13:42:39 PM
  หัวข้อข่าว : TFUND :สรุปข้อสนเทศ : TFUND

                                       - สรุปข้อสนเทศ -
                          กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ไทคอน (TFUND)

สำนักงานของบริษัทจัดการ       
     บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไอเอ็นจี (ประเทศไทย) จำกัด  เลขที่ 130-132 อาคารสินธรทาวเวอร์ 3 ชั้น 15 17 และ 18
ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

วันที่เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน      เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม พ.ศ. 2548  (เริ่มทำการซื้อขาย 12 พฤษภาคม 2548)
    
ประเภทหลักทรัพย์จดทะเบียน      
     หน่วยลงทุน 175,000,000 หน่วย  มูลค่าที่ตราไว้หน่วยละ 10 บาท  รวม 1,750 ล้านบาท 
     จำนวนเงินทุนของโครงการ ที่ได้รับอนุมัติการจัดตั้งและจัดการจากสำนักงาน คณะกรรมการ ก.ล.ต 1,750 ล้านบาท

ประวัติความเป็นมาโดยสรุป  
     กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ไทคอน เป็นกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ที่มุ่งลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ ประเภทไม่รับซื้อคืน
หน่วยลงทุน โดยกองทุนได้รับอนุมัติการจัดตั้งและจัดการจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ตามหนังสือเลขที่ น. 228/2548
เรื่อง การขออนุมัติจัดตั้งและจัดการกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ไทคอน ลงวันที่ 22 มีนาคม 2548  บริษัทจัดการได้เปิดขาย
หน่วยลงทุนให้แก่นักลงทุน ณ ราคาเสนอขายหน่วยลงทุน 10 บาท ระหว่างวันที่ 29 มีนาคม 2548 ถึงวันที่ 7 เมษายน 2548
และได้รับอนุมัติการจดทะเบียนกองทรัพย์สินเป็นกองทุนรวมจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2548

ลักษณะโครงการ     กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ประเภทไม่รับซื้อคืนหน่วยลงทุน  และเป็นกองทุนรวมที่ระบุเฉพาะเจาะจง    
    
อายุโครงการ        ไม่กำหนด

วัตถุประสงค์และนโยบายการลงทุน  
วัตถุประสงค์ :
     เพื่อระดมเงินทุนจากนักลงทุนทั่วไป ทั้งที่เป็นบุคคลธรรมดาและนิติบุคคลทั้งในและต่างประเทศ โดยนำเงินที่ได้จาก
การระดมเงินทุนไปซื้อหรือเช่าอสังหาริมทรัพย์ รับโอนซึ่งอสังหาริมทรัพย์ และ/หรือสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ และจัดหา
ผลประโยชน์จากอสังหาริมทรัพย์ดังกล่าว ตลอดจนทำการปรับปรุง เปลี่ยนแปลง พัฒนาศักยภาพ และ/หรือจำหน่ายทรัพย์สิน
ต่างๆ ที่กองทุนได้ลงทุนไว้หรือมีไว้ ไม่ว่าจะเป็นการให้เช่า และ/หรือขาย หรือดำเนินการอื่นใดเพื่อประโยชน์ของทรัพย์สิน 
เพื่อมุ่งก่อให้เกิดรายได้และผลตอบแทนแก่กองทุนและผู้ถือหน่วยลงทุน รวมถึงการลงทุนในทรัพย์สินอื่นและ/หรือหลักทรัพย์อื่น
และ/หรือการหาดอกผลอื่นโดยวิธีอื่นใด ตามกฎหมายหลักทรัพย์และ/หรือกฎหมายอื่นใดที่เกี่ยวข้องกำหนด

หลักเกณฑ์การลงทุน: 
     หลักเกณฑ์ในการซื้อ เช่า จำหน่าย หรือโอนสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์จะเป็นไปตามรายละเอียดที่ระบุไว้ในโครงการ/ 
หนังสือชี้ชวนเสนอขายหน่วยลงทุน ("หนังสือชี้ชวน") ข้อ 4 "หลักเกณฑ์การลงทุน" 

     ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะลงทุนเพื่อให้ได้มาและมีไว้ซึ่งอสังหาริมทรัพย์หรือสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์มีมูลค่ารวมกัน 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม ณ วันสิ้นรอบระยะเวลาบัญชีประจำปี เว้นแต่ในกรณี ดังต่อไปนี้ 
     (1) ก่อนวันสิ้นรอบระยะเวลาบัญชีประจำปีแรกและในรอบระยะเวลาบัญชีประจำปีสุดท้ายก่อนสิ้นอายุโครงการ
     (2) ในรอบระยะเวลาบัญชีที่มีการจำหน่ายหรือโอนสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ของกองทุนรวม หรือ
     (3) เมื่อได้รับการผ่อนผันจากสำนักงาน  

นโยบายการลงทุน :
การลงทุนครั้งแรก
     บริษัทจัดการได้ดำเนินการลงทุนในที่ดินและอาคารโรงงาน จำนวน 39 โรง ซึ่งตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรม และ
สวนอุตสาหกรรม รวม 5 แห่ง ของบริษัท ไทคอน อินดัสเทรียล คอนเน็คชั่น จำกัด (มหาชน) ดังต่อไปนี้ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว 
ในวันที่ 22 เมษายน 2548 
     1. ที่ดินและอาคารโรงงาน จำนวน 1 โรง ซึ่งตั้งอยู่ที่นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ตำบลมาบยางพร อำเภอปลวกแดง 
จังหวัดระยอง 
     2. ที่ดินและอาคารโรงงาน จำนวน 20 โรง ซึ่งตั้งอยู่ที่นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร ตำบลบ้านเก่า อำเภอพานทอง 
และตำบลดอนหัวฬ่อ อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี
     3. ที่ดินและอาคารโรงงาน จำนวน 5 โรง ซึ่งตั้งอยู่ที่นิคมอุตสาหกรรมบ้านหว้า (ไฮเทค) ตำบลบ้านเลน อำเภอบางปะอิน
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
     4. ที่ดินและอาคารโรงงาน จำนวน 3 โรง ซึ่งตั้งอยู่ที่นิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
     5. ที่ดินและอาคารโรงงาน จำนวน 10 โรง ซึ่งตั้งอยู่ที่สวนอุตสาหกรรมโรจนะ ตำบลธนู คานหาม และอุทัย อำเภออุทัย 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
     โดยมีรายละเอียดของที่ดินและอาคารโรงงาน ราคาที่ซื้อ ราคาประเมิน และประมาณการรายได้จากค่าเช่าและค่าบริการ 
ปรากฏตาม "สรุปรายละเอียดทรัพย์สินที่กองทุนจะลงทุน"

                                สรุปรายละเอียดทรัพย์สินที่กองทุนจะลงทุน
1.  ชื่อโรงงาน      :  SF.M1.6-G702/2   โฉนดเลขที่ : 122543
   พื้นที่ดิน        :  3 ไร่ 12 ตารางวา    พื้นที่อาคารโรงงาน :  1,950 ตารางเมตร
   ที่ตั้ง           :  นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร  ต. ดอนหัวฬ่อ  อ. เมืองชลบุรี  ชลบุรี
   รายละเอียดอาคาร : อาคารคอนกรีตเสริมเหล็กชั้นเดียว มีชั้นลอย จำนวน 1 หลัง
   ราคาประเมิน 42,000,000 บาท (ณ 10 ม.ค. 48) ประเมินโดย บริษัท เอ็น แอนด์ เอ แอพไพรซัล จำกัด   
   ราคาประเมิน 42,000,000 บาท (ณ 7 ม.ค. 48) ประเมินโดย บริษัท ซาลแมนน์ (ฟาร์อีสท์) จำกัด
   ราคาซื้อ 38,624,282 บาท
   อัตราการเช่าพื้นที่ (%) :  ปี 2545 – x   ปี 2546 – x   ปี 2547 – 100

2. ชื่อโรงงาน      :  SF.M1.8/1-F**   โฉนดเลขที่ : 25822
   พื้นที่ดิน        :  3 ไร่ 4 ตารางวา    พื้นที่อาคารโรงงาน :  2,100 ตารางเมตร
   ที่ตั้ง           : สวนอุตสาหกรรมโรจนะ  ต.อุทัย อ.อุทัย อยุธยา
   รายละเอียดอาคาร :  อาคารคอนกรีตเสริมเหล็กชั้นเดียว มีชั้นลอย จำนวน 1 หลัง
   ราคาประเมิน 45,400,000 บาท (ณ 10 ม.ค. 48) ประเมินโดย บริษัท เอ็น แอนด์ เอ แอพไพรซัล จำกัด   
   ราคาประเมิน 45,400,000บาท (ณ 7 ม.ค. 48) ประเมินโดย บริษัท ซาลแมนน์ (ฟาร์อีสท์) จำกัด
   ราคาซื้อ 41,751,010 บาท
   อัตราการเช่าพื้นที่ (%) :  ปี 2545 – x   ปี 2546 – x   ปี 2547 - 100

3.  ชื่อโรงงาน     :  SF.B2.6/1-C**   โฉนดเลขที่ : 25826
   พื้นที่ดิน        :  4 ไร่ 17 ตารางวา    พื้นที่อาคารโรงงาน :  2,975 ตารางเมตร
   ที่ตั้ง           : สวนอุตสาหกรรมโรจนะ  ต.อุทัย อ.อุทัย อยุธยา
   รายละเอียดอาคาร :  อาคารคอนกรีตเสริมเหล็กชั้นเดียว มีชั้นลอย จำนวน 1 หลัง
   ราคาประเมิน 64,300,000 บาท (ณ 10 ม.ค. 48) ประเมินโดย บริษัท เอ็น แอนด์ เอ แอพไพรซัล จำกัด   
   ราคาประเมิน 64,300,000 บาท (ณ 7 ม.ค. 48) ประเมินโดย บริษัท ซาลแมนน์ (ฟาร์อีสท์) จำกัด
   ราคาซื้อ 59,131,937 บาท
   อัตราการเช่าพื้นที่ (%) :  ปี 2545 – x   ปี 2546 – x   ปี 2547 - 100

4.  ชื่อโรงงาน     :  SF.B2.6/2-D**   โฉนดเลขที่ : 25827
   พื้นที่ดิน        :  4 ไร่ 11 ตารางวา    พื้นที่อาคารโรงงาน :  2,975 ตารางเมตร
   ที่ตั้ง           : สวนอุตสาหกรรมโรจนะ  ต.อุทัย อ.อุทัย อยุธยา
   รายละเอียดอาคาร :  อาคารคอนกรีตเสริมเหล็กชั้นเดียว มีชั้นลอย จำนวน 1 หลัง
   ราคาประเมิน 64,300,000 บาท (ณ 10 ม.ค. 48) ประเมินโดย บริษัท เอ็น แอนด์ เอ แอพไพรซัล จำกัด   
   ราคาประเมิน 64,300,000 บาท (ณ 7 ม.ค. 48) ประเมินโดย บริษัท ซาลแมนน์ (ฟาร์อีสท์) จำกัด
   ราคาซื้อ 59,131,937 บาท
   อัตราการเช่าพื้นที่ (%)  :  ปี 2545 – x   ปี 2546 – x   ปี 2547 - 100

5.  ชื่อโรงงาน      :  SF.M1.5/2-G261   โฉนดเลขที่ : 20134
   พื้นที่ดิน        : 2 ไร่ 3 งาน 61 ตารางวา พื้นที่อาคารโรงงาน : 1,800 ตารางเมตร
   ที่ตั้ง           :  นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร  ต.บ้านเก่า อ.พานทอง ชลบุรี
   รายละเอียดอาคาร : อาคารคอนกรีตเสริมเหล็กชั้นเดียว มีชั้นลอย จำนวน 1 หลัง
   ราคาประเมิน 41,000,000 บาท (ณ 10 ม.ค. 48) ประเมินโดย บริษัท เอ็น แอนด์ เอ แอพไพรซัล จำกัด   
   ราคาประเมิน 41,000,000 บาท (ณ 7 ม.ค. 48)  ประเมินโดย บริษัท ซาลแมนน์ (ฟาร์อีสท์) จำกัด
   ราคาซื้อ 37,704,657 บาท
   อัตราการเช่าพื้นที่ (%) :  ปี 2545 – x   ปี 2546 – 100  ปี 2547 - 100

