DRx คืออะไร

DRx หรือ Fractional Depositary Receipt

คือ ตราสารแสดงสิทธิในหลักทรัพย์ต่างประเทศ เป็นทางเลือกสำหรับผู้ที่ต้องการลงทุนในหุ้นหรือหน่วยลงทุนต่างประเทศ ซึ่งมีข้อดีกว่า DR ทั่วไปตรงที่ผู้ลงทุนสามารถซื้อขายได้ตามเวลาของตลาดหลักทรัพย์ต่างประเทศ และสามารถซื้อขายเป็นจำนวนเงินบาท หรือ จำนวนหน่วยก็ได้
โดย x ย่อมาจากคำว่า Extra Small

จุดเด่นของ DRx

สินทรัพย์อ้างอิง

DRx เป็นตราสารแสดงสิทธิในหลักทรัพย์ต่างประเทศ ซึ่งผู้ออก (Issuer) ไปซื้อหลักทรัพย์ต่างประเทศแล้วนำมาเก็บรักษาไว้กับผู้รับฝากทรัพย์สิน จากนั้นก็ออก DRx เสนอขายให้ผู้ลงทุนไทย การลงทุนใน DRx จึงเสมือนกับการลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศผ่านตราสาร DR ซึ่งหลักทรัพย์ที่สามารถนำมาใช้เป็นสินทรัพย์อ้างอิงได้นั้น ได้แก่ หุ้นสามัญ, ETF, REIT, Infra Fund, Infra Trust ที่ซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ต่างประเทศตามที่สำนักงาน ก.ล.ต. กำหนด

ราคาของ DRx

ขึ้นอยู่กับ 3 ปัจจัยหลักๆ ได้แก่

 1. ราคาสินทรัพย์อ้างอิงในตลาดต่างประเทศ
 2. อัตราแลกเปลี่ยนของสกุลเงินบาท
 3. อัตราส่วน DRx ต่อหลักทรัพย์อ้างอิงต่างประเทศ ซึ่งขึ้นอยู่กับการกำหนดของผู้ออก (Issuer) โดยผู้ลงทุนสามารถศึกษาข้อมูลได้จาก “สรุปข้อสนเทศ”

อัตราส่วน DRx ต่อหลักทรัพย์ต่างประเทศ มี 2 ประเภท คือ

 1. ใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที่เกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิง
  - มีสัดส่วนตั้งแต่ 1 DRx ขึ้นไป เท่ากับ หลักทรัพย์ต่างประเทศ 1 หลักทรัพย์ เช่น มีสัดส่วน 10 DRx เท่ากับ หุ้นต่างประเทศ 1 หุ้น
 2. ตราสารแสดงสิทธิของผู้ฝากทรัพย์สิน
  - มีสัดส่วน 1 DRx เท่ากับ หลักทรัพย์ต่างประเทศ 1 หลักทรัพย์

การซื้อขาย DRx

เหมือนกับการซื้อขายหุ้นในกระดานหลักของตลาดหลักทรัพย์ฯ ที่เรียกว่าวิธีจับคู่แบบอัตโนมัติ (AOM) แต่ประเภทของคำสั่งจะมีเพียง 2 คำสั่ง ได้แก่
 1. Market Order คือคำสั่งแบบให้จับคู่ซื้อขาย ณ ราคาที่ดีที่สุดในตลาดทันที ไม่ต้องตั้งรอ
 2. Limit Order เป็นคำสั่งแบบระบุราคาที่ต้องการ
สิ่งที่แตกต่างจากการซื้อขายหุ้นทั่วไป คือ หากส่งคำสั่งไปแล้วและยังไม่ได้รับการจับคู่ คำสั่งซื้อขายของ DRx จะอยู่ในระบบจนกว่าจะมีการยกเลิกแม้ว่าจะข้ามวันก็ตาม (Good-Till-Canceled) เพื่อความสะดวกของผู้ลงทุน แต่ในอีกมุมหนึ่งผู้ลงทุนจำเป็นต้องมีการตรวจสอบดูว่าคำสั่งซื้อที่ค้างอยู่ในระบบยังเหมาะสมหรือไม่ โดยสามารถยกเลิกออกไปได้หากไม่ต้องการ

