ล็อกอิน
 
เปิดบัญชีใหม่

สำหรับลูกค้าใหม่
1. การเปิดบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ประเภทอินเทอร์เน็ต สามารถทำได้ง่ายๆ ไม่ยุ่งยาก เพียงแค่ท่านกรอกแบบฟอร์มลงทะเบียนเปิดบัญชี (Account Registration Form) ด้านล่างนี้ และส่งผ่านระบบออนไลน์มายังบริษัทฯ เจ้าหน้าที่ฝ่ายค้าหลักทรัพย์ผ่านอินเทอร์เน็ต จะติดต่อไปยังท่านทันที เพื่อแจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับการเปิดบัญชี

บริษัทฯ จะจัดส่งเอกสารเปิดบัญชีไปให้ท่านตามที่อยู่ที่ท่านระบุในแบบฟอร์มโดยไปรษณีย์ลงทะเบียนในวันรุ่งขึ้น หรือท่านสามารถติดต่อขอเอกสารการเปิดบัญชีได้ที่ เจ้าหน้าที่ฝ่ายค้าหลักทรัพย์ผ่านอินเทอร์เน็ต ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0-2657-7799 หรือที่สำนักงานสาขาของบริษัทฯ ที่อยู่ใกล้บ้านท่าน
   
2. เอกสารประกอบการเปิดบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ ประเภทออนไลน์ มีดังนี้
   
  บุคคลธรรมดา ผู้มีสัญชาติไทย
 • สำเนาบัตรประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือหนังสือเดินทาง (สำหรับชาวต่างชาติ)
 • สำเนาทะเบียนบ้าน (หน้าที่มีชื่อและเลขที่บ้านปรากฏ)
 • สำเนาบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ หรือเงินฝากประจำ ย้อนหลัง 6 เดือน
 • อากรแสตมป์ 30 บาท


 • หมายเหตุ กรุณาเซ็นรับรองสำเนาเอกสารดังกล่าวข้างต้นทุกหน้า
     
    บุคคลชาวต่างชาติ
 • สำเนาหนังสือเดินทาง (Passport)
 • สำเนาใบอนุญาตการทำงาน (สำหรับชาวต่างชาติที่ทำงานในประเทศไทย)
 • สำเนาบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ หรือเงินประจำ ย้อนหลัง 6 เดือน
 • อากรแสตมป์ 30 บาท


 • หมายเหตุ สำหรับชาวต่างชาติที่มีภูมิลำเนาอยู่ต่างประเทศ และไม่สามารถมาเปิดบัญชีด้วยตนเองที่บริษัท บริษัทฯ ขอให้เอกสารประกอบด้วยกล่าวข้างต้นรับรองโดย Notary Public และสถานฑูตไทยในประเทศนั้นๆ
     
  3. เมื่อท่านได้กรอกรายละเอียดในเอกสารเปิดบัญชีครบถ้วนแล้ว กรุณานำเอกสารเปิดบัญชีพร้อมทั้งเอกสารประกอบดังกล่าวข้างต้นมายังฝ่ายค้าหลักทรัพย์ผ่านอินเทอร์เน็ตและส่งเสริมการตลาด ตามที่อยู่ข้างล่างนี้ หรือสำนักงานสาขาของบริษัทฯ เพื่อลงนามในเอกสารดังกล่าวต่อหน้าเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ
    ฝ่ายค้าหลักทรัพย์ผ่านอินเทอร์เน็ตและส่งเสริมการตลาด
   
  ที่อยู่ บริษัทหลักทรัพย์ ดีบีเอส วิคเคอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด
  989 อาคารสยามพิวรรธน์ทาวเวอร์ ชั้น 14 ถนนพระราม1
  ปทุมวัน กรุงเทพ 10330
  โทร (66) 2657-7799

  แฟกซ์ (66) 2657-7919

  อีเมล์ [email protected]

     
  4. เมื่อบริษัทฯ   ได้ตรวจสอบความครบถ้วนถูกต้องของเอกสารการเปิดบัญชีแล้ว   บริษัทฯ จะดำเนินการเปิดบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ประเภทอินเทอร์เน็ต ให้กับท่านภายใน 2 วันทำการ

  เมื่อบริษัทฯ ได้ทำการเปิดบัญชีหลักทรัพย์ให้ท่านเป็นที่เรียบร้อยแล้ว บริษัทฯ จะมีจดหมายเแจ้งเลขที่บัญชี พร้อมทั้ง“เลขประจำตัวลูกค้า (User ID)” สำหรับเข้าระบบให้ท่านทราบ โดยจะจัดส่งไปทางไปรษณีย์ไปตามที่อยู่ที่ท่านได้แจ้งกับบริษัทฯ สำหรับ “รหัสผ่าน (Password) เพื่อเข้าสู่ระบบ” และ “รหัสลับ (PIN) ใช้ในการส่งคำสั่งซื้อขายหลักทรัพย์” เพื่อความปลอดภัย บริษัทฯ จะจัดส่งให้ท่านต่างหากทางไปรษณีย์ลงทะเบียน

     
  5. บริษัทฯ ขอให้ท่านจัดเก็บ “รหัสผ่าน (Password)/และรหัสลับ (PIN)” เป็นความลับเฉพาะบุคคล ไม่ควรแจ้งให้ผู้อื่นทราบโดยเด็ดขาด ทั้งนี้เพื่อเป็นการป้องกันมิให้ผู้อื่นล่วงรู้ และนำรหัสของท่านไปใช้ ซึ่งอาจก่อให้เกิดความเสียหายได้
     
  6. ในครั้งแรกที่เข้าสูระบบ ระบบจะบังคับให้ท่านทำการเปลี่ยน “รหัสผ่าน (Password)” และ “รหัสลับ (PIN)” เพื่อความปลอดภัยในการป้องกันข้อมูลส่วนตัวของท่าน บริษัทฯ ขอแนะนำให้ท่านอ่าน “ข้อแนะนำเกี่ยวกับรหัสผ่านและรหัสลับ”
     
  7. สำหรับบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ฝ่ายอินเทอร์เน็ตประเภท    Cash   Balance    เมื่อบริษัทฯ    ได้อนุมัติเปิดบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ประเภทอินเทอร์เน็ตให้กับท่านแล้ว บริษัทฯ ขอให้ท่านทำการฝากเงินมายังบริษัทฯ ขั้นต่ำ 50,000 บาท เพื่อเป็นวงเงินเริ่มต้นในการซื้อขายหลักทรัพย์ของท่าน รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับฝากเงิน
     
  ลงทะเบียนเพื่อขอเปิดบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ประเภทออนไลน์ (ลูกค้าใหม่)
  (เครื่องหมาย ( * ) เป็นช่องที่กำหนดให้กรอกข้อมูลให้ครบถ้วนก่อนส่งข้อมูล)
  Related Links