6.  ชื่อโรงงาน       :  SF.B2.8/2-152   โฉนดเลขที่ : 110188
   พื้นที่ดิน         :  3 ไร่ 3 งาน 70 ตารางวา พื้นที่อาคารโรงงาน :  3,150 ตารางเมตร
   ที่ตั้ง            : นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร  ต.ดอนหัวฬ่อ อ. เมืองชลบุรี ชลบุรี
   รายละเอียดอาคาร  :  อาคารคอนกรีตเสริมเหล็กชั้นเดียว มีชั้นลอย จำนวน 1 หลัง
   ราคาประเมิน 63,600,000 บาท (ณ 10 ม.ค. 48) ประเมินโดย บริษัท เอ็น แอนด์ เอ แอพไพรซัล จำกัด  
   ราคาประเมิน 63,600,000 บาท (ณ 7 ม.ค. 48)  ประเมินโดย บริษัท ซาลแมนน์ (ฟาร์อีสท์) จำกัด
   ราคาซื้อ 58,488,199 บาท
   อัตราการเช่าพื้นที่ (%)  :  ปี 2545 – 100  ปี 2546 – 100  ปี 2547 - 100

7.  ชื่อโรงงาน       :  SF.M2.2/2-B**   โฉนดเลขที่ : 25825
   พื้นที่ดิน         :  3 ไร่ 2 งาน 88 ตารางวา พื้นที่อาคารโรงงาน : 2,550 ตารางเมตร
   ที่ตั้ง            : สวนอุตสาหกรรมโรจนะ  ต.อุทัย อ.อุทัย อยุธยา
   รายละเอียดอาคาร  :  อาคารคอนกรีตเสริมเหล็กชั้นเดียว มีชั้นลอย จำนวน 1 หลัง
   ราคาประเมิน 52,000,000 บาท (ณ 10 ม.ค. 48) ประเมินโดย บริษัท เอ็น แอนด์ เอ แอพไพรซัล จำกัด  
   ราคาประเมิน 52,000,000 บาท (ณ 7 ม.ค. 48)  ประเมินโดย บริษัท ซาลแมนน์ (ฟาร์อีสท์) จำกัด
   ราคาซื้อ 47,820,540 บาท
   อัตราการเช่าพื้นที่ (%) :  ปี 2545 – x   ปี 2546 – x   ปี 2547 - 100

8.  ชื่อโรงงาน       :  SF.C5.5-G702/5   โฉนดเลขที่ : 122540
   พื้นที่ดิน         :  7 ไร่ 79 ตารางวา    พื้นที่อาคารโรงงาน : 5,750 ตารางเมตร
   ที่ตั้ง            : นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร  ต.ดอนหัวฬ่อ อ. เมืองชลบุรี ชลบุรี
   รายละเอียดอาคาร  :  อาคารคอนกรีตเสริมเหล็กชั้นเดียว มีชั้นลอย จำนวน 1 หลัง
   ราคาประเมิน 127,700,000 บาท (ณ 10 ม.ค. 48) ประเมินโดย บริษัท เอ็น แอนด์ เอ แอพไพรซัล จำกัด  
   ราคาประเมิน 127,700,000 บาท (ณ 7 ม.ค. 48)  ประเมินโดย บริษัท ซาลแมนน์ (ฟาร์อีสท์) จำกัด
   ราคาซื้อ 117,436,211 บาท
   อัตราการเช่าพื้นที่ (%) :  ปี 2545 – x   ปี 2546 – x   ปี 2547 - 100

9.  ชื่อโรงงาน       :  SF.A2/1-31,32   โฉนดเลขที่ : 48775
   พื้นที่ดิน         :  3 ไร่ 2 งาน 82.7 ตารางวา    พื้นที่อาคารโรงงาน : 2,250 ตารางเมตร
   ที่ตั้ง            : นิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน  ต.บางกระสั้น อ.บางปะอิน อยุธยา 
   รายละเอียดอาคาร  :  อาคารคอนกรีตเสริมเหล็กชั้นเดียว มีชั้นลอย จำนวน 1 หลัง
   ราคาประเมิน 48,000,000 บาท (ณ 10 ม.ค. 48) ประเมินโดย บริษัท เอ็น แอนด์ เอ แอพไพรซัล จำกัด  
   ราคาประเมิน 48,000,000 บาท (ณ 7 ม.ค. 48)  ประเมินโดย บริษัท ซาลแมนน์ (ฟาร์อีสท์) จำกัด
   ราคาซื้อ 44,142,037 บาท
   อัตราการเช่าพื้นที่ (%) :  ปี 2545 – 100  ปี 2546 – 100  ปี 2547 - 100

10. ชื่อโรงงาน      :  SF.M1.5/5-G254   โฉนดเลขที่ : 20124
   พื้นที่ดิน         :  2 ไร่ 3 งาน 92 ตารางวา พื้นที่อาคารโรงงาน : 1,800 ตารางเมตร
   ที่ตั้ง            : นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร  ต.บ้านเก่า อ.พานทอง ชลบุรี
   รายละเอียดอาคาร  :  อาคารคอนกรีตเสริมเหล็กชั้นเดียว มีชั้นลอย จำนวน 1 หลัง
   ราคาประเมิน 40,000,000 บาท (ณ 10 ม.ค. 48) ประเมินโดย บริษัท เอ็น แอนด์ เอ แอพไพรซัล จำกัด  
   ราคาประเมิน 40,000,000 บาท (ณ 7 ม.ค. 48)  ประเมินโดย บริษัท ซาลแมนน์ (ฟาร์อีสท์) จำกัด
   ราคาซื้อ 36,785,031 บาท
   อัตราการเช่าพื้นที่ (%) :  ปี 2545 – x   ปี 2546 – x   ปี 2547 - 100

11. ชื่อโรงงาน       :  SF.C3.2-G253, 253/2    โฉนดเลขที่ : 20126, 20709
   พื้นที่ดิน          :  2 ไร่ 1 งาน 30 ตารางวา และ 3 ไร่ 1 งาน 53 ตารางวา ตามลำดับ    
   พื้นที่อาคารโรงงาน :  3,750 ตารางเมตร
   ที่ตั้ง             : นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร  ต.บ้านเก่า อ.พานทอง ชลบุรี
   รายละเอียดอาคาร  :  อาคารคอนกรีตเสริมเหล็กชั้นเดียว มีชั้นลอย จำนวน 1 หลัง
   ราคาประเมิน 67,200,000 บาท (ณ 10 ม.ค. 48) ประเมินโดย บริษัท เอ็น แอนด์ เอ แอพไพรซัล จำกัด   
   ราคาประเมิน 67,200,000 บาท (ณ 7 ม.ค. 48) ประเมินโดย บริษัท ซาลแมนน์ (ฟาร์อีสท์) จำกัด
   ราคาซื้อ 61,798,852 บาท
   อัตราการเช่าพื้นที่ (%) : ปี 2545 – x   ปี 2546 – x   ปี 2547 - 100

12. ชื่อโรงงาน      : SF.M1.8/4-G122/4  โฉนดเลขที่ : 95450
   พื้นที่ดิน         : 3 ไร่ 41 ตารางวา    พื้นที่อาคารโรงงาน :  2,100 ตารางเมตร
   ที่ตั้ง            : นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร  ต.ดอนหัวฬ่อ อ. เมืองชลบุรี ชลบุรี
   รายละเอียดอาคาร  :  อาคารคอนกรีตเสริมเหล็กชั้นเดียว มีชั้นลอย จำนวน 1 หลัง
   ราคาประเมิน 46,800,000 บาท (ณ 10 ม.ค. 48) ประเมินโดย บริษัท เอ็น แอนด์ เอ แอพไพรซัล จำกัด   
   ราคาประเมิน 46,800,000 บาท (ณ 7 ม.ค. 48) ประเมินโดย บริษัท ซาลแมนน์ (ฟาร์อีสท์) จำกัด
   ราคาซื้อ 43,038,486 บาท
   อัตราการเช่าพื้นที่ (%) : ปี 2545 – x   ปี 2546 – x   ปี 2547 - 100

13. ชื่อโรงงาน      :  SF.B2.8/3-152   โฉนดเลขที่ : 110190
   พื้นที่ดิน         :  3 ไร่ 3 งาน 88 ตารางวา พื้นที่อาคารโรงงาน :  3,150 ตารางเมตร
   ที่ตั้ง            :  นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร  ต.ดอนหัวฬ่อ อ. เมืองชลบุรี ชลบุรี
   รายละเอียดอาคาร  : อาคารคอนกรีตเสริมเหล็กชั้นเดียว มีชั้นลอย จำนวน 1 หลัง
   ราคาประเมิน 64,800,000 บาท (ณ 10 ม.ค. 48) ประเมินโดย บริษัท เอ็น แอนด์ เอ แอพไพรซัล จำกัด   
   ราคาประเมิน 64,800,000 บาท (ณ 7 ม.ค. 48) ประเมินโดย บริษัท ซาลแมนน์ (ฟาร์อีสท์) จำกัด
   ราคาซื้อ 59,591,750 บาท
   อัตราการเช่าพื้นที่ (%) :  ปี 2545 – 92   ปี 2546 – 100  ปี 2547 - 100

14. ชื่อโรงงาน       :  SF.A1.8/1-304,309**    โฉนดเลขที่ : 14592, 14597 
   พื้นที่ดิน          :  4 ไร่ 3 งาน 93 ตารางวา และ 4 ไร่ 3 งาน 85 ตารางวา ตามลำดับ    
   พื้นที่อาคารโรงงาน :  2,125 ตารางเมตร
   ที่ตั้ง             :  สวนอุตสาหกรรมโรจนะ  ต.คานหาม อ.อุทัย(อุทัยใหญ่) อยุธยา
   รายละเอียดอาคาร  :  อาคารคอนกรีตเสริมเหล็กชั้นเดียว มีชั้นลอย จำนวน 1 หลัง
   ราคาประเมิน 40,600,000 บาท (ณ 10 ม.ค. 48) ประเมินโดย บริษัท เอ็น แอนด์ เอ แอพไพรซัล จำกัด   
   ราคาประเมิน 40,600,000 บาท (ณ 7 ม.ค. 48) ประเมินโดย บริษัท ซาลแมนน์ (ฟาร์อีสท์) จำกัด
   ราคาซื้อ 37,336,806 บาท
   อัตราการเช่าพื้นที่ (%) :  ปี 2545 – x   ปี 2546 – 100  ปี 2547 - 100

15. ชื่อโรงงาน        : SF.S1.5-304,309**     โฉนดเลขที่ : 14592, 14597 (เป็นโฉนดเลขที่เดียวกับที่ระบุในรายการที่ 1
4)
   พื้นที่ดิน           : 4 ไร่ 3 งาน 93 ตารางวา และ 4 ไร่ 3 งาน 85 ตารางวา ตามลำดับ    
   พื้นที่อาคารโรงงาน  : 1,700 ตารางเมตร
   ที่ตั้ง              : สวนอุตสาหกรรมโรจนะ  ต.คานหาม อ.อุทัย(อุทัยใหญ่) อยุธยา
   รายละเอียดอาคาร    : อาคารคอนกรีตเสริมเหล็กชั้นเดียว มีชั้นลอย จำนวน 1 หลัง
   ราคาประเมิน 32,600,000 บาท (ณ 10 ม.ค. 48) ประเมินโดย บริษัท เอ็น แอนด์ เอ แอพไพรซัล จำกัด   
   ราคาประเมิน 32,600,000 บาท (ณ 7 ม.ค. 48) ประเมินโดย บริษัท ซาลแมนน์ (ฟาร์อีสท์) จำกัด
   ราคาซื้อ 29,979,800 บาท
   อัตราการเช่าพื้นที่ (%) :  ปี 2545 – x   ปี 2546 – 0   ปี 2547 - 100

16. ชื่อโรงงาน         : SF.A1.8/2-304,309**    โฉนดเลขที่ : 14592, 14597 (เป็นโฉนดเลขที่เดียวกับที่ระบุ
                      ในรายการที่ 14)
   พื้นที่ดิน            : 4 ไร่ 3 งาน 93 ตารางวา และ 4 ไร่ 3 งาน 85 ตารางวา ตามลำดับ    
   พื้นที่อาคารโรงงาน   : 2,125 ตารางเมตร
   ที่ตั้ง               : สวนอุตสาหกรรมโรจนะ  ต.คานหาม อ.อุทัย(อุทัยใหญ่) อยุธยา
   รายละเอียดอาคาร    : อาคารคอนกรีตเสริมเหล็กชั้นเดียว มีชั้นลอย จำนวน 1 หลัง
   ราคาประเมิน 40,600,000 บาท (ณ 10 ม.ค. 48) ประเมินโดย บริษัท เอ็น แอนด์ เอ แอพไพรซัล จำกัด   
   ราคาประเมิน 40,600,000 บาท (ณ 7 ม.ค. 48) ประเมินโดย บริษัท ซาลแมนน์ (ฟาร์อีสท์) จำกัด
   ราคาซื้อ 37,336,806 บาท
   อัตราการเช่าพื้นที่ (%) :  ปี 2545 – x   ปี 2546 – 100  ปี 2547 - 100

