถใช้พันธบัตรรัฐบาล เพื่อการค้ำประกันต่างๆ ได้

กราฟเปรียบเทียบ
ผลตอบแทน/ความเสี่ยง ของการลงทุนแต่ละประเภท

รูปแสดงความสัมพันธ์ของ
ราคาตราสารหนี้และอัตราผลตอบแทน

ค่านายหน้าและค่าธรรมเนียม

สำหรับนักลงทุนบุคคลทั่วไป และนิติบุคคลที่ไม่ใช่นักลงทุนสถาบัน


ภาษีตราสารหนี้

สำหรับนักลงทุนที่เป็นบุคคลธรรมดา และนิติบุคคล


contact me