ระบบซื้อขายใหม่
(New Trading System)

ช่วงเวลาปิดระบบ

 • ช่วงวันเวลาการปิดระบบทั้งระบบหุ้น และระบบอนุพันธ์:
  ตั้งแต่ วันพฤหัสบดีที่ 4 พ.ค. 2566 เวลา 10.00 น. ถึงวันอาทิตย์ที่ 7 พ.ค. 2566 เวลา 12.00 น.
 • ช่วงวันเวลาปิดการส่งคำสั่งซื้อขาย
 • ระบบหุ้น: ปิดการส่งคำสั่งหลังตลาดปิดทำการ ตั้งแต่วันพุธที่ 3 พ.ค. 2566 เวลาประมาณ 16.45 น. ถึงวันจันทร์ที่ 8 พ.ค. 2566 เวลา 8.00 น.
  หมายเหตุ 
  1. คำสั่งประเภท Offline order ทั้งหมด จะถูกเปลี่ยนสถานะเป็น Expired (หมดอายุ) หากท่านต้องการให้คำสั่งเหล่านี้มีผล ท่านจะต้องส่งคำสั่งเหล่านี้ใหม่ในเช้าวันที่ 8 พ.ค. 2566
  2. คำสั่งประเภท DCA และ Conditional order จะยังคงมีผลในระบบใหม่ เหมือนปกติ

  ระบบอนุพันธ์: ปิดการส่งคำสั่งหลัง Night Session ตั้งแต่วันเสาร์ที่ 4 พ.ค. 2566 เวลาประมาณ 03.00 น. ถึงวันอาทิตย์ที่ 7 พ.ค. 2566 เวลา 12.00 น.
  หมายเหตุ 
  1. คำสั่งประเภท Offline order รวมถึง Good till Cancel และ Good till Date ทั้งหมด จะถูกเปลี่ยนสถานะเป็น Expired (หมดอายุ) หากท่านต้องการให้คำสั่งเหล่านี้มีผล ท่านจะต้องส่งคำสั่งเหล่านี้ใหม่ในเช้าวันที่ 8 พ.ค. 2566
  2. คำสั่งประเภท DCA และ Conditional order จะยังคงมีผลในระบบใหม่ เหมือนปกติ

เกณฑ์ตลาดหลักทรัพย์ (SET) ที่มีการเปลี่ยนแปลง

 • ราคาเปิด / ปิดของหลักทรัพย์
  • วิธีการคำนวณราคาเปิด / ปิด
  • การจัดการคำสั่ง ATO / ATC
  • ราคาเปิด / ปิดอาจอยู่นอกกรอบราคา Ceiling & Floor +/- 1 ช่วงราคา
 • การปรับกรอบราคา Ceiling & Floor ของหลักทรัพย์ที่บุคคลต่างด้าวเป็นผู้ถือ (หลักทรัพย์ -F)
 • การยกเลิกการซื้อขายหน่วยย่อยของใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ (Derivatives Warrant: DW)
 • การปรับปรุงประเภทของคำสั่งซื้อขาย
  • การเพิ่มคำสั่งประเภทที่มีอายุข้ามวัน (Overnight Order)
  • ยกเลิกคำสังประเภn Special Market Order
  • การปรับปรุงคำสั่งประเภn Iceberg Order
  • เปลี่ยนชื่อเงื่อนไขคำสั่ง IOC เป็น FAK
  • การเพิ่มทางเลือกในการใช้ประเภทคำสั่ง
 • การเพิ่มเครื่องหมายห้ามการซื้อขาย (เครื่องหมาย P : Pause)
 • ตลาดหลักทรัพย์ฯอาจยกเลิกคำสั่งซื้อขายได้เมื่อเกิดเหตุระบบขัดข้อง

เกณฑ์ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (TFEX) ที่มีการเปลี่ยนแปลง

 • ราคาเปิดของสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
  • วิธีการคำนวณราคาเปิด
  • การจัดการคำส่ัง Market Order ในช่วงPre-open
  • รราคาเปิดอาจอยู่นอกกรอบราคา DailyPrice Limit +/- 1 ช่วงราคา
 • การปรับประเภทการซื้อขายและเงื่อนไขการซื้อขาย
 • การปรับปรุงแนวทางหยุดการซื้อขาย Circuit Breaker
 • การปรับช่วงราคาซื้อขายขั้นต่ำของ Block Trade สินค้า Sector Futures
 • การจับคู่ซื้อขายของ Combination Order อาจทำให้เกิดราดาซื้อขาย (Ticker) นอกกรอบราคา Daily Price Limit
 • การยกเลิกคำสั่งซื้อขายโดย TFEX กรณีเกิดเหตุระบบขัดข้อง

รายละเอียดอื่นๆ

อ้างอิงจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

contact me