วิเคราะห์งบการเงินเพื่อการลงทุนในหุ้น

ติดอาวุธการลงทุนให้ตัวคุณ ก่อนลงสนามจริง

เข้าใจการดำเนินธุรกิจของบริษัทจดทะเบียนผ่านงบการเงิน กระบวนการวิเคราะห์งบการเงิน และความสัมพันธ์ระหว่างงบการเงินทั้ง 3 งบการเงิน ได้แก่ งบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และงบกระแสเงินสด เพื่อนำมาวิเคราะห์หาจุดแข็งจุดอ่อนของบริษัท ตลอดจนวิเคราะห์ผลกระทบจากการประกาศสิทธิประโยชน์ต่างๆของบริษัทจดทะเบียน (Corporate Action) ก่อนการตัดสินใจลงทุน

เนื้อหาที่สำคัญ

  • ทบทวนงบการเงินที่ใช้วิเคราะห์ และความสัมพันธ์ระหว่างงบการเงิน
  • ผลกระทบจากการประกาศสิทธิประโยชน์ต่างๆของบริษัทจดทะเบียน (Corporate Action)
  • วิเคราะห์ผลกระทบจากการประกาศสิทธิประโยชน์ต่างๆของบริษัทจากตัวอย่างจริง
  • แนวคิดการประเมินมูลค่าหลักทรัพย์ด้วยวิธี PEG ผ่านโปรแกรม BrainBox Value Analyzer


คอร์สนี้เหมาะสำหรับใคร?

  • นักลงทุนที่ยังไม่มีประสบการณ์หรือเพิ่งเริ่มต้นลงทุน
  • นักลงทุนที่มีประสบการณ์ในการลงทุนหลักทรัพย์ในประเทศ 1 ปี ขึ้นไป

ผู้บรรยาย

จตุพร บำรุงจิตร (โค้ชนุ่ม)

ผู้อำนวยการฝ่าย Digital Business

contact me