17. ชื่อโรงงาน         : SF.M1.6-G253/1   โฉนดเลขที่ : 20125
   พื้นที่ดิน            : 3 ไร่ 1 งาน 1 ตารางวา พื้นที่อาคารโรงงาน :  1,950 ตารางเมตร
   ที่ตั้ง               : นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร  ต.บ้านเก่า อ.พานทอง ชลบุรี
   รายละเอียดอาคาร     : อาคารคอนกรีตเสริมเหล็กชั้นเดียว มีชั้นลอย จำนวน 1 หลัง
   ราคาประเมิน 45,000,000 บาท (ณ 10 ม.ค. 48) ประเมินโดย บริษัท เอ็น แอนด์ เอ แอพไพรซัล จำกัด   
   ราคาประเมิน 45,000,000 บาท (ณ 7 ม.ค. 48) ประเมินโดย บริษัท ซาลแมนน์ (ฟาร์อีสท์) จำกัด
   ราคาซื้อ 41,383,160 บาท
   อัตราการเช่าพื้นที่ (%)  :  ปี 2545 – x   ปี 2546 – x   ปี 2547 - 100

18. ชื่อโรงงาน         : SF.M1.5/4-G255   โฉนดเลขที่ : 20123
   พื้นที่ดิน            : 2 ไร่ 3 งาน 79 ตารางวา พื้นที่อาคารโรงงาน :  1,800 ตารางเมตร
   ที่ตั้ง               : นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร  ต.บ้านเก่า อ.พานทอง ชลบุรี
   รายละเอียดอาคาร     : อาคารคอนกรีตเสริมเหล็กชั้นเดียว มีชั้นลอย จำนวน 1 หลัง
   ราคาประเมิน 38,900,000 บาท (ณ 10 ม.ค. 48) ประเมินโดย บริษัท เอ็น แอนด์ เอ แอพไพรซัล จำกัด   
   ราคาประเมิน 38,900,000 บาท (ณ 7 ม.ค. 48) ประเมินโดย บริษัท ซาลแมนน์ (ฟาร์อีสท์) จำกัด
   ราคาซื้อ 35,773,442 บาท
   อัตราการเช่าพื้นที่ (%) :  ปี 2545 – x   ปี 2546 – x   ปี 2547 - 100

19. ชื่อโรงงาน        :  SF.A1.6-5/2**   โฉนดเลขที่ : 21199
   พื้นที่ดิน           :  8 ไร่ 2 งาน 93 ตารางวา พื้นที่อาคารโรงงาน :  1,875 ตารางเมตร
   ที่ตั้ง              : สวนอุตสาหกรรมโรจนะ  ต.ธนู อ.อุทัย อยุธยา
   รายละเอียดอาคาร    :  อาคารคอนกรีตเสริมเหล็กชั้นเดียว มีชั้นลอย จำนวน 1 หลัง
   ราคาประเมิน 39,400,000 บาท (ณ 10 ม.ค. 48) ประเมินโดย บริษัท เอ็น แอนด์ เอ แอพไพรซัล จำกัด   
   ราคาประเมิน 39,400,000 บาท (ณ 7 ม.ค. 48) ประเมินโดย บริษัท ซาลแมนน์ (ฟาร์อีสท์) จำกัด
   ราคาซื้อ 36,233,255 บาท
   อัตราการเช่าพื้นที่ (%) :  ปี 2545 – x   ปี 2546 – 0   ปี 2547 - 83

20. ชื่อโรงงาน        : SF.S1.2/2-5/2**  โฉนดเลขที่ : 21199 (เป็นโฉนดเลขที่เดียวกับที่ระบุในรายการที่ 19)
   พื้นที่ดิน           : 8 ไร่ 2 งาน 93 ตารางวา พื้นที่อาคารโรงงาน :  1,400 ตารางเมตร
   ที่ตั้ง              : สวนอุตสาหกรรมโรจนะ  ต.ธนู อ.อุทัย อยุธยา
   รายละเอียดอาคาร   : อาคารคอนกรีตเสริมเหล็กชั้นเดียว มีชั้นลอย จำนวน 1 หลัง
   ราคาประเมิน 26,400,000 บาท (ณ 10 ม.ค. 48) ประเมินโดย บริษัท เอ็น แอนด์ เอ แอพไพรซัล จำกัด   
   ราคาประเมิน 26,400,000 บาท (ณ 7 ม.ค. 48) ประเมินโดย บริษัท ซาลแมนน์ (ฟาร์อีสท์) จำกัด
   ราคาซื้อ 24,278,120 บาท
   อัตราการเช่าพื้นที่ (%) : ปี 2545 – x   ปี 2546 – 0   ปี 2547 - 100

21. ชื่อโรงงาน        : SF.S1.2/1-5/2**  โฉนดเลขที่ : 21199 (เป็นโฉนดเลขที่เดียวกับที่ระบุในรายการที่ 19)
   พื้นที่ดิน           : 8 ไร่ 2 งาน 93 ตารางวา พื้นที่อาคารโรงงาน :  1,400 ตารางเมตร
   ที่ตั้ง              : สวนอุตสาหกรรมโรจนะ  ต.ธนู อ.อุทัย อยุธยา
   รายละเอียดอาคาร   : อาคารคอนกรีตเสริมเหล็กชั้นเดียว มีชั้นลอย จำนวน 1 หลัง
   ราคาประเมิน 28,600,000 บาท (ณ 10 ม.ค. 48) ประเมินโดย บริษัท เอ็น แอนด์ เอ แอพไพรซัล จำกัด   
   ราคาประเมิน 28,600,000 บาท (ณ 7 ม.ค. 48) ประเมินโดย บริษัท ซาลแมนน์ (ฟาร์อีสท์) จำกัด
   ราคาซื้อ 26,301,297 บาท
   อัตราการเช่าพื้นที่ (%) : ปี 2545 – x   ปี 2546 – 100  ปี 2547 - 100

22. ชื่อโรงงาน        : SF.B1.2-G258/2   โฉนดเลขที่ : 20131
   พื้นที่ดิน           : 2 ไร่ 2 งาน 45 ตารางวา พื้นที่อาคารโรงงาน :  1,400 ตารางเมตร
   ที่ตั้ง              : นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร  ต.บ้านเก่า อ.พานทอง ชลบุรี
   รายละเอียดอาคาร   :  อาคารคอนกรีตเสริมเหล็กชั้นเดียว มีชั้นลอย จำนวน 1 หลัง
   ราคาประเมิน 32,400,000 บาท (ณ 10 ม.ค. 48) ประเมินโดย บริษัท เอ็น แอนด์ เอ แอพไพรซัล จำกัด   
   ราคาประเมิน 32,400,000 บาท (ณ 7 ม.ค. 48) ประเมินโดย บริษัท ซาลแมนน์ (ฟาร์อีสท์) จำกัด
   ราคาซื้อ 29,795,875 บาท
   อัตราการเช่าพื้นที่ (%) : ปี 2545 – x   ปี 2546 – 100  ปี 2547 - 100

23. ชื่อโรงงาน       : SF.M1.3-G259    โฉนดเลขที่ : 20132
   พื้นที่ดิน          : 2 ไร่ 3 งาน 55 ตารางวา พื้นที่อาคารโรงงาน :  1,650 ตารางเมตร
   ที่ตั้ง             : นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร  ต.บ้านเก่า อ.พานทอง ชลบุรี
   รายละเอียดอาคาร   : อาคารคอนกรีตเสริมเหล็กชั้นเดียว มีชั้นลอย จำนวน 1 หลัง
   ราคาประเมิน 35,600,000 บาท (ณ 10 ม.ค. 48) ประเมินโดย บริษัท เอ็น แอนด์ เอ แอพไพรซัล จำกัด   
   ราคาประเมิน 35,600,000 บาท (ณ 7 ม.ค. 48) ประเมินโดย บริษัท ซาลแมนน์ (ฟาร์อีสท์) จำกัด
   ราคาซื้อ 32,738,677 บาท
   อัตราการเช่าพื้นที่ (%) : ปี 2545 – x   ปี 2546 – 100  ปี 2547 - 100

24. ชื่อโรงงาน        : SF.M1.5/1-G260   โฉนดเลขที่ : 20133
   พื้นที่ดิน           : 2 ไร่ 3 งาน 84 ตารางวา พื้นที่อาคารโรงงาน :  1,800 ตารางเมตร
   ที่ตั้ง              : นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร  ต.บ้านเก่า อ.พานทอง ชลบุรี
   รายละเอียดอาคาร   : อาคารคอนกรีตเสริมเหล็กชั้นเดียว มีชั้นลอย จำนวน 1 หลัง
   ราคาประเมิน 41,000,000 บาท (ณ 10 ม.ค. 48) ประเมินโดย บริษัท เอ็น แอนด์ เอ แอพไพรซัล จำกัด   
   ราคาประเมิน 41,000,000 บาท (ณ 7 ม.ค. 48) ประเมินโดย บริษัท ซาลแมนน์ (ฟาร์อีสท์) จำกัด
   ราคาซื้อ 37,704,657 บาท
   อัตราการเช่าพื้นที่ (%) : ปี 2545 – x   ปี 2546 – 100  ปี 2547 - 100

25. ชื่อโรงงาน        : SF.A1.5/1-38    โฉนดเลขที่ : 11353, 11354
   พื้นที่ดิน           : 4 ไร่ 2 งาน 78 ตารางวา และ 4 ไร่ 3 งาน 12 ตารางวา ตามลำดับ   
   พื้นที่อาคารโรงงาน  : 1,750 ตารางเมตร
   ที่ตั้ง              : นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร  ต.บ้านเก่า อ.พานทอง ชลบุรี
   รายละเอียดอาคาร    : อาคารคอนกรีตเสริมเหล็กชั้นเดียว มีชั้นลอย จำนวน 3 หลัง
   ราคาประเมิน 35,700,000 บาท (ณ 10 ม.ค. 48) ประเมินโดย บริษัท เอ็น แอนด์ เอ แอพไพรซัล จำกัด   
   ราคาประเมิน 35,700,000 บาท (ณ 7 ม.ค. 48) ประเมินโดย บริษัท ซาลแมนน์ (ฟาร์อีสท์) จำกัด
   ราคาซื้อ 32,830,640 บาท
   อัตราการเช่าพื้นที่ (%) : ปี 2545 – 100  ปี 2546 – 100  ปี 2547 - 42

26. ชื่อโรงงาน         : SF.A2-38  โฉนดเลขที่ : 11353, 11354  (เป็นโฉนดเลขที่เดียวกับที่ระบุในรายการที่ 25)
   พื้นที่ดิน            : 4 ไร่ 2 งาน 78 ตารางวา และ 4 ไร่ 3 งาน 12 ตารางวา ตามลำดับ   
   พื้นที่อาคารโรงงาน   : 2,000 ตารางเมตร
   ที่ตั้ง               : นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร  ต.บ้านเก่า อ.พานทอง ชลบุรี
   รายละเอียดอาคาร    : อาคารคอนกรีตเสริมเหล็กชั้นเดียว มีชั้นลอย จำนวน 3 หลัง 
                       (เป็นอาคารเดียวกับที่ระบุในรายการที่ 25)
   ราคาประเมิน 40,800,000 บาท (ณ 10 ม.ค. 48) ประเมินโดย บริษัท เอ็น แอนด์ เอ แอพไพรซัล จำกัด   
   ราคาประเมิน 40,800,000 บาท (ณ 7 ม.ค. 48) ประเมินโดย บริษัท ซาลแมนน์ (ฟาร์อีสท์) จำกัด
   ราคาซื้อ 37,520,731 บาท
   อัตราการเช่าพื้นที่ (%) : ปี 2545 – 100  ปี 2546 – 100  ปี 2547 - 100

27. ชื่อโรงงาน       : SF.A1.5/2-38    โฉนดเลขที่ : 11353, 11354 (เป็นโฉนดเลขที่เดียวกับที่ระบุในรายการที่ 25)
   พื้นที่ดิน          : 4 ไร่ 2 งาน 78 ตารางวา และ 4 ไร่ 3 งาน 12 ตารางวา ตามลำดับ   
   พื้นที่อาคารโรงงาน : 1,750 ตารางเมตร
   ที่ตั้ง             : นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร  ต.บ้านเก่า อ.พานทอง ชลบุรี
   รายละเอียดอาคาร   : อาคารคอนกรีตเสริมเหล็กชั้นเดียว มีชั้นลอย จำนวน 3 หลัง 
                    (เป็นอาคารเดียวกับที่ระบุในรายการที่ 25)
   ราคาประเมิน 35,700,000 บาท (ณ 10 ม.ค. 48) ประเมินโดย บริษัท เอ็น แอนด์ เอ แอพไพรซัล จำกัด   
   ราคาประเมิน 35,700,000 บาท (ณ 7 ม.ค. 48) ประเมินโดย บริษัท ซาลแมนน์ (ฟาร์อีสท์) จำกัด
   ราคาซื้อ 32,830,640 บาท
   อัตราการเช่าพื้นที่ (%) : ปี 2545 – 100  ปี 2546 – 100  ปี 2547 - 100