ผู้ลงทุนสามารถเลือกส่งคำสั่งซื้อขายได้ทั้งเป็นจำนวนหน่วยของ DRx หรือ เป็นจำนวนเงินลงทุน ซึ่งสำหรับจำนวนหน่วยของ DRx สามารถลงทุนเป็นเศษของ DRx ได้โดยเริ่มต้นที่เพียง 0.0001 หน่วย และสำหรับราคาที่ใช้ในการส่งคำสั่งซื้อขาย DRx สามารถระบุเป็นทศนิยมได้สูงสุด 2 ตำแหน่ง
 • ในกรณีที่ผู้ลงทุนต้องการเปลี่ยนแปลงคำสั่งซื้อขายที่รอการจับคู่ สามารถทำได้โดยการยกเลิกคำสั่งเดิมที่ยังรอการจับคู่อยู่ และส่งคำสั่งซื้อขายใหม่ตามที่ต้องการ
 • หากคำสั่งซื้อขายที่ผู้ลงทุนส่งเข้ามาในระบบ เป็นคำสั่งที่ไม่เหมาะสม ตลาดหลักทรัพย์ฯ จะมีการตรวจสอบและปฏิเสธคำสั่งซื้อขายดังกล่าว
 • ผู้ลงทุนสามารถส่งคำสั่งซื้อขาย DRx ได้ผ่านทาง Streaming App บน iPhone, iPad และอุปกรณ์ Android เท่านั้น

ผู้ลงทุนต้องแจ้งให้โบรกเกอร์ของตนให้ทราบถึงความประสงค์ในการขอเปิดบัญชี DRx ก่อนทำการซื้อขาย บัญชี DRx จะเป็นเสมือนบัญชีย่อยของบัญชีซื้อขายหุ้น โดยเป็นบัญชีแบบ Pre-paid Account แยกออกจากบัญชีหุ้นและต้องทำการโอนเงินเพื่อซื้อ DRx ผ่าน QR Payment

เพื่อให้ผู้ลงทุนสามารถใช้ข้อมูลราคาของหลักทรัพย์ในต่างประเทศที่ DRx นั้นอ้างอิงมาประกอบการตัดสินใจลงทุนได้ เวลาทำการการซื้อขาย DRx จึงกำหนดให้สอดคล้องกับเวลาการซื้อขายของหลักทรัพย์ในต่างประเทศ ได้แก่
 • ASIA Time Zone l 07.00- 17.00 น. ในกรณีที่ DRx อ้างอิงกับหลักทรัพย์ที่จดทะเบียนกับตลาดในประเทศของทวีปเอเชีย
 • US Timezone l 20.00-04.00 น. (T+1) ในกรณีที่ DRx อ้างอิงกับหลักทรัพย์ที่จดทะเบียนตลาดในประเทศของทวีปอเมริกาเหนือ
หมายเหตุ:
 • Pre-open 15 นาทีก่อนตลาดเปิด (ผู้ลงทุนสามารถยกเลิกคำสั่งที่ค้างอยู่ได้ในช่วง Pre-open)
 • ตลาดหลักทรัพย์ฯ จะแสดงเครื่องหมาย Halt (H) ในหลักทรัพย์ เพื่อแสดงว่าหลักทรัพย์นั้นอยู่นอกช่วงเวลาทำการ

