17:00:55 PM
  หัวข้อข่าว : SET :News Release: ตลาดหลักทรัพย์ฯ รับ GLOW เป็นน้องใหม่กลุ่ม...

                             ฉบับที่ 84 /2548
                          19 เมษายน 2548

ตลาดหลักทรัพย์ฯ รับ GLOW เป็นน้องใหม่กลุ่มทรัพยากร 21 เมษายนนี้

ตลาดหลักทรัพย์ฯ รับบมจ. โกลว์ พลังงานเข้าจดทะเบียนในกลุ่มทรัพยากร หมวดพลังงานและสาธารณูปโภค 21
เมษายน นี้ หลังเสนอขายหุ้นในพีโอรวม 440 ล้านหุ้น ราคาหุ้นละ 24 บาท

นางสาวโสภาวดี เลิศมนัสชัย รองผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์
ฯ ได้อนุมัติรับหุ้นสามัญของบริษัท โกลว์ พลังงาน จำกัด (มหาชน) เข้าจดทะเบียนในกลุ่มทรัพยากร หมวดพลังงานและ
สาธารณูปโภค โดยให้เริ่มซื้อขายได้ตั้งแต่วันที่ 21 เมษายน 2548 เป็นต้นไป  ใช้ชื่อย่อในการซื้อขายหลักทรัพย์ว่า
"GLOW"

"GLOW เป็นกลุ่มผู้ผลิตไฟฟ้าภาคเอกชนรายใหญ่ของประเทศ มีบริษัทย่อย 3 แห่งคือ บจก.เอส พี พี 2 บจก. เอส พี
พี 3 และบจก. โกลว์ ซึ่งประกอบธุรกิจลงทุนในบริษัทที่ประกอบธุรกิจผลิตและจำหน่ายไฟฟ้า และจำหน่ายน้ำเพื่อการ
อุตสาหกรรม ได้แก่ บจก. โกลว์ เอสพีพี 1 บจก. โกลว์ ไอพีพี และบจก. โกลว์ เดมิน วอเตอร์ ดังนั้นธุรกิจของ
กลุ่ม GLOW จึงครอบคลุมการผลิตและจำหน่ายไฟฟ้า ไอน้ำและน้ำเพื่อการอุตสาหกรรม สามารถผลิตและจำหน่ายไฟฟ้า
ไอน้ำ และน้ำเพื่อการอุตสาหกรรมในเขตนิคมอุตสาหกรรม โดยเฉพาะในนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด ที่มีขนาดใหญ่และ
สำคัญที่สุดในอุตสาหกรรมปิโตรเคมีของประเทศ"

"GLOW ได้รับการสนับสนุนจากกลุ่มสุเอซ-แทรกเตอเบล (SUEZ) ซึ่งเป็นผู้ดำเนินธุรกิจพลังงานชั้นนำระดับโลก รวม
ทั้งขบวนการผลิตและการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพสูง GLOW จึงเป็นที่ยอมรับและได้รับความเชื่อมั่นจากกลุ่มลูกค้า
ซึ่งต้องพึ่งพาการจัดหาไฟฟ้าและไอน้ำที่มีความมั่นคงและได้มาตรฐาน ส่งผลให้ GLOW เติบโตและประสบความสำเร็จ
จึงเชื่อว่า GLOW จะเป็นอีกกิจการหนึ่งที่น่าสนใจในอุตสาหกรรมการผลิตไฟฟ้าและไอน้ำที่สำคัญรายหนึ่งของประเทศ"
รองผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์ฯ กล่าว

GLOW มีทุนจดทะเบียนเรียกชำระแล้วรวม 14,628.65 ล้านบาท ประกอบด้วยหุ้นสามัญเดิม 1,382.86 ล้านหุ้น หุ้น
สามัญเพิ่มทุน 80 ล้านหุ้น รวมเป็น 1,462.86 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท

ในช่วงต้นเดือนเม.ย. 48 บริษัทได้เสนอขายหุ้นแก่ประชาชนทั่วไป (พีโอ) รวม 440 ล้านหุ้น คิดเป็นร้อยละ30.09
ของจำนวนหุ้นหลังพีโอ ประกอบด้วยหุ้นสามัญเพิ่มทุน 80 ล้านหุ้น และหุ้นสามัญของผู้ถือหุ้นเดิม 360 ล้านหุ้น โดยเสนอ
ขายแก่ผู้ลงทุนรายย่อยระหว่าง 4 - 5 เม.ย. และเสนอขายแก่ผู้ลงทุนสถาบันในวันที่ 7 - 8 และ 11 - 12 เม.ย.
48 ในราคาหุ้นละ 24 บาท

นอกจากนี้ GLOW ได้จัดสรรหุ้นส่วนเกิน (กรีนชู ออปชั่น) โดยยืมจากบริษัทสุเอซ-แทรกเตอเบล เอเนอจี โฮลดิ้ง โค
โอเปอเรทีฟ ยู.เอ. จำนวน 66 ล้านหุ้น โดยมีบริษัทหลักทรัพย์ภัทร จำกัด (มหาชน) เป็นที่ปรึกษาทางการเงิน และ
เป็นผู้จัดหาหุ้นส่วนเกิน

ทั้งนี้ GLOW จะนำเงินที่ได้จากการระดมทุนประมาณ 1,900 ล้านบาท ไปขยายโรงผลิตไฟฟ้าและไอน้ำส่วนขยายขั้นที่ 2
ซึ่งคาดว่าจะสามารถเปิดดำเนินการเชิงพาณิชย์ได้ในเดือนมกราคม 2549

ด้านนโยบายการจ่ายเงินปันผล GLOW มีนโยบายจ่ายปันผลไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิประจำปี หลังหักเงิน
สำรองต่างๆ ทั้งนี้ การจ่ายปันผลจะขึ้นอยู่กับแผนการลงทุน ความจำเป็น และความเหมาะสมอื่นๆ ด้วย

ทั้งนี้ จากการประชุมคณะกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2548 ได้มีมติอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลแก่
ผู้ถือหุ้น ในอัตราหุ้นละ 0.70 บาท คิดเป็นเงินปันผลทั้งสิ้น 1,024 ล้านบาท ให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีชื่อใน
สมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นของบริษัท ณ วันที่ 13 พฤษภาคม 2548 เวลา 12.00 น.

 ณ 19 เมษายน 2548 ผู้ถือหุ้นใหญ่ของ GLOW คือ บริษัทสุเอซ-แทรกเตอเบล เอเนอจี โฮลดิ้ง โคโอเปอเรทีฟ ยูเอ
ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 64.6 ของทุนจดทะเบียนเรียกชำระแล้วหลังพีโอ ซึ่งยืนยันว่าจะไม่จำหน่ายหุ้นออกเป็นระยะ
เวลา 1 ปี อีกทั้งจะคงสัดส่วนมิให้ลดลงต่ำกว่าร้อยละ 51 ในช่วงระยะ 2 ปีนับตั้งแต่เข้าจดทะเบียนด้วย

ผู้สนใจข้อมูลเพิ่มเติมของบมจ. โกลว์ พลังงาน ติดตามได้จากเว็บไซต์ของบริษัทที่ www.glow.co.th เว็บไซ
ต์ตลาดหลักทรัพย์ฯ www.set.or.th และเว็บไซต์เซ็ทเทรด ดอท คอม www.settrade.com