28. ชื่อโรงงาน        : SF.M1.5/3-G256   โฉนดเลขที่ : 20122
   พื้นที่ดิน           : 2 ไร่ 3 งาน 73 ตารางวา พื้นที่อาคารโรงงาน :  1,800 ตารางเมตร
   ที่ตั้ง              : นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร  ต.บ้านเก่า อ.พานทอง ชลบุรี
   รายละเอียดอาคาร    : อาคารคอนกรีตเสริมเหล็กชั้นเดียว มีชั้นลอย จำนวน 1 หลัง
   ราคาประเมิน 40,000,000 บาท (ณ 10 ม.ค. 48) ประเมินโดย บริษัท เอ็น แอนด์ เอ แอพไพรซัล จำกัด   
   ราคาประเมิน 40,000,000 บาท (ณ 7 ม.ค. 48) ประเมินโดย บริษัท ซาลแมนน์ (ฟาร์อีสท์) จำกัด
   ราคาซื้อ 36,785,031 บาท
   อัตราการเช่าพื้นที่ (%) : ปี 2545 – x   ปี 2546 – 100  ปี 2547 - 100

29. ชื่อโรงงาน         : SF.C3-G262/1    โฉนดเลขที่ : 20135
   พื้นที่ดิน            : 5 ไร่ 16 ตารางวา    พื้นที่อาคารโรงงาน :  3,500 ตารางเมตร
   ที่ตั้ง               : นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร  ต.บ้านเก่า อ.พานทอง ชลบุรี
   รายละเอียดอาคาร    : อาคารคอนกรีตเสริมเหล็กชั้นเดียว มีชั้นลอย จำนวน 1 หลัง
   ราคาประเมิน 79,800,000 บาท (ณ 10 ม.ค. 48) ประเมินโดย บริษัท เอ็น แอนด์ เอ แอพไพรซัล จำกัด   
   ราคาประเมิน 79,800,000 บาท (ณ 7 ม.ค. 48) ประเมินโดย บริษัท ซาลแมนน์ (ฟาร์อีสท์) จำกัด
   ราคาซื้อ 73,386,137 บาท
   อัตราการเช่าพื้นที่ (%) : ปี 2545 – x   ปี 2546 – x   ปี 2547 - 100

30. ชื่อโรงงาน         : SF.M1.5-A2 โฉนดเลขที่ : 7301
   พื้นที่ดิน            : 3 ไร่ 15.4 ตารางวา   พื้นที่อาคารโรงงาน :  1,800 ตารางเมตร
   ที่ตั้ง               : นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้  ต.มาบยางพร อ.ปลวกแดง ระยอง
   รายละเอียดอาคาร    :  อาคารคอนกรีตเสริมเหล็กชั้นเดียว มีชั้นลอย จำนวน 1 หลัง
   ราคาประเมิน 35,600,000 บาท (ณ 10 ม.ค. 48) ประเมินโดย บริษัท เอ็น แอนด์ เอ แอพไพรซัล จำกัด   
   ราคาประเมิน 35,600,000 บาท (ณ 7 ม.ค. 48) ประเมินโดย บริษัท ซาลแมนน์ (ฟาร์อีสท์) จำกัด
   ราคาซื้อ 32,738,678 บาท
   อัตราการเช่าพื้นที่ (%)  : ปี 2545 – 100  ปี 2546 – 100  ปี 2547 - 100

31. ชื่อโรงงาน       : SF.B2.8/4-152   โฉนดเลขที่ : 110189
   พื้นที่ดิน          : 3 ไร่ 3 งาน 88 ตารางวา พื้นที่อาคารโรงงาน :  3,150 ตารางเมตร
   ที่ตั้ง             : นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร  ต.ดอนหัวฬ่อ อ. เมืองชลบุรี ชลบุรี
   รายละเอียดอาคาร   :  อาคารคอนกรีตเสริมเหล็กชั้นเดียว มีชั้นลอย จำนวน 1 หลัง
   ราคาประเมิน 64,800,000 บาท (ณ 10 ม.ค. 48) ประเมินโดย บริษัท เอ็น แอนด์ เอ แอพไพรซัล จำกัด   
   ราคาประเมิน 64,800,000 บาท (ณ 7 ม.ค. 48) ประเมินโดย บริษัท ซาลแมนน์ (ฟาร์อีสท์) จำกัด
   ราคาซื้อ 59,591,750 บาท
   อัตราการเช่าพื้นที่ (%) :  ปี 2545 – 58   ปี 2546 – 100  ปี 2547 - 100

32. ชื่อโรงงาน      :  SF.A2/2-31,32   โฉนดเลขที่ : 48776
   พื้นที่ดิน         :  3 ไร่ 1 งาน 64.2 ตารางวา    พื้นที่อาคารโรงงาน :  2,250 ตารางเมตร
   ที่ตั้ง            : นิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน  ต.บางกระสั้น อ.บางปะอิน จ. อยุธยา
   รายละเอียดอาคาร  :  อาคารคอนกรีตเสริมเหล็กชั้นเดียว มีชั้นลอย จำนวน 1 หลัง
   ราคาประเมิน 48,000,000 บาท (ณ 10 ม.ค. 48) ประเมินโดย บริษัท เอ็น แอนด์ เอ แอพไพรซัล จำกัด   
   ราคาประเมิน 48,000,000 บาท (ณ 7 ม.ค. 48) ประเมินโดย บริษัท ซาลแมนน์ (ฟาร์อีสท์) จำกัด
   ราคาซื้อ 44,142,037 บาท
   อัตราการเช่าพื้นที่ (%) :   ปี 2545 – 67   ปี 2546 – 100  ปี 2547 - 100

33. ชื่อโรงงาน      : SF.A1.75-31,32   โฉนดเลขที่ : 48777
   พื้นที่ดิน         : 3 ไร่ 0 งาน 44.2 ตารางวา   พื้นที่อาคารโรงงาน :  2,000 ตารางเมตร
   ที่ตั้ง            : นิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน  ต.บางกระสั้น อ.บางปะอิน จ. อยุธยา
   รายละเอียดอาคาร :  อาคารคอนกรีตเสริมเหล็กชั้นเดียว มีชั้นลอย จำนวน 1 หลัง
   ราคาประเมิน 38,400,000 บาท (ณ 10 ม.ค. 48) ประเมินโดย บริษัท เอ็น แอนด์ เอ แอพไพรซัล จำกัด   
   ราคาประเมิน 38,400,000 บาท (ณ 7 ม.ค. 48) ประเมินโดย บริษัท ซาลแมนน์ (ฟาร์อีสท์) จำกัด
   ราคาซื้อ 35,313,630 บาท
   อัตราการเช่าพื้นที่ (%) :  ปี 2545 – 92   ปี 2546 – 100  ปี 2547 - 100

34. ชื่อโรงงาน       : SF.A1.6/2-G2/6   โฉนดเลขที่ : 4793
   พื้นที่ดิน          : 17 ไร่ 3 งาน 34 ตารางวาพื้นที่อาคารโรงงาน :  1,875 ตารางเมตร
   ที่ตั้ง             : นิคมอุตสาหกรรมไฮเทค  ต.บ้านเลน อ.บางปะอิน อยุธยา
   รายละเอียดอาคาร  : อาคารคอนกรีตเสริมเหล็กชั้นเดียว มีชั้นลอย จำนวน 1 หลัง
   ราคาประเมิน 36,000,000 บาท (ณ 10 ม.ค. 48) ประเมินโดย บริษัท เอ็น แอนด์ เอ แอพไพรซัล จำกัด   
   ราคาประเมิน 36,000,000 บาท (ณ 7 ม.ค. 48) ประเมินโดย บริษัท ซาลแมนน์ (ฟาร์อีสท์) จำกัด
   ราคาซื้อ 33,106,528 บาท
   อัตราการเช่าพื้นที่ (%)  : ปี 2545 – 100  ปี 2546 – 100  ปี 2547 - 100

35. ชื่อโรงงาน        :  SF.A1.6/3-G2/6   โฉนดเลขที่ : 4793 (เป็นโฉนดเลขที่เดียวกับที่ระบุในรายการที่ 34)
   พื้นที่ดิน           : 17 ไร่ 3 งาน 34 ตารางวาพื้นที่อาคารโรงงาน :  1,875 ตารางเมตร
   ที่ตั้ง              : นิคมอุตสาหกรรมไฮเทค  ต.บ้านเลน อ.บางปะอิน อยุธยา
   รายละเอียดอาคาร    : อาคารคอนกรีตเสริมเหล็กชั้นเดียว มีชั้นลอย จำนวน 1 หลัง
   ราคาประเมิน 37,200,000 บาท (ณ 10 ม.ค. 48) ประเมินโดย บริษัท เอ็น แอนด์ เอ แอพไพรซัล จำกัด   
   ราคาประเมิน 37,200,000 บาท (ณ 7 ม.ค. 48) ประเมินโดย บริษัท ซาลแมนน์ (ฟาร์อีสท์) จำกัด
   ราคาซื้อ 34,210,079 บาท
   อัตราการเช่าพื้นที่ (%) : ปี 2545 – 100  ปี 2546 – 100  ปี 2547 - 100

36. ชื่อโรงงาน         :  SF.C3-G2/6     โฉนดเลขที่ : 4793 (เป็นโฉนดเลขที่เดียวกับที่ระบุในรายการที่ 34)
   พื้นที่ดิน            : 17 ไร่ 3 งาน 34 ตารางวาพื้นที่อาคารโรงงาน :  3,500 ตารางเมตร
   ที่ตั้ง               : นิคมอุตสาหกรรมไฮเทค  ต.บ้านเลน อ.บางปะอิน อยุธยา
   รายละเอียดอาคาร    :  อาคารคอนกรีตเสริมเหล็กชั้นเดียว มีชั้นลอย จำนวน 1 หลัง
   ราคาประเมิน 75,600,000 บาท (ณ 10 ม.ค. 48) ประเมินโดย บริษัท เอ็น แอนด์ เอ แอพไพรซัล จำกัด   
   ราคาประเมิน 75,600,000 บาท (ณ 7 ม.ค. 48) ประเมินโดย บริษัท ซาลแมนน์ (ฟาร์อีสท์) จำกัด
   ราคาซื้อ 69,523,708 บาท
   อัตราการเช่าพื้นที่ (%) :  ปี 2545 – 100  ปี 2546 – 100  ปี 2547 - 100

37. ชื่อโรงงาน        : SF.A1.6/1-G2/6   โฉนดเลขที่ : 4793 (เป็นโฉนดเลขที่เดียวกับที่ระบุในรายการที่ 34)
   พื้นที่ดิน           : 17 ไร่ 3 งาน 34 ตารางวาพื้นที่อาคารโรงงาน :  1,875 ตารางเมตร
   ที่ตั้ง              : นิคมอุตสาหกรรมไฮเทค  ต.บ้านเลน อ.บางปะอิน อยุธยา
   รายละเอียดอาคาร   : อาคารคอนกรีตเสริมเหล็กชั้นเดียว มีชั้นลอย จำนวน 1 หลัง
   ราคาประเมิน 38,400,000 บาท (ณ 10 ม.ค. 48) ประเมินโดย บริษัท เอ็น แอนด์ เอ แอพไพรซัล จำกัด   
   ราคาประเมิน 38,400,000 บาท (ณ 7 ม.ค. 48) ประเมินโดย บริษัท ซาลแมนน์ (ฟาร์อีสท์) จำกัด
   ราคาซื้อ 35,313,630 บาท
   อัตราการเช่าพื้นที่ (%) :  ปี 2545 – 100  ปี 2546 – 100  ปี 2547 - 100

38. ชื่อโรงงาน       : SF.B1.7-G2/6    โฉนดเลขที่ : 4793 (เป็นโฉนดเลขที่เดียวกับที่ระบุในรายการที่ 34)
   พื้นที่ดิน          : 17 ไร่ 3 งาน 34 ตารางวาพื้นที่อาคารโรงงาน :  2,100 ตารางเมตร
   ที่ตั้ง             : นิคมอุตสาหกรรมไฮเทค  ต.บ้านเลน อ.บางปะอิน อยุธยา
   รายละเอียดอาคาร   : อาคารคอนกรีตเสริมเหล็กชั้นเดียว มีชั้นลอย จำนวน 1 หลัง
   ราคาประเมิน 39,000,000 บาท (ณ 10 ม.ค. 48) ประเมินโดย บริษัท เอ็น แอนด์ เอ แอพไพรซัล จำกัด   
   ราคาประเมิน 39,000,000 บาท (ณ 7 ม.ค. 48) ประเมินโดย บริษัท ซาลแมนน์ (ฟาร์อีสท์) จำกัด
   ราคาซื้อ 35,865,405 บาท
   อัตราการเช่าพื้นที่ (%) : ปี 2545 – 100  ปี 2546 – 100  ปี 2547 - 100