ช่วงของการเคลื่อนไหวราคาสูงสุดต่ำสุดในแต่ละวันที่เรียกว่า ceiling กับ floor ของ DRx จะแตกต่างจากหุ้นทั่วไป โดยหากเป็นหุ้นทั่วไปราคาจะขยับขึ้นลงได้ไม่เกิน 30% ของวันก่อนหน้า แต่สำหรับ DRx นั้น เนื่องจากราคาจะอ้างอิงกับหลักทรัพย์ในต่างประเทศ ดังนั้นจึงใช้กลไกที่แตกต่างจากหุ้นอื่น ด้วยการกำหนดกรอบของราคาแทน โดยกำหนดให้เปลี่ยนแปลงได้ไม่เกิน 10% ของราคาเฉลี่ย 5 นาทีล่าสุด (ตามเงื่อนไขที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ กำหนด) ซึ่งเมื่อราคาล่าสุดเปลี่ยนแปลงก็จะทำให้ราคาเฉลี่ยเปลี่ยนแปลงและกรอบของราคาก็จะเคลื่อนไหวตามไปด้วย ซึ่งเป็นแนวคิดที่เรียกว่า “Dynamic Price Band” เพื่อให้ DRx สามารถสะท้อนราคาหลักทรัพย์อ้างอิงในต่างประเทศได้สะดวกมากขึ้น

แหล่งความรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับ DRx

เว็บไซต์อย่างเป็นทางการของตลาดหลักทรัพย์ฯ

https://www.set.or.th/th/market/product/drx/introduction

 

 

ดาวน์โหลดคู่มือ

   คู่มือภาษาไทย

FAQs - คำถามที่พบบ่อย

ลักษณะผลิตภัณฑ์

 • Fractional DR หรือ DRx เป็น DR ที่ออกโดย ผู้ออก (Issuer) ไทย แต่อ้างอิงสินทรัพย์ต่างประเทศ (ซึ่งอาจเป็นหุ้น, ETF, REIT, Infrastructure Fund และ Infrastructure Trust) โดยซื้อขายเป็นเงินบาท และราคาเคลื่อนไหวสอดคล้องกับราคาในต่างประเทศ ในลักษณะเดียวกับ DR ในปัจจุบัน
 • โดย DRx ต่างกับ DR ตรงที่ผู้ลงทุนสามารถเลือกซื้อขายได้ทั้ง จำนวนบาท และ เป็นจำนวนหน่วยได้ (สามารถซื้อแบบจำนวนหน่วยเป็นทศนิยม Fractional Share ได้) และ DRx กำหนดให้นักลงทุนต้องมีเงินและหลักทรัพย์เพียงพอในบัญชีก่อนส่งคำสั่งซื้อขาย

การซื้อขาย DRx มีจำนวนทศนิยมของหน่วยสูงสุด (share) 4 ตำแหน่ง และจำนวนทศนิยมของราคาสูงสุด(price) 2 ตำแหน่ง ดังนั้น ต้นทุน (cost) สามารถมีจำนวนทศนิยมสูงสุดได้ถึง 6 ตำแหน่ง


DRx จะเปิดซื้อขายเป็น 2 ช่วง ได้แก่ Asia Time Zone 7:00 น. - 17:00 น. และ US Time Zone 20:00 u. - 04:00 u. (T+1)

ทั้งนี้ DRx จะหยุดการซื้อขายในกรณีที่ Underlying ในต่างประเทศหยุดการซื้อขาย


กรณีที่วันถัดไปเป็นวันหยุดในประเทศไทย จะทำการซื้อขายได้ถึงเวลา 04:00 น. ของวันถัดไป
เช่น วันที่ 12 เม.ย. เป็นวันทำการ และ 13 เม.ย. เป็นวันหยุดทำการ DRx จะเปิดทำการซื้อขายจนถึงเวลา 4:00 น. ของวันที่ 13 เม.ย.


