ทางบริษัทฯ ได้ตรวจพบเว็บไซต์ปลอม "th-dbsvickers.com" ที่หลอกว่าเป็นเว็บไซต์ของบริษัทฯ ซึ่งเว็บไซต์ปลอมดังกล่าวมีจุดประสงค์ในการขโมยข้อมูลเลขที่บัญชี (User IDs), รหัสผ่าน (Passwords) และรหัสลับในการซื้อขาย (PIN) โดยบริษัทฯ ขอแนะนำให้ท่านเข้าเว็บไซต์ โดยการพิมพ์ "www.dbsvitrade.com" ด้วยตัวท่านเอง รายละเอียดเพิ่มเติม

เนื่องด้วยมีบุคคล และนิติบุคคลหนึ่งได้แอบอ้างว่าได้ร่วมมือเป็นพันธมิตรกับ DBS Bank โดยการโฆษณา ชักชวน นำเสนอบริการการลงทุนแก่นักลงทุน โดยการโพสต์ทางสื่อออนไลน์ต่าง ๆ พร้อมกับการลงภาพเอกสาร ชื่อ และตราบริษัทประกอบ เพื่อสร้างความน่าเชื่อถือ... รายละเอียดเพิ่มเติม

“The Shareholder Rights Directive II (SDR II)” คือคำสั่งของสหภาพยุโรป ซึ่งเริ่มมีผลบังคับใช้ในวันที่ 3 ก.ย. 2563 โดย SDR II มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมระหว่าง “ผู้ถือหุ้น” และ “บริษัท” ซึ่งผู้ถือหุ้นเข้าไปลงทุนนั้น โดยในที่นี้หมายถึง “บริษัท” ที่มีสำนักงานจดทะเบียนอยู่ในสหภาพยุโรป และเป็นบริษัทที่มีหุ้นซึ่งมีสิทธิออกเสียง (voting rights) ที่ได้รับอนุญาตให้ซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ที่อยู่ภายใต้กฏข้อบังคับของ EU

ภายใต้คำสั่งนี้ บริษัทตัวกลางเช่น บริษัทหลักทรัพย์ ดีบีเอส วิคเคอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด และบริษัทในเครือ มีหน้าที่เปิดเผยข้อมูลของผู้ถือหุ้น เช่น ให้ข้อมูลของลูกค้ากับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ส่งการแจ้งเตือนการประชุมผู้ถือหุ้นต่างๆและอำนวยความสะดวกในการใช้สิทธิออกเสียงของบริษัทนั้นๆ ซึ่งการกระทำดังกล่าวอาจมอบหมายให้บุคคลที่สามเป็นผู้ดำเนินการแทนเพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับของ SDR II ; สำหรับค่าใช้จ่ายจากการลงทุนของลูกค้าซึ่งเกิดขึ้นจากการปฏิบัติตามกฏ SDR II นั้น บริษัทหลักทรัพย์ ดีบีเอส วิคเคอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด และบริษัทในเครือ ขอสงวนสิทธิในการคิดค่าใช้จ่ายเหล่านั้นกับลูกค้า

บริษัทขอเรียนให้ทราบว่า ในการส่งคำสั่งซื้อขายหลักทรัพย์ของลูกค้า นั้น ลูกค้าทราบดีว่าการไม่รับคำสั่งซื้อ และ/หรือ คำสั่งขายหลักทรัพย์ของบริษัท เมื่อบริษัทใช้วิจารณญาณบนพื้นฐานของหลักสุจริตทางการค้าเป็นสำคัญแล้วเห็นว่าคำสั่งดังกล่าวเป็นคำสั่งอาจพิจารณาได้ว่าเป็นคำสั่งที่ไม่เหมาะสมตามที่แนวทางของตลาดหลักทรัพย์ และเป็นสิทธิหรือดุลยพินิจโดยแท้ของบริษัทที่จะไม่รับคำสั่งซื้อขายหลักทรัพย์ของลูกค้าก็ได้ หากลูกค้าเห็นว่าเป็นการกระทำของบริษัทไม่ถูกต้อง ลูกค้าจะต้องโต้แย้งทันทีหรือภายในระยะเวลา 2 วัน นับจากวันที่ลูกค้าสั่ง มิฉะนั้นแล้วจะถือว่าเป็นการกระทำที่ถูกต้องแล้วและลูกค้าตกลงสละบรรดาสิทธิทั้งหลายที่ลูกค้ามีตามกฎหมายและสละสิทธิที่จะยกข้อต่อสู้ใดๆ ขึ้นต่อสู้กับบริษัท