39. ชื่อโรงงาน       : SF.B2.8/1-152   โฉนดเลขที่ : 108459 
   พื้นที่ดิน          : 3 ไร่ 3 งาน 75 ตารางวา พื้นที่อาคารโรงงาน :  3,150 ตารางเมตร
   ที่ตั้ง             : นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร  ต.ดอนหัวฬ่อ อ. เมืองชลบุรี ชลบุรี
   รายละเอียดอาคาร   :  อาคารคอนกรีตเสริมเหล็กชั้นเดียว มีชั้นลอย จำนวน 1 หลัง
   ราคาประเมิน 68,000,000 บาท (ณ 10 ม.ค. 48) ประเมินโดย บริษัท เอ็น แอนด์ เอ แอพไพรซัล จำกัด   
   ราคาประเมิน 68,000,000 บาท (ณ 7 ม.ค. 48) ประเมินโดย บริษัท ซาลแมนน์ (ฟาร์อีสท์) จำกัด
   ราคาซื้อ 62,534,552 บาท
   อัตราการเช่าพื้นที่ (%) : ปี 2545 – 100  ปี 2546 – 100  ปี 2547 - 100  

หมายเหตุ *    ผู้ประเมินอิสระทั้ง 2 รายใช้วิธีพิจารณาจากรายได้ (Income approach) เป็นเกณฑ์ในการสรุปมูลค่าทรัพย์สิน
             เนื่องจากทรัพย์สินดังกล่าวมีความสามารถในการสร้างรายได้
         **  ที่ดินที่ตั้งทรัพย์สินดังกล่าวเป็นที่ดินที่อยู่ภายใต้ข้อบังคับการใช้ที่ดินในสวนอุตสาหกรรมโรจนะ ซึ่งเป็น
             เอกสารแนบท้ายสัญญาอนุญาตให้ใช้ที่ดินระหว่างผู้ใช้ที่ดิน ("กองทุน และ/หรือผู้เช่าที่ดิน") และบริษัท
             สวนอุตสาหกรรมโรจนะ จำกัด (มหาชน) ("โรจนะ") ซึ่งกำหนดว่า เพื่อการพัฒนา ติดตั้ง และก่อสร้าง
             สิ่งอำนวยความสะดวกต่าง ๆ และทรัพย์สินที่ใช้ร่วมกันในสวนอุตสาหกรมมเมื่อโรจนะร้องขอ  ผู้ใช้ที่ดิน
             ตกลงให้ความยินยอม ในการจดทะเบียนภารจำยอมให้แก่เจ้าของที่ดินข้างเคียง อนึ่ง การลงทุนในอสังหา
             ริมทรัพย์ภายใต้เงื่อนไขดังกล่าวได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์และ
             ตลาดหลักทรัพย์เรียบร้อยแล้ว 
          x  หมายถึง โรงงานยังสร้างไม่เสร็จ

     -  พื้นที่ดินทั้งหมด 137 ไร่ 1 งาน 63.50 ตารางวา
     -  พื้นที่โรงงานทั้งหมด 89,900 ตารางเมตร
     -  ราคาซื้อทั้งสิ้น 1,730,000,000 บาท
     -  ราคาประเมินรวม 1,881,200,000 บาท ณ วันที่ 10 มกราคม 2548 โดยบริษัท เอ็น แอนด์ เอ แอพไพรซัล จำกัด
     -  ราคาประเมินรวม 1,881,200,000  บาท ณ วันที่ 7 มกราคม 2548 โดยบริษัท ซาลแมนน์ (ฟาร์อีสท์) จำกัด
     -  ประมาณการรายได้จากค่าเช่าโรงงานและค่าบริการประมาณเดือนละ 15.60 ล้านบาท ทั้งนี้ ประมาณการรายได้ดังกล่าว
เป็นการประมาณการจากรายได้ของโรงงานในปัจจุบัน มิได้เป็นสิ่งยืนยันผลการดำเนินงานในอนาคต ทั้งนี้ ประมาณการรายได้
จากค่าเช่าโรงงานและค่าบริการดังกล่าวข้างต้น เป็นรายได้ก่อนหักค่าใช้จ่ายของกองทุนรวม 
     - บริษัทจัดการจะแต่งตั้งบริษัท ไทคอน อินดัสเทรียล คอนเน็คชั่น จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นเจ้าของอสังหาริมทรัพย์ที่กองทุน
ลงทุนตามที่ปรากฏใน "สรุปรายละเอียดทรัพย์สินที่กองทุนจะลงทุน" เป็นผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ที่กองทุนจะลงทุนในครั้งแรก

อายุคงเหลือของสัญญาเช่า     ณ วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2548 โรงงานทั้ง 39 โรงมีอายุคงเหลือของสัญญาเช่า ดังนี้ 
     - น้อยกว่า 12 เดือน     จำนวน  9 โรงงาน
     - 12 เดือน – 24 เดือน   จำนวน 11 โรงงาน
     - 24 เดือน - 36 เดือน    จำนวน 19 โรงงาน
       รวม                     39 โรงงาน

รายละเอียดของผู้เช่าโรงงาน
     ณ วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2548 โรงงานทั้ง 39 โรง มีผู้เช่าเป็นบริษัทจากประเทศต่าง ๆ ในหลาย ๆ กลุ่มอุตสาหกรรม โดยมี
สัดส่วนดังต่อไปนี้
     สัญชาติของผู้เช่า :
     - ญี่ปุ่น                       71% ของพื้นที่โรงงานทั้งหมด 
     - สิงคโปร์                    17% ของพื้นที่โรงงานทั้งหมด
     - มาเลเซีย                     2% ของพื้นที่โรงงานทั้งหมด
     - เยอรมัน                      2% ของพื้นที่โรงงานทั้งหมด
     - ร่วมทุนระหว่างประเทศอาเซียน    8% ของพื้นที่โรงงานทั้งหมด
      รวม                       100%

ธุรกิจของผู้เช่า :
     - ชิ้นส่วนอิเล็คทรอนิคส์และเครื่องใช้ไฟฟ้า  40% ของพื้นที่โรงงานทั้งหมด
     - ชิ้นส่วนยานยนต์                     32% ของพื้นที่โรงงานทั้งหมด
     - ขนส่งและคลังสินค้า                   7% ของพื้นที่โรงงานทั้งหมด
     - อื่นๆ (เช่น บรรจุภัณฑ์ เครื่องสำอาง)      21% ของพื้นที่โรงงานทั้งหมด
      รวม                               100% 

โครงสร้างรายได้ของโรงงาน
     โครงสร้างรายได้ของโรงงานประกอบด้วยรายได้ค่าเช่าและรายได้ค่าบริการ โดยมีรายละเอียดของโครงสร้าง  รายได้
ในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา ดังนี้ 
     - รายได้ค่าเช่า :
       ปี 2545 : 44.52 ล้านบาท ปี 2546 : 53.59 ล้านบาท ปี 2547 :  81.68 ล้านบาท
     - รายได้ค่าบริการ *:
      ปี 2545 : 14.25 ล้านบาท ปี 2546 : 25.47 ล้านบาท ปี 2547 :  60.03 ล้านบาท
     - รายได้รวม :
      ปี 2545 : 58.77 ล้านบาท ปี 2546 : 79.06 ล้านบาท ปี 2547 :  141.70 ล้านบาท
หมายเหตุ : *  ค่าธรรมเนียมในการบำรุงรักษา และซ่อมแซมทรัพย์สินให้อยู่ในสภาพดี

การลงทุนในอนาคต
     สำหรับการลงทุนในอนาคต บริษัทจัดการจะลงทุนเพื่อให้ได้มาและมีไว้ซึ่งอสังหาริมทรัพย์ หรือสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ 
โดยจะมุ่งเน้นการลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งอสังหาริมทรัพย์ประเภทที่ดิน โรงงาน คลังสินค้า ศูนย์กระจายสินค้า และสิ่งปลูกสร้าง 
ทั้งนี้ รวมถึงโครงการที่อยู่ระหว่างการก่อสร้าง และ/หรือหลักทรัพย์อื่น และ/หรือการหาดอกผลอื่นโดยวิธีอื่นใด ตามประกาศ
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และประกาศอื่นที่เกี่ยวข้อง ทั้งที่มีผลใช้บังคับอยู่ในปัจจุบันและ
ที่จะได้แก้ไขเพิ่มเติมในภายหน้า

การเลิกโครงการ       
     กองทุนรวมจะเลิกเมื่อเกิดกรณีใดกรณีหนึ่งดังต่อไปนี้ 
     (1)  เมื่อจำนวนผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมซึ่งเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยลดลง
เหลือน้อยกว่า 10 ราย 
     (2) เมื่อสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. สั่งให้บริษัทจัดการเลิกกองทุนรวม เนื่องจากบริษัทจัดการกระทำการหรืองดเว้น
กระทำการจนก่อให้เกิดความเสียหายแก่กองทุนรวม 
     (3) เมื่อได้รับมติโดยเสียงข้างมากจากผู้ถือหน่วยลงทุนซึ่งคิดตามจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของ
กองทุนรวม
     (4) เมื่อครบกำหนดอายุโครงการ (ถ้ามี)

เงื่อนไขเพิ่มเติมในการเลิกโครงการ:
     - มติโดยเสียงข้างมากจากผู้ถือหน่วยลงทุน คือ มติของผู้ถือหน่วยลงทุน ซึ่งถือหน่วยลงทุนรวมกันเกินกึ่งหนึ่งของจำนวน
หน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด 
     - เมื่อเกิดกรณีต่างๆ จนเป็นเหตุให้ผู้จัดการกองทุนเห็นสมควรให้มีการเลิกกองทุนรวม เช่น กองทุนขาดสภาพคล่องและ
ไม่สามารถเพิ่มเงินทุนได้ตามจำนวนที่ต้องการ กองทุนไม่สามารถดำรงสัดส่วนการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์หรือสิทธิการ
เช่าอสังหาริมทรัพย์ตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด บริษัทจัดการลาออกและไม่สามารถหาบริษัทจัดการอื่นมารับ
หน้าที่แทนได้ในระยะเวลาตามที่ระบุในโครงการ / หนังสือชี้ชวนข้อ 21.1.3 เป็นต้น
     - บริษัทจัดการอาจพิจารณาให้เลิกกองทุนรวมได้ โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว เมื่อบริษัทจัดการ
เห็นว่าอสังหาริมทรัพย์ที่กองทุนลงทุน มีมูลค่ารวมกันแล้วอาจไม่ถึงร้อยละ 75 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวมภายใน
รอบระยะเวลาบัญชีประจำปีใดๆ หรือมูลค่าของอสังหาริมทรัพย์ที่กองทุนรวมจะลงทุนอาจจะไม่เป็นไปตามกฎหมายหลักทรัพย์
     - ในกรณีที่บริษัทจัดการได้รับคำสั่งให้เลิกกองทุนจากหน่วยงานที่มีอำนาจตามกฎหมาย อาทิเช่น สำนักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. หรือคำสั่งศาล เป็นต้น และ/หรือในกรณีที่หากปรากฏเหตุการณ์ตามที่ระบุไว้ในโครงการ /หนังสือชี้ชวนข้อ 21.1.1 
"สิทธิของบริษัทจัดการ" หรือข้อ 21.1.3 "เงื่อนไขการเปลี่ยนบริษัทจัดการ"  

การดำเนินการเมื่อมีการเลิกกิจการ     
     เมื่อเลิกกองทุนรวมแล้ว บริษัทจัดการจะจัดให้มีผู้ชำระบัญชีที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เห็นชอบเป็นผู้ชำระบัญชี
เพื่อทำหน้าที่จำหน่ายทรัพย์สินของกองทุนรวม ชำระภาระหนี้สินของกองทุนรวม รวบรวม และแจกจ่ายเงินหรือทรัพย์สินคืน
ให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนเฉลี่ยตามจำนวนหน่วยลงทุนที่ผู้ถือหน่วยลงทุนแต่ละรายถืออยู่ตามสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน รวมทั้ง
ทำการอย่างอื่นที่จำเป็นเพื่อให้การชำระบัญชีเสร็จสิ้น ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศ
กำหนด เมื่อชำระบัญชีเสร็จสิ้นแล้ว ผู้ชำระบัญชีจะขอจดทะเบียนเลิกกองทุนรวมต่อสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และหาก
ปรากฏว่ามีทรัพย์สินคงค้างอยู่ให้ตกเป็นกรรมสิทธิ์ของสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.

