DBSV TFEX Coaching Program

โปรแกรมแนวใหม่เพื่อพัฒนานักลงทุน TFEX

ปัจจุบันตลาด TFEX เป็นตลาดที่ได้รับความนิยมใน กลุ่มนักลงทุนเป็นอย่างมาก ด้วยจุดเด่นในการให้ ผลตอบแทนที่สูง จึงเป็นเสน่ห์ดึงดูดนักลงทุนให้สนใจก้าวเข้ามาลงทุนในตลาดTFEX แต่อย่างไรก็ตามจากผลสำรวจพบว่าบุคคลที่ประสบความสำเร็จนั้นมีเพียงแค่ไม่ถึง 20% เท่านั้น โดยปัญหาส่วนใหญ่ที่เหมือนกันมาจากนักลงทุนยังมีความรู้ไม่เพียงพอ ขาดความมั่นใจในการลงทุน ได้ผลลัพธ์ที่ไม่สม่ำเสมอ ทางบริษัทจึงได้จัดโครงการ  DBSV TFEX Coaching Program  นี้ขึ้นเพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าวให้กับนักลงทุน

DBSV TFEX Coaching Program เป็นโครงการที่ดูแลนักลงทุนอย่างครบวงจรสำหรับการลงทุนใน TFEX ตั้งแต่เริ่มต้นจนกระทั่งสามารถลงทุนได้อย่างมืออาชีพ โดยแบ่งออกเป็น 3 ขั้นตอน ดังนี้

1

ให้ความรู้อย่างครบถ้วนเพื่อให้นักลงทุนสามารถลงทุนในตลาดได้อย่างมืออาชีพ โดยเนื้อหาแบ่งออกเป็น 3 ระดับตามประสบการณ์การลงทุน

2

ให้คำปรึกษาอย่างมืออาชีพเพื่อให้นักลงทุนสามารถปรึกษาโดยมีทีมงานเฉพาะที่ดูแล TFEX ให้คำปรึกษาเพื่อเพิ่มความมั่นใจ ในการลงทุน จนสามารถลงทุนได้ด้วยตัวเองได้

3

ให้การติดตามอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อให้มีช่องทางให้นักลงทุนสามารถปรึกษาทีมงานและ ร่วมกันแก้ไขปัญหาให้ตรงจุดจนสามารถอยู่ในตลาดอย่างยั่งยืนได้ กลับไปลงทุนได้ใหม่อย่างมีประสิทธิภาพ

Course Training แบ่งออกเป็น 2 ระดับตามประเภทและความเหมาะสมของนักลงทุน

เป็น Course ที่จะทำให้นักลงทุนได้ความรู้เรื่อง TFEX อย่างเหมาะสมและครบถ้วน ทั้งพื้นฐานความรู้ด้านผลิตภัฑณ์ การใช้โปรแกรมส่งคำสั่ง เครื่องมือทางเทคนิคเพื่อใช้จับจังหวะการซื้อขาย ตลอดจนหลักการที่สำคัญในการลงทุนอย่าง การบริหารความเสี่ยงและจิตวิทยาการลงทุน พร้อมทั้งนำประสบการณ์และแนวทางของบุคคลประสบความสำเร็จและ Case Study มาเป็นวิทยาทานให้กับนักลงทุนได้ศึกษาและประยุกต์ใช้เพื่อพัฒนาการลงทุนของตนเอง

1. Beginner

นักลงทุนที่ไม่มีประสบการณ์ในการลงทุน TFEX มาก่อนทั้งนี้อาจเคยลงทุนหุ้นมาก่อนหรือไม่เคยก็ได้

วัตถุประสงค์

  • เพื่อให้นักลงทุนมีความรู้ที่ถูกต้องและครบถ้วนในการลงทุน TFEX และสามารถลงทุนในตลาด TFEX ด้วยตนเองอย่างมีประสิทธิภาพ

เนื้อหา

  • Product Knowledge : เรียนรู้ TFEX อย่างเข้าใจจริง เจาะลึกทุกผลิตภัณฑ์ เพื่อค้นหาสินค้าที่เหมาะสมกับแต่ละบุคคล
  • Trading Tools : สอนการใช้งาน Streaming อย่างครบถ้วนในทุกฟังก์ชันที่เป็นประโยชน์ในการลงทุน
  • Trading Skill : สอนหลักปฏิบัติเบื้องต้นทั้งเทคนิค การบริหารเงิน และสิ่งที่ควรและต้องห้ามทำในการลงทุน

2. Advance

นักลงทุนที่มีประสบการณ์ในการลงทุน TFEX อยู่แล้ว แต่ยังได้ผลลัพธ์ไม่เป็นไปตามที่คาดหวัง

วัตถุประสงค์

  • เพื่อให้นักลงทุนสามารถสร้างผลตอบแทน ได้ดีกว่าที่ผ่านมาในอดีต และสามารถลงทุนอยู่ในตลาด TFEX อย่างยั่งยืนได้

เนื้อหา

  • Product Knowledge : ทบทวนความรู้ผลิตภัณฑ์ในทางปฏิบัติ ให้เห็นถึงสิ่งที่ต้องระวังและใส่ใจในแต่ละผลิตภัณฑ์
  • Technical skill : สอนการใช้เครื่องมือทางเทคนิคที่เหมาะสมสำหรับตลาด TFEX พร้อม Case Study
  • Trading Skill : มุ่งเน้นเชิงลึกถึงหลักปฏิบัติขององค์ประกอบสำคัญคือ การบริหารความเสี่ยง จิตวิทยาการลุงทุน พร้อม Case Study

contact me