ระบบการซื้อขาย DRx

นักลงทุนที่มีบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์กับ บล.ดีบีเอส วิคเคอร์สที่ให้บริการซื้อขาย DRx เมื่อ Log in Streaming และกด ปุ่ม "My Menu" จะพบเมนู "DRx" (Streaming Ver 6.6) หรือ "Fractional DR" (Streaming Ver 6.5) ปรากฎอยู่ และเมื่อกดเข้าดูรายละเอียด จะสามารถแจ้งความประสงค์ขอเปิดบัญชี DRx ได้โดยการกดปุ่ม "Open Account"


บัญชีซื้อขาย DRx

นักลงทุนจะต้องมีบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ก่อน จึงจะสามารถเปิดบัญชีเพื่อซื้อขาย DRx ได้ โดยบัญชีสำหรับการซื้อขาย DRx จะเสมือนเป็นบัญชีย่อยของบัญชีซื้อขายในปัจจุบัน และบัญชีของ DRx จะเป็นบัญชีประเภn cash balance (pre-paid) เท่านั้น


เนื่องจากการซื้อ DRx เป็นแบบ pre-paid ดังนั้นนักลงทุนจะต้องทำการฝากเงินเข้ามาก่อนส่งคำสั่งซื้อ โดยฝากผ่านทางช่องทาง QR Payment ใน Streaming App และโอนเงินเข้าบัญชีดังกล่าวผ่าน Mobile Banking App ในส่วนของการขาย นักลงทุนจะต้องมีหลักทรัพย์อยู่ในบัญชีก่อนส่งคำสั่งขาย (ไม่อนุญาตให้ short sell)


นักลงทุนสามารถส่งคำสั่งซื้อขาย DRx ผ่านทาง Streaming App uu iPhone, iPad และ Android เท่านั้นการฝาก และถอนเงิน

นักลงทุนสามารถฝากเงินผ่านช่องทาง QR Payment บน Streaming App รายการละไม่เกิน 2 ล้านบาท ต่อรายการ ต่อวัน โดยระบบจะทำการสร้าง QR Code ให้นักลงทุนสามารถสแกนฝากเงิน ได้จาก Mobile Banking App ของธนาคารที่รองรับ และวงเงินจะ Update แบบ real-time ทันทีที่นักลงทุนดำเนินการฝาก QR Payment สำเร็จ


QR Code จะหมดอายุภายใน 1 ชั่วโมง นับจากเวลาที่ QR Code ถูกสร้างขึ้นมา และ 1 QR Code สามารถทำรายการฝากได้เพียง 1 ครั้งเท่านั้น นอกจากนี้ระบบจะทำการตรวจสอบ ชื่อ Trading Account และชื่อบัญชีต้นทางที่ฝาก QR Payment เข้ามาว่าจะต้องตรงกันถูกต้อง


ในปัจจุบันนักลงทุนสามารถทำรายการฝากและถอนเงินได้ในช่วงเวลา
Asia Time Zone 7:00 - 17:00 น. และ US Time Zone 20:00 -04:00 (T+1)


ในปัจจุบันนักลงทุนสามารถฝากเงินเพื่อซื้อ DRx ผ่านช่องทาง QR Payment เท่านั้น


สามารถใช้บัญชีธนาคารใดก็ได้ที่รองรับการทำรายการฝากเงินผ่านช่องทาง QR Code


นักลงทุนสามารถทำรายการถอนเงิน ได้ผ่านช่องทางบน Streaming App ไม่เกิน 2 ล้านบาทต่อรายการ โดยหากนักลงทุนทำรายการถอนเงินในช่วง Day Session จะได้รับเงิน ในช่วงเช้าของวันทำการถัดไป (T + 1) แต่หากทำรายการถอนเงินในช่วง Night Session จะได้รับเงิน ในช่วงเช้าของ 2 วัน ทำการถัดไป (T+2)


ผลประโยชน์ และการจ่ายเงินปันผล

ในช่วงแรกจะมีเพียง XD - Cash Dividend เท่านั้น ซึ่งจะทำการจ่ายในรูปแuบ e-Dividend


เงินปันผลของ DRx จะจ่ายไปยังบัญชีธนาคารของนักลงทุนที่ให้ไว้กับ
บล.ดีบีเอส วิคเคอร์ส(ประเทศไทย)

contact me