ผู้ดูแลผลประโยชน์          
     ธนาคารซิตี้แบงก์ เอ็น เอ สาขากรุงเทพฯ
     เลขที่ 82  ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
     โทรศัพท์ (02) 639-2000, (02) 232-2661        โทรสาร (02) 639-2593
    
ค่าธรรมเนียม :
     ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.50 ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (NAV) ของกองทุน ทั้งนี้ อัตราค่าธรรมเนียมขั้นต่ำ 30,000 
บาทต่อเดือน 
     ค่าธรรมเนียมข้างต้น จะไม่รวมถึงค่าที่ปรึกษากฎหมาย และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ นอกจากนี้ ผู้ดูแลผลประโยชน์ จะเรียกเก็บ
ค่าใช้จ่ายในการตรวจตราอสังหาริมทรัพย์ของกองทุน ในอัตรา 10,000 บาทต่อครั้ง ทั้งนี้ ผู้ดูแลผลประโยชน์สามารถเบิก
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ในการไปตรวจสอบทรัพย์สินดังกล่าวจากกองทุนได้ เช่น ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ค่าที่พัก และค่าธรรมเนียม
ต่าง ๆ เป็นต้น ในอัตราไม่เกิน 10,000 บาทต่อครั้ง

ผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ 
     บริษัท ไทคอน อินดัสเทรียล คอนเน็คชั่น จำกัด (มหาชน)
     เลขที่ 175 อาคารสาธรซิตี้ทาวเวอร์ ชั้น 13 ถนนสาทรใต้ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120
     โทรศัพท์ (02) 679-6565      โทรสาร (02) 679-6569
 
ค่าธรรมเนียม :
     ในอัตราไม่เกินร้อยละ 3 ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน 
     นอกจากนี้ ผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์จะได้รับค่าธรรมเนียมในการทำรายการซื้อและขายอสังหาริมทรัพย์ในอัตราไม่เกิน 
ร้อยละ 3 ของมูลค่าการซื้อและขายอสังหาริมทรัพย์แต่ละคราว

นายทะเบียน    
     บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไอเอ็นจี (ประเทศไทย) จำกัด
     เลขที่ 130 - 132 อาคารสินธรทาวเวอร์ 3 ชั้น 15, 17 และ 18 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 
     โทรศัพท์ (02) 688-7777         โทรสาร (02) 688-7801

ผู้สอบบัญชี     (Auditor)
     นางสาวรุ้งนภา เลิศสุวรรณกุล  และ/หรือ นายโสภณ เพิ่มศิริวัลลภ
     บริษัท สำนักงาน เอินส์ท แอนด์ ยัง จำกัด
     ชั้น 33 อาคารเลครัชดา เลขที่ 193/136-137 ถนนรัชดาภิเษก คลองเตย กรุงเทพฯ 10110
     โทรศัพท์ (02) 661-9190         โทรสาร (02) 264-0789-90  

รอบระยะเวลาบัญชี    
     รอบระยะเวลาบัญชี :  1 มกราคม - 31 ธันวาคม
     วันที่สิ้นสุดรอบบัญชีครั้งแรก :  31 ธันวาคม 2548

นโยบายการจ่ายเงินปันผล   
     โครงการมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง  
     (1) ในกรณีที่กองทุนรวมมีกำไรสุทธิในแต่ละปี บริษัทจัดการจะจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่น้อยกว่าร้อยละ
90 ของกำไรสุทธิประจำปี 
     (2) ในกรณีที่กองทุนรวมมีกำไรสะสม บริษัทจัดการอาจจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนจากกำไรสะสมได้ 
 
     ทั้งนี้ กำไรสุทธิ และกำไรสะสม ดังกล่าวข้างต้น เป็นกำไรสุทธิ และกำไรสะสมที่เกิดขึ้นจริงที่ไม่รวมกำไรหรือขาดทุน
ที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจากการประเมินราคาอสังหาริมทรัพย์ หลักทรัพย์ และ/หรือทรัพย์สินของกองทุนรวม

     บริษัทจัดการจะดำเนินการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนภายใน 90 วันนับแต่วันสิ้นงวดปีบัญชีหรืองวด
การดำเนินงานอื่นใดที่จะจ่ายเงินปันผล 

เงื่อนไขเพิ่มเติม :
     ในการพิจารณาจ่ายเงินปันผล ถ้าเงินปันผลที่จะประกาศจ่ายต่อหน่วยลงทุนระหว่างปีบัญชีมีมูลค่าต่ำกว่าหรือเท่ากับ 0.10 
บาท บริษัทจัดการสงวนสิทธิที่จะไม่จ่ายเงินปันผลในครั้งนั้นและให้ยกไปจ่ายเงินปันผลพร้อมกันในงวดสิ้นปีบัญชี 

     สำหรับหลักเกณฑ์ในการจ่ายปันผล บริษัทจัดการจะดำเนินการให้เป็นไปตามที่ระบุไว้ เว้นแต่กรณีที่คณะกรรมการกำกับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์  สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือหน่วยงานอื่นใดที่มี
อำนาจตามกฎหมาย ได้แก้ไขเปลี่ยนแปลง เพิ่มเติม ประกาศ กำหนด สั่งการ เห็นชอบ และ/หรือผ่อนผันเป็นอย่างอื่น บริษัท
จัดการจะดำเนินการให้เป็นไปตามนั้นโดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว 

เงื่อนไข และวิธีการจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน 
     (1) บริษัทจัดการจะประกาศการจ่ายเงินปันผล วันปิดสมุดทะเบียน และอัตราเงินปันผล โดย 
        1. ประกาศในหนังสือพิมพ์รายวันอย่างน้อย 1 ฉบับ 
        2. ปิดประกาศไว้ในที่เปิดเผย ณ ที่ทำการทุกแห่งของบริษัทจัดการ และจัดให้มีประกาศดังกล่าวไว้ที่ตัวแทน 
        3. ส่งหนังสือแจ้ง ผู้ถือหน่วยที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนผู้ถือหน่วย ณ วันปิดสมุดทะเบียน และผู้ดูแลผลประโยชน์ 
และตลาดหลักทรัพย์
     (2) บริษัทจัดการจะจ่ายเงินปันผลเป็นเงินโอนเข้าบัญชีเงินฝากของผู้ถือหน่วยลงทุน หรือ เป็นเช็คขีดคร่อมเฉพาะสั่งจ่าย
ในนามผู้ถือหน่วยลงทุนตามชื่อและที่อยู่ที่ปรากฎในสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน 
     (3) ในกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่ใช้สิทธิขอรับเงินปันผลจำนวนใดภายในอายุความใช้สิทธิ เรียกร้องตามประมวล
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บริษัทจัดการจะไม่นำเงินปันผลจำนวนดังกล่าวไปใช้เพื่อการอื่นใดนอกจากเพื่อประโยชน์ของ
กองทุน

วิธีการเพิ่มเงินกองทุน
     บริษัทจัดการอาจเพิ่มเงินทุนของกองทุนรวมได้ เมื่อมีวัตถุประสงค์เพื่อซื้อหรือเช่าอสังหาริมทรัพย์เพิ่มเติม หรือเพื่อ
ดำเนินการปรับปรุงอสังหาริมทรัพย์ของกองทุนรวมให้อยู่ในสภาพที่ดี และมีความพร้อมที่จะใช้หาผลประโยชน์ ในการเพิ่ม
เงินทุนของกองทุนรวมตามวรรคหนึ่ง บริษัทจัดการจะดำเนินการดังต่อไปนี้
     (1) จัดประชุมผู้ถือหน่วยลงทุนเพื่อขอมติ ซึ่งต้องได้มติไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุน
ซึ่งมาประชุม  หรือมีหนังสือแจ้งผู้ถือหน่วยลงทุนเพื่อขอมติ ซึ่งต้องได้มติเกินกึ่งหนึ่งของจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้
แล้วทั้งหมดของกองทุนรวม ทั้งนี้ ในการขอมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนบริษัทจัดการต้องระบุวัตถุประสงค์การเพิ่มเงินทุน 
อสังหาริมทรัพย์ที่จะลงทุน จำนวนเงินทุนและจำนวนหน่วยลงทุนที่จะเพิ่ม วิธีการกำหนดราคาหน่วยลงทุนที่เสนอขาย และ
วิธีการจัดสรรหน่วยลงทุน รวมทั้งกำหนดการนำหน่วยลงทุนเข้าเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ด้วย
     (2) ขอความเห็นชอบจากสำนักงาน โดยต้องระบุรายละเอียดเช่นเดียวกันกับการขอมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนตาม (1) 
เป็นอย่างน้อย
     (3) จัดส่ง แจกจ่าย หรือจัดให้มีหนังสือชี้ชวน ตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด
     (4) จดทะเบียนเพิ่มเงินทุนของกองทุนรวมตามประกาศว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการจดทะเบียนกองทรัพย์สินเป็น 
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ และในกรณีที่มีการออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนเป็น
ใบหน่วยลงทุน ใบหน่วยลงทุนดังกล่าวจะมีรายการตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด

วิธีการลดเงินกองทุน   
     บริษัทจัดการอาจลดเงินทุนของกองทุนรวมโดยการลดจำนวนหน่วยลงทุนได้เมื่อมีสินทรัพย์สภาพคล่องส่วนเกิน 
เนื่องจากการตัดค่าเสื่อมราคาอสังหาริมทรัพย์ของกองทุนรวม หรือการตัดบัญชีสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ของกองทุนรวม
โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว 

     ในการลดเงินทุนของกองทุนรวม บริษัทจัดการจะดำเนินการดังต่อไปนี้
     (1) ปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหน่วยลงทุน และคำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม ณ วันปิดสมุดทะเบียน 
ดังกล่าว
     (2) ดำเนินการเฉลี่ยเงินคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีชื่ออยู่ในสมุดทะเบียน ณ วันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหน่วยลงทุน
เพื่อไถ่ถอนหน่วยลงทุนตามสัดส่วนการถือหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนแต่ละราย ทั้งนี้ มูลค่าหน่วยลงทุนให้คำนวณ
จากมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม ณ วันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหน่วยลงทุน  
     (3) ยื่นคำขอจดทะเบียนลดเงินทุนของกองทุนรวมต่อสำนักงาน ตามแบบคำขอที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศ
กำหนด ภายใน 5 วันทำการนับแต่วันที่ดำเนินการเฉลี่ยเงินคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน

ข้อจำกัดในการโอน   
     กองทุนรวมไม่มีข้อจำกัดการโอนหน่วยลงทุน เว้นแต่ที่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในโครงการ / หนังสือชี้ชวนข้อ 5 "ข้อจำกัด
การถือหน่วยลงทุน" และหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์

จำนวนผู้ถือหน่วยลงทุนและ       ณ วันที่ 22 เมษายน 2548 
การกระจายการถือหน่วยลงทุน 
                                                จำนวนราย      จำนวนหน่วย    
ร้อยละของหน่วยลงทุน
                                                                  
              ที่ออกจำหน่าย
ผู้ถือหน่วยลงทุนเกินกว่า 5/1000 ของหน่วยลงทุนทั้งหมด       25      155,196,000.0000        88.68
ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่เกิน 5/1000 ของหน่วยลงทุนทั้งหมด       428       19,804,000.0000        11.32
และไม่ต่ำกว่า 1 หน่วยการซื้อขาย    
ผู้ถือหน่วยลงทุนต่ำกว่าหนึ่งหน่วยการซื้อขาย
รวม                                               453      175,000,000.0000  
     100.00

ผู้ถือหน่วยลงทุนรายใหญ่       ณ วันที่ 22 เมษายน 2548 
                                                        จำนวนหน่วยที่ถือ  
    ร้อยละ
1    บริษัท ไทคอน อินดัสเทรียล คอนเน็คชั่น จำกัด (มหาชน)       58,333,300         33.33
2    บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด                           14,735,600         8.42
3    บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน)                    14,735,500         8.42
4    บริษัท อยุธยา อลิอันซ์ ซี.พี.ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)           8,500,000         4.86
5    MORGAN STANLEY & CO INTERNATIONAL LIMITED     8,000,000         4.57
6    ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)                             8,000,000         4.57
7    Forum Asian Realty Income Limited Partnership              7,800,000         4.46
8    บริษัท หลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน)                     4,900,000         2.80
9    นางสาววรินทร บูลกุล                                     4,000,000         2.
29
10   นายกรณ์ จาติกวณิช                                       3,000,000         1
.71
     รวม                                                 132,004,400     
    75.43

