Technical Workshop

รู้ทันเทคนิค พิชิตหุ้น จากประสบการณ์จริง

การวิเคราะห์หุ้นทางเทคนิค และการทำ Workshop - วิเคราะห์หลักทรัพย์ทางเทคนิคเบื้องต้นเพื่อเรียนรู้แนวคิด และวิธีการตัดสินใจลงทุน ตามสัญญาณทางเทคนิค ตลอดจนเรียนรู้ข้อกำจัดของเครื่องมือวิเคราะห์ทางเทคนิคเบื้องต้น และร่วมทำ Workshop เพื่อนำความรู้ทางทฤษฏีวิเคราะห์ทางเทคนิค มาปรับใช้กับสถานการณ์จริงในตลาดหลักทรัพย์ฯ และเพื่อสร้างการเรียนรู้ตลอดจนสร้างความเชื่อถือในเครื่องมือ หรือสัญญาณเทคนิคที่เกิดขึ้น ณ ขณะนั้นๆ ในการตัดสินใจลงทุน ณ ช่วงเวลานั้นๆ

เนื้อหาที่สำคัญ

  • ทบทวนแนวคิดเบื้องต้นของการวิเคราะห์หุ้นทางเทคนิค
  • เรียนรู้ทฤษฎีดาว (Dow Theory)
  • เรียนรู้เครื่องมือชี้วิเคราะห์เทคนิคที่สำคัญ ได้แก่ เส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่, MACD ,RSI เป็นต้น
  • เข้าใจจิตวิทยาการลงทุน
  • ฝึกวิเคราะห์หุ้นทางเทคนิคจากตัวอย่างจริง และการประยุกต์ใช้เครื่องมือเทคนิคต่างๆที่เรียนรู้ไปกับตัวอย่างจริง


คอร์สนี้เหมาะสำหรับใคร?

  • นักลงทุนที่สนใจการวิเคราะห์ทางเทคนิคระดับกลาง-ระดับสูง
  • ขอสงวนสิทธิ์ให้เฉพาะลูกค้าปัจจุบันและมีการซื้อขายหุ้นกับทางบริษัทฯในรอบ 3 เดือน

ผู้บรรยาย

อ.สมนึก จันทร์รัสมี (โค้ชพี่มาร์ค)

ผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยหลักทรัพย์ทางเทคนิค