ผลิตภัณฑ์และบริการ

ตราสารอนุพันธ์

Derivatives Logo

ซื้อขายอนุพันธ์ผ่านเรา

เหมือนมีผู้เชี่ยวชาญเป็นที่ปรึกษาส่วนตัว

การลงทุนในตราสารอนุพันธ์ เป็นการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่อ้างอิงกับตราสารทางการเงินหรือสินค้าโภคภัณฑ์ เช่น ดัชนีหุ้น หุ้นรายตัว ทองคำ โดยผลตอบแทนที่ได้รับขึ้นอยู่กับการเปลี่ยนแปลงของมูลค่าสินทรัพย์อ้างอิงตัวนั้น นักลงทุนสามารถซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าผ่านบริษัทหลักทรัพย์ที่เป็นสมาชิกของตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแห่งประเทศไทย (TFEX) ที่ทำหน้าที่เป็นตัวกลางในการส่งคำสั่งซื้อขาย ตลอดจนการให้บริการด้านความรู้และความเข้าใจในการลงทุน สัญญาซื้อขายล่วงหน้าในตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า TFEX Futures Exchange (TFEX) ในปัจจุบันแบ่งออกเป็น 2 ประเภท ดังนี้

Futures

เป็นสัญญาที่ผู้ซื้อและผู้ขายทำการตกลงซื้อขายสินทรัพย์อ้างอิงกันล่วงหน้า โดยกำหนดราคา ปริมาณกันในปัจจุบัน และเมื่อถึงวันครบกำหนดสัญญาหากราคาตลาดของสินทรัพย์อ้างอิงในขณะนั้นมีค่าต่างจากราคาที่กำหนดไว้ในสัญญา จะทำให้เกิดกำไรของฝั่งที่คาดการณ์ถูกและเกิดการขาดทุนของฝั่งที่คาดการณ์ผิดเป็นจำนวนส่วนต่างของมุลค่าที่เปลี่ยนแปลงไป

Options

เป็นสัญญาที่ผู้ซื้อสิทธิมีสามารถเลือกว่าจะใช้หรือไม่ใช้สิทธิ ตามราคาและจำนวนที่ได้ตกลงกันไว้ โดยจะเลือกใช้สิทธิก็ต่อเมื่อสิทธินั้นเกิดประโยชน์ และในทางตรงข้ามจะเลือกไม่ใช่สิทธิเมื่อเห็นว่าใช้แล้วไม่เกิดประโยชน์โดยจะปล่อยให้สิทธิหมดอายุและเสียเพียงค่าสิทธิที่จ่ายในตอนแรก ส่วนผู้ขายสิทธิจะมีภาระผูกพันธ์ในกรณีที่ผู้ซื้อเลือกใช้สิทธิ

บริษัทหลักทรัพย์ ดีบีเอส วิคเคอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด ได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจเป็นตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า จากสำนักงาน กลต. และเป็นสมาชิกของตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า และสำนักหักบัญชี โดยทางบริษัทได้ให้บริการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ทั้งสิ้น 8 ประเภทด้วยกัน ได้แก่

  • SET50 Index Futures
  • SET50 Index Options
  • Single Stock Futures
  • Gold Futures/Mini Gold Futures
  • Gold Online Futures
  • Interest Rate Futures
  • USD Futures
  • Rubber Futures
  • Sector Futures

จุดเด่นของผลิตภัณฑ์

เพิ่มโอกาสการลงทุนในทุกสภาวะตลาด

สัญญาซื้อขายล่วงหน้าสามารถทำกำไรได้ทั้งทิศทางขาขึ้นและขาลง จึงเป็นการเพิ่มทางเลือกในการลงทุนได้มากกว่าการซื้อสินทรัพย์ปกติที่ทำกำไรได้เพียงขาขึ้นเพียงอย่างเดียว แต่อย่างไรก็ตามตราสารอนุพันธ์เป็นตราสารที่มีอายุจำกัดและให้ผลตอบแทนเพียงส่วนต่างราคาเพียงอย่างเดียว

ใช้เงินลงทุนน้อยขยายอัตราผลตอบแทน

สัญญาซื้อขายล่วงหน้าจะใช้เงินลงทุนในลักษณะของการวางเงินประกันเพียง 5%-10% ของมูลค่าสัญญา เปรียบเสมือนการใช้เงินลงทุนที่น้อยลงเพื่อลงทุนในสินทรัพย์ที่มีมูลค่าสูง จึงสามารถสร้างอัตราผลตอบแทนที่สูงขึ้นได้ แต่ก็มีโอกาสขาดทุนในอัตราที่สูงเช่นเดียวกัน และมีโอกาสถูกเรียกเติมเงินวางประกันเพิ่มได้

สร้างกลยุทธ์ได้หลากหลาย

สามารถใช้อนุพันธ์ในการทำกลยุทธ์ได้หลากหลาย เช่น การเก็งกำไรในทิศทางขาลงเพื่อป้องกันความเสี่ยงจากพอร์ตหุ้นที่ถือครองไว้ เนื่องจากสามารถทำได้สะดวกรวดเร็วและมีต้นทุนที่ต่ำกว่าการขายหุ้น หรือใช้เพิ่มผลตอบแทนตามระดับความมั่นใจในสภาวะของตลาดและระดับความเสี่ยงที่นักลงทุนเองรับได้ แต่อย่างไรก็ตามต้องพิจารณาเรื่องสภาพคล่องของบางผลิตภัณฑ์

ความหลากหลายของสินค้าอ้างอิง

ตราสารอนุพันธ์เป็นการลงทุนที่ให้ผลตอบแทนตามสินทรัพย์อ้างอิง ดัวยลักษณะดังกล่าวทำให้นักลงทุนสามารถลงทุนในสินทรัพย์อ้างอิงต่างๆ ผ่านทางตราสารอนุพันธ์ได้ ไม่ว่าจะเป็น ในหุ้นที่อ้างอิงจำนวน 93 ตัว หรือลงทุนในตราสารอนุพันธ์ที่อ้างอิงกับดัชนี SET50 ที่เป็นการรวมหุ้นเป็นกลุ่มดัชนีไว้ตัวเดียว ทำให้สะดวกต่อการวิเคราะห์ ตลอดจนลงทุนในสินทรัพย์อื่น ๆ เช่น ทองคำ อัตราแลกเปลี่ยน สินค้าเกษตร เพื่อตอบสนองความชำนาญเฉพาะด้านของนักลงทุน

อัตราวางหลักประกัน

สำหรับนักลงทุนบุคคลทั่วไป และนิติบุคคลที่ไม่ใช่นักลงทุนสถาบัน


ค่าธรรมเนียมซื้อขาย

สำหรับนักลงทุนบุคคลทั่วไป และนิติบุคคลที่ไม่ใช่นักลงทุนสถาบัน


Block Trade Calculator

โปรแกรมช่วยในการคํานวณราคา Block Trade


ประกาศเปลี่ยนแปลงลักษณะสัญญา

Silver online futures และ USD Futures


contact me