สถิติ 
   วันที่          มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ             การกระจายการลงทุนของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 
                                                      (หน่วย : พันบาท)
               ต่อหน่วย      รวม      เงินฝาก  หลักทรัพย์  อสังหาริมทรัพย์  ทรัพย์สินอื่น   หนี้สิน
อื่น
               (บาท)     (พันบาท)              ที่ลงทุน     ที่ลงทุน
22 เม.ย.48       9.9994    1,749,895    19,901       0       1,733,095       12,836      15,9
38

อื่น ๆ ที่สำคัญ (ถ้ามี)
ข้อจำกัดการถือหน่วยลงทุน 
     1. ในการเสนอขายหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะเสนอขายหน่วยลงทุนให้แก่เจ้าของอสังหาริมทรัพย์ที่กองทุนรวมจะลงทุน
ได้ไม่เกินหนึ่งในสามของจำนวนหน่วยลงทุนที่เสนอขาย หากกองทุนรวมลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ดังกล่าวเกินหนึ่งในสามของ
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม  ทั้งนี้ ให้นับรวมจำนวนหน่วยลงทุนและมูลค่าทรัพย์สินที่ลงทุนของบุคคลที่เกี่ยวข้องด้วย
       หากบริษัทจัดการยินยอมหรือมีส่วนรู้เห็นให้เจ้าของอสังหาริมทรัพย์ที่กองทุนรวมจะลงทุนถือหน่วยลงทุนเกินสัดส่วน
ตามวรรคหนึ่งโดยอาศัยชื่อของบุคคลอื่น สำนักงานอาจสั่งเลิกกองทุนรวมได้
     2. ก่อนการลงทุนเพิ่มเติมในอสังหาริมทรัพย์หรือสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ซึ่งจะมีมูลค่าเกินหนึ่งในสามของมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวมภายหลังการลงทุนเพิ่มเติมดังกล่าว บริษัทจัดการจะตรวจสอบมิให้ผู้ถือหน่วยลงทุนซึ่งเป็นเจ้าของ
อสังหาริมทรัพย์ที่กองทุนรวมจะลงทุนถือหน่วยลงทุนเกินหนึ่งในสามของจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของ
กองทุนรวม  ทั้งนี้ จะนับรวมจำนวนหน่วยลงทุนและมูลค่าทรัพย์สินของบุคคลที่เกี่ยวข้องด้วย
     3. การพิจารณาว่าบุคคลใดเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องตามข้อ 1 และ 2 ให้เป็นไปตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
ว่าด้วยบุคคลที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และสิทธิเรียกร้องโดยอนุโลม

วิธีการคำนวณ กำหนดเวลาในการคำนวณและการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน
     1. บริษัทจัดการจะคำนวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สิน มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ และมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนรวมของ
วันทำการสุดท้ายของเดือนมิถุนายนและของเดือนธันวาคม ให้แล้วเสร็จภายใน 45 วันนับแต่วันทำการสุดท้ายของเดือนมิถุนายน
และของเดือนธันวาคม แล้วแต่กรณี  หรือภายในระยะเวลาที่ได้รับการผ่อนผันจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้ มูลค่าที่คำนวณได้ดังกล่าวต้องมีผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองว่าการคำนวณมูลค่าดังกล่าวเป็นไปตาม
หลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ประกาศกำหนด 
     2. การประกาศมูลค่าทรัพย์สิน มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ และมูลค่าหน่วยลงทุน ที่คำนวณได้ตามข้อ 1 บริษัทจัดการจะ
ประกาศในหนังสือพิมพ์รายวันอย่างน้อย 1 ฉบับ และปิดประกาศ ไว้ในที่เปิดเผย ณ ที่ทำการทุกแห่งของบริษัทจัดการ และ
สำนักงานใหญ่ของผู้ดูแลผลประโยชน์
     3. ในกรณีที่มีเหตุการณ์หรือการเปลี่ยนแปลงใด ๆ เกิดขึ้นภายหลังจากวันที่คำนวณตามข้อ 1 อันมีผลกระทบต่อมูลค่า
อสังหาริมทรัพย์อย่างมีนัยสำคัญ บริษัทจัดการจะเปิดเผยเหตุการณ์หรือการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวในการประกาศตามข้อ 2 
ด้วย  และหากเหตุการณ์หรือการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวเกิดขึ้นภายหลังจากวันที่มีการประกาศตามข้อ 2 แล้ว บริษัทจัดการจะ
ประกาศเรื่องดังกล่าวเพิ่มเติมโดยพลัน
     4. ในการคำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม บริษัทจัดการจะคำนวณตามวิธีการดังต่อไปนี้ 
       4.1  อสังหาริมทรัพย์  บริษัทจัดการจะใช้ราคาที่ได้จากรายงานการประเมินค่าหรือรายงานการสอบทานการประเมินค่า
ครั้งล่าสุด แล้วแต่กรณี เว้นแต่การคำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวมครั้งแรก บริษัทจัดการจะใช้ราคาที่ซื้อหรือเช่า
อสังหาริมทรัพย์นั้น
       4.2 ทรัพย์สินอื่น บริษัทจัดการจะกำหนดมูลค่าตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่สมาคมบริษัทจัดการลงทุนกำหนด โดย
ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

เงื่อนไขเพิ่มเติม:
     สำหรับวิธีการคำนวณ กำหนดเวลาในการคำนวณและการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน บริษัทจัดการ
จะดำเนินการให้เป็นไปตามที่ระบุไว้ ข้างต้น เว้นแต่กรณีที่คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ สำนักงาน
คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือหน่วยงานอื่นใดที่มีอำนาจตามกฎหมาย ได้แก้ไขเปลี่ยนแปลง
เพิ่มเติม ประกาศ กำหนด สั่งการ เห็นชอบ และ/หรือผ่อนผันเป็นอย่างอื่น บริษัทจัดการจะดำเนินการให้เป็นไปตามนั้นโดยถือว่า
ได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว 
     ทั้งนี้ การคำนวณมูลค่าทรัพย์สิน มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ และมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนที่บริษัทจัดการประกาศเป็นการ
คำนวณโดยใช้รายงานการประเมินค่าหรือรายงานการสอบทานการประเมินค่าครั้งล่าสุดเป็นฐานในการกำหนดมูลค่าทรัพย์สิน
หลัก (อสังหาริมทรัพย์) ของกองทุน ซึ่งมูลค่าดังกล่าวอาจไม่ใช่มูลค่าที่จะซื้อขายได้จริงของทรัพย์สินหลัก (อสังหาริมทรัพย์) 
ดังกล่าว

การจัดทำรายงานให้แก่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และผู้ถือหน่วยลงทุน 
     1. รายงานของกองทุนรวม
       บริษัทจัดการจะจัดทำรายงานของกองทุนรวมทุกสิ้นปีการเงินของกองทุนรวมและส่งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทุกรายที่มี
ชื่ออยู่ในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน รวมทั้งส่งให้สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ภายใน 4 เดือนนับแต่วันสิ้นปีการเงินของ
กองทุนรวม 
     2. รายงานการซื้อ เช่า จำหน่าย หรือโอนสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ของกองทุนรวม
       บริษัทจัดการจะจัดส่งหนังสือสรุปข้อมูลที่เป็นสาระสำคัญเกี่ยวกับการซื้อ เช่า จำหน่าย หรือโอนสิทธิการเช่า
อสังหาริมทรัพย์ของกองทุนรวมให้ผู้ถือหน่วยลงทุนและสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 15 วันนับแต่วันที่ซื้อ เช่า 
จำหน่าย หรือโอนสิทธิการเช่านั้น รวมทั้งจัดให้มีข้อมูลที่เป็นสาระสำคัญดังกล่าวไว้ในที่เปิดเผย ณ ที่ทำการทุกแห่งของ
บริษัทจัดการและสำนักงานใหญ่ของผู้ดูแลผลประโยชน์ภายใน 15 วันนับแต่วันที่ซื้อ เช่า จำหน่าย หรือโอนสิทธิการเช่านั้น 
เพื่อให้ผู้ลงทุนสามารถตรวจดูได้ โดยหนังสือสรุปข้อมูลจะมีสาระสำคัญตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต.ประกาศกำหนด
       ในกรณีที่หน่วยลงทุนของกองทุนรวมได้รับอนุมัติให้เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แล้ว บริษัทจัด
การอาจจัดส่งหนังสือสรุปข้อมูลที่เป็นสาระสำคัญตามวรรคหนึ่งให้ตลาดหลักทรัพย์แทนการดำเนินการตามวรรคหนึ่ง ภายใน
วันทำการถัดจากวันที่ซื้อ เช่า จำหน่าย หรือโอนสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ของกองทุนรวม หรือภายในกำหนดเวลาอื่นตาม
ที่ตลาดหลักทรัพย์กำหนด

สิทธิประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน 
     1.  สิทธิในการรับเงินปันผล 
        ผู้ถือหน่วยลงทุนมีสิทธิที่จะได้รับการจัดสรรผลกำไรในรูปของเงินปันผลจากกองทุนรวมตามหลักเกณฑ์ และวิธีการ
ที่ระบุไว้ในโครงการ / หนังสือชี้ชวน
     2. สิทธิในการออกเสียงเพื่อลงมติเกี่ยวกับการดำเนินกิจการของกองทุน
       ผู้ถือหน่วยลงทุนมีสิทธิลงมติเกี่ยวกับการบริหารจัดการกองทุนรวมตามที่กำหนดไว้ในโครงการ / หนังสือชี้ชวน 
โดยจะต้องได้รับมติเสียงข้างมากซึ่งคิดเป็นจำนวนหน่วยลงทุนเกินกว่ากึ่งหนึ่งของหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด
ของกองทุนรวม  
     3. สิทธิในการลงมติเพื่อแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวมหรือแก้ไขวิธีการจัดการ
       ผู้ถือหน่วยลงทุนแต่ละรายมีสิทธิลงมติเพื่อทำการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม หรือแก้ไขวิธีการจัดการ
โดยบริษัทจัดการจะทำการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการหรือวิธีการจัดการกองทุนรวม เมื่อได้รับมติโดยเสียงข้างมากของผู้ถือ
หน่วยลงทุนซึ่งคิดตามจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของกองทุนรวม
       ทั้งนี้ การแก้ไขเพิ่มเติมโครงการหรือวิธีการจัดการจะเป็นไปตามที่ระบุไว้ในโครงการ / หนังสือชี้ชวน ข้อ 29 "การ
แก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม หรือแก้ไขวิธีการจัดการ"
     4.  สิทธิในการได้รับเงินคืนเมื่อเลิกโครงการ
        ผู้ถือหน่วยลงทุนมีสิทธิที่จะได้รับเงินคืนเมื่อเลิกโครงการ โดยบริษัทจัดการจะจัดให้มีผู้ชำระบัญชีที่สำนักงานคณะ
กรรมการ ก.ล.ต. เห็นชอบเป็นผู้ชำระบัญชี โดยดำเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ระบุไว้ในโครงการ/หนังสือชี้ชวน
        บริษัทจัดการจะดำเนินการให้ผู้ชำระบัญชีแจกจ่ายเงินคืนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนกองทุนรวมเฉพาะเมื่อเลิกโครงการ
เท่านั้น 
     5. สิทธิประโยชน์อื่น ๆ
       5.1 สิทธิในการโอนหน่วยลงทุน 
          ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถโอนหน่วยลงทุนได้ แต่ทั้งนี้จะต้องเป็นไปตามและไม่ขัดต่อเงื่อนไข และหลักเกณฑ์ที่
ระบุไว้ในโครงการ/หนังสือชี้ชวน
       5.2 สิทธิในการจำนำหน่วยลงทุน 
          ผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนสามารถนำหน่วยลงทุนไปจำนำได้ตามกฎหมาย ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่บริษัท
จัดการและ/หรือนายทะเบียนหน่วยลงทุนกำหนด 
       5.3 สิทธิในการได้รับเงินคืนเมื่อมีการลดเงินทุน
          ผู้ถือหน่วยลงทุนมีสิทธิที่จะได้รับเงินคืนเมื่อมีการลดเงินทุนตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ระบุไว้ในโครงการ / 
หนังสือชี้ชวน

