เงื่อนไขการรับของรางวัล
 1. โปรโมชั่นนี้เป็นสิทธิพิเศษสำหรับบัญชีหลักทรัพย์ / อนุพันธ์ / ต่างประเทศ / Private Fund
  (หมายเหตุ : โปรโมชั่นนี้ไม่รวมบัญชีลูกค้าสถาบันและบัญชีนิติบุคคลและบัญชีคณะบุคคล)
 2. การคำนวณค่าคอมมิชชั่น จะต้องเป็นไปตามเกณฑ์และ/หรือข้อแนะนำของตลาดหลักทรัพย์ฯ และ/หรือตลาดอนุพันธ์ และ/หรือสมาคมบริษัทหลักทรัพย์จึงจะมีสิทธิ์ รับคะแนนตามโปรโมชั่น
 3. คะแนนในการแลกของรางวัล คอมมิชชั่น 20,000 บาท = 1,000 คะแนน = 100 บาท
 4. โปรโมชั่น Triple Points รับเพิ่ม 3 เท่าของยอดคะแนนปกติ
 5. ระยะเวลาโปรโมชั่น Triple Points ตั้งแต่ 2 มกราคม – 31 มีนาคม 2020 (รวม 3 เดือน)
 6. บริษัทฯ จะคำนวณโปรโมชั่น ทุกสิ้นวันทำการซื้อขาย
 7. การแลกของรางวัลจะต้องทำรายการผ่านระบบ DBSV Rewards ด้วยตนเอง โดยลูกค้าจะต้อง Update เบอร์โทรศัพท์มือถือของท่าน เนื่องจากการแลกของรางวัลจะส่ง OTP เข้า SMS ในโทรศัพท์มือถือของท่าน เพื่อเป็นการยืนยันตัวตนในการทำรายการ
 8. กรณีเลือกเครดิตเงินคืนเข้าบัญชีหลักทรัพย์ บัญชีอนุพันธ์ (Cash Rebate) จะต้องดำเนินการแลกภายในวันที่ 15 ของเดือน โดยเงินจะเข้าบัญชีหลักทรัพย์แคชบาลานซ์ บัญชีเงินสด และบัญชีอนุพันธ์ตามลำดับ ในวันทำการสุดท้ายของเดือน
 9. ลูกค้าต้องทำการ Redeem รางวัลให้ครบ สิ้นสุดการ Redeem 31 มกราคม 2021
  *โดยคะแนนสะสมของปีนี้ไม่สามารถเป็นยอดสะสมในปีถัดไป
 10. การสะสมคะแนนแลกของรางวัล ลูกค้าจะต้องยังคงมีสถานะเป็นลูกค้าของบริษัท ยังไม่ได้มีการปิดบัญชี หรือถูกปิดบัญชีไปก่อน
 11. โปรโมชั่นนี้ใช้ได้เฉพาะลูกค้าที่เป็นบุคคลธรรมดาที่มีภูมิลำเนาอยู่ในประเทศไทยเท่านั้น
 12. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับปรุงคะแนนในโปรโมชั่นให้ถูกต้องกรณีที่เกิดการคำนวณผิดพลาดของระบบ
 13. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขต่างๆ และของรางวัลโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
  และคำวินิจฉัยของบริษัท ถือเป็นที่สิ้นสุด กรณีมีเหตุอื่นใดที่ทำห้บริษัท ไม่สามารถให้ของรางวัลที่กำหนดได้
 14. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ ที่จะพิจารณาให้ของรางวัลที่มีมูลค่าเท่ากันหรือสูงกว่าแทน
 15. รางวัลที่ได้รับไม่สามารถเปลี่ยนเป็นเงินสดหรือของรางวัลอื่น และไม่สามารถโอนสิทธิ์ให้แก่ผู้อื่นได้
 16. พนักงานของบริษัทไม่มีสิทธิในการร่วมโปรโมชั่นนี้
 17. บริษัท ขอสงวนสิทธิ์ในการใช้ชื่อ หรือภาพถ่ายของผู้ได้รับรางวัลในการทำโฆษณาประชาสัมพันธ์ตามความเหมาะสม