Algo Trader

Build Your Strategies with System

Algo Trader เป็น Course ที่จะพัฒนานักลงทุนที่มีความรู้เรื่อง TFEX และเคยลงทุน TFEX อยู่แล้ว ให้มีการต่อยอดและก้าวเท่าทันเทคโนโลยีสมัยใหม่ อย่าง System Trade หรือ Algo Trade ที่กำลังถูกพูดถึงกันอย่างแพร่หลาย โดยสอนตั้งแต่ความเข้าใจเบื้องต้น , ขั้นตอนการสร้าง ตลอดจนการนำไปใช้สำหรับการลงทุน TFEX รวมถึงสอนการเขียนโปรแกรม Ami Broker ซึงเป็นโปรแกรมที่นักลงทุนนิยมใช้ในการ Backtest เครื่องมือทางเทคนิค เพื่อให้นักลงทุนได้ค้นหาและเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้เทคนิค โดยมีบุคคลากรเฉพาะทางคอยให้คำปรึกษา รวมไปถึงการต่อยอดนำไปสู่ Algo Trade ในอนาคต

Algo Trader  แบ่งออกเป็น 2 ระดับตามประเภทและความเหมาะสมของนักลงทุน

1. Step into/Move on Algo Trader

นักลงทุนที่ลงทุนในตลาด TFEX อยู่แล้วและต้องการเริ่มต้นศึกษาเกี่ยวกับ System Trade

วัตถุประสงค์

  • เพื่อให้นักลงทุนเข้าใจเรื่อง System Trade อย่างถูกต้อง และค้นหาเครื่องมือทางเทคนิคเพื่อนำไปประยุกต์ให้กับการลงทุน TFEX ในปัจจุบัน

เนื้อหา

  • ทำความเข้าใจเรื่อง System Trade อย่างถูกต้อง สอนขั้นตอนการสร้างระบบเทรดและยกตัวอย่างการสร้าง System Trade ในผลิตภัณฑ์หลักอย่าง SET50 Index Futures สอนการให้งานโปรแกรม AmiBroker ซึ่งเป็นโปรแกรมพื้นฐานที่ไว้ใช้ Back test เครื่องมือทางเทคนิค

2. Turn Pro Algo Trader

นักลงทุนที่มีฐานความรู้เรื่อง System Trade และต้องการพัฒนาสู่การใช้ Algo Trade

วัตถุประสงค์

  • เพื่อให้นักลงทุนได้เข้าใจถึงการใช้ Algo Trade และพัฒนากลยุทธ์ที่เหมาะสมสำหรับการออกแบบ System Trade ที่เหมาะสม

เนื้อหา

  • เขียน AmiBroker for TFEX ที่มีเนื้อหาเข้มข้น
  • ให้ Logic และ formular สำหรับกลยุทธ์ของ system ที่สำคัญ
  • ยกตัวอย่างเทคโนโลยีต่าง ๆ เพื่อต่อยอดนำไปสู่ Algo Trade

contact me