ความเสี่ยงในการลงทุนของกองทุนรวม
     1.  ความเสี่ยงจากความผันผวนทางเศรษฐกิจ 
        สภาพเศรษฐกิจที่ผันผวนของประเทศไทยและโลกอาจส่งผลกระทบต่อรายได้จากอสังหาริมทรัพย์ โดยเฉพาะในช่วง
สภาวะเศรษฐกิจตกต่ำ ผู้ประกอบการบางรายที่เช่าอสังหาริมทรัพย์ของกองทุนอาจมีปัญหาในการดำเนินธุรกิจ ซึ่งจะส่ง
ผลกระทบต่อการจ่ายชำระค่าเช่าให้แก่กองทุนหรืออาจยกเลิกสัญญาเช่ากับกองทุน 
     2. ความเสี่ยงทางการเมือง
       ความไม่มั่นคงทางการเมืองของประเทศไทยและประเทศในภูมิภาค อาจส่งผลกระทบต่อสภาพเศรษฐกิจและการลงทุน
ทางตรงจากต่างประเทศ
     3. ความเสี่ยงจากนโยบายจากภาครัฐ
       การเปลี่ยนแปลงนโยบายส่งเสริมจากภาครัฐ เช่น การเพิ่มเขตส่งเสริมการลงทุน หรือการเปลี่ยนสิทธิประโยชน์ใน
แต่ละเขต อาจส่งผลต่อการตัดสินใจลงทุนหรือขยายธุรกิจของผู้ประกอบการไปยังนิคมอุตสาหกรรม / สวนอุตสาหกรรม / 
เขตส่งเสริมอุตสาหกรรมใหม่ ที่ได้รับสิทธิประโยชน์ที่ดีขึ้น
     4.  ความเสี่ยงจากความผันแปรของค่าเช่าและอัตราการเช่าพื้นที่
       อัตราค่าเช่าและอัตราการเช่าพื้นที่จะผันแปรตามสภาวะเศรษฐกิจ สภาวะการแข่งขัน รวมถึงอุปสงค์และอุปทานใน
ตลาด ซึ่งจะมีผลกระทบต่อรายได้จากอสังหาริมทรัพย์
     5. ความเสี่ยงจากภัยพิบัติต่างๆ
       ภัยพิบัติที่ไม่สามารถคาดการณ์ได้ล่วงหน้า เช่น ไฟไหม้ น้ำท่วม แผ่นดินไหว การจลาจล การนัดหยุดงาน เป็นต้น 
อาจเป็นเหตุให้อสังหาริมทรัพย์ได้รับความเสียหาย หรือส่งผลกระทบต่อรายได้จากอสังหาริมทรัพย์ ถึงแม้ว่ากองทุนจะทำ
ประกันภัยอสังหาริมทรัพย์ไว้แล้ว
     6. ความเสี่ยงของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์เปรียบเทียบกับกองทุนรวมประเภทอื่น
       การที่กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์จะต้องลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 75 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของ
กองทุนรวม ทำให้การลงทุนกระจุกตัวอยู่ในอสังหาริมทรัพย์ ในขณะที่กองทุนรวมประเภทอื่นจะมีนโยบายการกระจายการ
ลงทุนในตราสารทางการเงินประเภทต่างๆ อย่างไรก็ตามการกระจายของอสังหาริมทรัพย์ในหลายพื้นที่และมีผู้เช่าในหลาก
หลายอุตสาหกรรม จะช่วยลดความเสี่ยงได้ในระดับหนึ่ง
     7. ความเสี่ยงจากการใช้มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (NAV) ของกองทุนในการกำหนดราคาซื้อขายหน่วยลงทุน
       การคำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (NAV) ของกองทุนที่บริษัทจัดการประกาศ เป็นการคำนวณโดยใช้รายงานการ
ประเมินค่าหรือรายงานการสอบทานการประเมินค่าครั้งล่าสุดเป็นฐานในการกำหนดมูลค่าอสังหาริมทรัพย์ ซึ่งมูลค่าดังกล่าว
อาจไม่ใช่มูลค่าที่จะซื้อขายได้จริงของอสังหาริมทรัพย์ดังกล่าว 
     8. ความเสี่ยงจากการขาดสภาพคล่องของหน่วยลงทุนในตลาด
       เนื่องจากการลงทุนในกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์เป็นการลงทุนระยะยาว การซื้อขายหน่วยลงทุนในตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทยอาจมีไม่บ่อยนัก ดังนั้นอาจทำให้การซื้อขายหน่วยลงทุนขาดสภาพคล่อง
     9. ความเสี่ยงจากการขายอสังหาริมทรัพย์ 
       การซื้อขายอสังหาริมทรัพย์อาจมีสภาพคล่องไม่มากนัก ดังนั้นการขายอสังหาริมทรัพย์อาจไม่สามารถขายได้ใน
ระยะเวลาที่ต้องการ หรืออาจไม่สามารถขายได้ตามราคาที่ต้องการ

ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เรียกเก็บจากผู้จองซื้อหรือผู้ถือหน่วยลงทุนหรือกองทุนรวม
     1. ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากผู้จองซื้อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน  (ร้อยละของมูลค่าหน่วยลงทุน)
       1.1   ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน        ไม่มี
       1.2  ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน     ไม่มี
       1.3  ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน    ไม่มี
     2. ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากผู้จองซื้อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน  (ตามที่จ่ายจริง)
       2.1   ค่าธรรมเนียมการโอนเงิน
            ตามอัตราที่ธนาคารพาณิชย์กำหนด (ถ้ามี)
       2.2  ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุน 
            ตามอัตราที่นายทะเบียนหน่วยลงทุนกำหนด (ปัจจุบันยกเว้นไม่เรียกเก็บ – หมายเหตุ - 1)
        2.3  ค่าธรรมเนียมการออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน 
            ตามอัตราที่นายทะเบียนหน่วยลงทุนกำหนด (ปัจจุบันยกเว้นไม่เรียกเก็บ – หมายเหตุ - 1)
        2.4  ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายอื่นๆ
            -  ค่าธรรมเนียมในการจดแจ้งการจำนำหน่วยลงทุนกับนายทะเบียนหน่วยลงทุนตามอัตราที่บริษัทจัดการ และ/
หรือนายทะเบียนหน่วยลงทุนกำหนด
            -  ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่ผู้ถือหน่วยลงทุนขอให้บริษัทจัดการหรือนายทะเบียนหน่วยลงทุนดำเนินการให้ผู้ถือ
หน่วยลงทุนเป็นกรณีพิเศษตามที่จ่ายจริง
     3. ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม  (ร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ)
       3.1  ค่าธรรมเนียมการจัดการ (หมายเหตุ - 2) 
            ไม่เกินร้อยละ 1.00 ต่อปี **
       3.2  ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์
           ไม่เกินร้อยละ 0.50 ต่อปี **
            ทั้งนี้ ค่าธรรมเนียมขั้นต่ำ 30,000 บาทต่อเดือน ** 
            ค่าธรรมเนียมข้างต้น จะไม่รวมถึงค่าที่ปรึกษากฎหมาย และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ นอกจากนี้ ผู้ดูแลผลประโยชน์ 
จะเรียกเก็บค่าใช้จ่ายในการตรวจตราอสังหาริมทรัพย์ของกองทุน ในอัตรา 10,000 บาทต่อครั้ง ทั้งนี้ ผู้ดูแลผลประโยชน์
สามารถเบิกค่าใช้จ่ายอื่นๆ ในการไปตรวจสอบทรัพย์สินดังกล่าวจากกองทุนได้ เช่น ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ค่าที่พัก และ
ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ เป็นต้น ในอัตราไม่เกิน 10,000 บาทต่อครั้ง
        3.3  ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน
            ไม่เกินร้อยละ 0.10 ต่อปี **
        3.4  ค่าธรรมเนียมที่ปรึกษาทางการเงิน
            ในการเสนอขายครั้งแรก จะเรียกเก็บในอัตราไม่เกิน 2,000,000 บาท **
            สำหรับการระดมเงินทุนครั้งต่อไป จะเรียกเก็บในอัตราไม่เกิน 3,000,000 บาท ต่อครั้ง **
        3.5  ค่าธรรมเนียมที่ปรึกษา (ถ้ามี)
            ไม่เกินร้อยละ 1.00 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (NAV) ของกองทุน
         3.6  ค่าธรรมเนียมผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์
             ไม่เกินร้อยละ 3 ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน **
             นอกจากนี้ ผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์จะได้รับค่าธรรมเนียมในการทำรายการซื้อและขายอสังหาริมทรัพย์
ในอัตราไม่เกินร้อยละ 3 ของมูลค่าการซื้อและขายอสังหาริมทรัพย์แต่ละคราว**
        3.7  ค่าธรรมเนียมบริษัทประเมินค่าทรัพย์สิน
            ตามที่จ่ายจริง
        3.8  ค่าธรรมเนียมการจัดจำหน่าย
            ในการเสนอขายครั้งแรกในอัตราไม่เกินร้อยละ 1 ของจำนวนเงินที่จัดจำหน่าย ** 
            สำหรับการระดมเงินทุนครั้งต่อไป จะเรียกเก็บในอัตราไม่เกินร้อยละ 2 ของจำนวนเงินที่จัดจำหน่าย **
        3.9  ค่าใช้จ่ายอื่นๆ
            ตามที่จ่ายจริง
     4.  ค่าใช้จ่ายในการโฆษณา ประชาสัมพันธ์ และส่งเสริมการขายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม
        4.1  ในช่วงเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก
            ตามที่จ่ายจริง  แต่ทั้งนี้จะไม่เกิน 2,000,000 บาท **
        4.2  ภายหลังเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก 
            - เมื่อกองทุนมีการเพิ่มทุนในแต่ละครั้ง 
              ตามที่จ่ายจริง แต่ทั้งนี้จะไม่เกิน 2,000,000 บาท ต่อครั้ง **
            -  ค่าใช้จ่ายในการโฆษณา ประชาสัมพันธ์ เพื่อให้นักลงทุนทั่วไปทราบข้อมูลเกี่ยวกับกองทุน 
              ตามที่จ่ายจริง แต่ทั้งนี้จะไม่เกิน 1,000,000 บาท ต่อปีบัญชี **
หมายเหตุ 
     1. สำหรับค่าธรรมเนียมที่ปัจจุบันยกเว้นไม่เรียกเก็บ เมื่อมีการเรียกเก็บ จะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 5 วันทำการ
     2. หากผู้ถือหน่วยลงทุนมีมติเสียงข้างมากให้เปลี่ยนบริษัทจัดการ ก่อนครบ 5 ปีบริบูรณ์นับจากวันจดทะเบียนกอง
ทรัพย์สิน ผู้ถือหน่วย และ/หรือกองทุนจะต้องจ่ายชดเชยค่าธรรมเนียมการจัดการตามอัตราที่ระบุไว้ในโครงการให้กับบริษัท
จัดการ ตามจำนวนที่คำนวณได้จากระยะเวลาที่เหลืออยู่ก่อนครบ 5 ปี  โดยให้ใช้มูลค่าทรัพย์สินสุทธิที่ได้คำนวณไว้ของเดือน
ล่าสุดเป็นฐานในการคำนวณ  
        ตัวอย่าง :  หากผู้ถือหน่วยลงทุนมีมติให้เปลี่ยนบริษัทจัดการ  เมื่อกองทุนบริหารไปแล้วเป็นเวลา :
                 - 1 ปีบริบูรณ์  บริษัทจัดการมีสิทธิที่จะได้รับการชดเชย เป็นค่าธรรมเนียมการจัดการรวมทั้งสิ้น 4 ป
ี 
                 - 2 ปีบริบูรณ์ บริษัทจัดการมีสิทธิที่จะได้รับการชดเชย เป็นค่าธรรมเนียมการจัดการรวมทั้งสิ้น 3 ป
ี 
                 -  3 ปีบริบูรณ์  บริษัทจัดการมีสิทธิที่จะได้รับการชดเชย เป็นค่าธรรมเนียมการจัดการรวมทั้งสิ้น 2 ป
ี 
                 -  4 ปีบริบูรณ์  บริษัทจัดการมีสิทธิที่จะได้รับการชดเชย เป็นค่าธรรมเนียมการจัดการรวมทั้งสิ้น 1 ป
ี  
                 -  5 ปีบริบูรณ์ กองทุนไม่ต้องจ่ายค่าชดเชยเป็นค่าธรรมเนียมการจัดการ ให้แก่บริษัทจัดการ
**    เป็นอัตราที่ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม หรือภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใดทำนองเดียวกัน
***   ไม่รวมค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์และค่าธรรมเนียมต่างๆ ที่เกิดขึ้นจากการซื้อขายหลักทรัพย์ 

            ผู้ลงทุนที่ต้องการทราบข้อมูลหรือรายละเอียดเพิ่มเติมนอกเหนือจากที่ปรากฎในสรุปข้อสนเทศนี้
            สามารถตรวจดูหรือขอสำเนาหนังสือชี้ชวนฉบับสมบูรณ์ได้ที่บริษัทจัดการหรือตัวแทนสนับสนุน

จัดทำโดย           บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไอเอ็นจี (ประเทศไทย) จำกัด

tfund-t.txt