ตาราง Coaching
 

ปัจจุบันตลาด TFEX เป็นตลาดที่ได้รับความนิยมใน กลุ่มนักลงทุนเป็นอย่างมาก ด้วยจุดเด่นในการให้ ผลตอบแทนที่สูง จึงเป็นเสน่ห์ดึงดูดนักลงทุนให้สนใจก้าวเข้ามาลงทุนในตลาดTFEX แต่อย่างไรก็ตามจากผลสำรวจพบว่าบุคคลที่ประสบความสำเร็จนั้นมีเพียงแค่ไม่ถึง 20% เท่านั้น โดยปัญหาส่วนใหญ่ที่เหมือนกันมาจากนักลงทุนยังมีความรู้ไม่เพียงพอ ขาดความมั่นใจในการลงทุน ทางบริษัทจึงได้จัดโครงการ DBSV TFEX Coaching Program นี้ขึ้นเพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าวให้กับนักลงทุน

DBSV TFEX Coaching Program (Core Training) แบ่งออกเป็น 3 ระดับตามประเภทและความเหมาะสมของนักลงทุน

ให้ความรู้อย่างครบถ้วน
เพื่อให้นักลงทุนสามารถลงทุนในตลาดได้อย่างมืออาชีพ โดยเนื้อหาแบ่งออกเป็น 3 ระดับตามประสบการณ์การลงทุน
  ให้คำปรึกษาอย่างมืออาชีพ
เพื่อให้นักลงทุนสามารถปรึกษาโดยมีทีมงานเฉพาะที่ดูแล TFEX ให้คำปรึกษาเพื่อเพิ่มความมั่นใจ ในการลงทุน จนสามารถลงทุนได้ด้วยตัวเองได้
  ให้การติดตามอย่างมีประสิทธิภาพ
เพื่อให้มีช่องทางให้นักลงทุนสามารถปรึกษาทีมงานและ ร่วมกันแก้ไขปัญหาให้ตรงจุดจนสามารถอยู่ในตลาดอย่างยั่งยืนได้ กลับไปลงทุนได้ใหม่อย่างมีประสิทธิภาพ
  Beginner Advance Professional
ลักษณะของ นักลงทุน นักลงทุนที่ไม่มีประสบการณ์ในการลงทุน TFEX มาก่อนทั้งนี้อาจเคยลงทุนหุ้นมาก่อนหรือไม่เคยก็ได้ นักลงทุนที่มีประสบการณ์ในการลงทุน TFEX มาก่อนหรือยังคงลงทุนอยู่ แต่ยังได้ผลลัพธ์ไม่เป็นไปตามที่คาดหวัง นักลงทุนที่ประสบความสำเร็จในการลงทุนระดับหนึ่ง แต่ต้องการยกระดับผลตอบแทนให้ดีกว่าเดิม
วัตถุประสงค์ เพื่อให้นักลงทุนมีความรู้ที่ถูกต้อง เกี่ยวกับการลงทุนในตลาด TFEX และสามารถลงทุนในตลาด TFEX ด้วยตนเองอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้นักลงทุนสามารถสร้างผลตอบแทน ได้ดีกว่าที่ผ่านมาในอดีต และสามารถลงทุนอยู่ในตลาด TFEX อย่างยั่งยืนได้ เพื่อให้นักลงทุนสามารถยกระดับผลตอบแทนของตนเองให้ดียิ่งขึ้น และติดตามนวัตกรรมใหม่ๆ ใน TFEX อย่างทันท่วงที
ผลลัพธ์ที่ คาดหวัง นักลงทุนสามารถลงทุนในตลาด TFEX โดยมีความรู้ที่ครบถ้วนและ มีหลักการที่เพียงพอในการปฏิบัติจริง นักลงทุนได้รับผลลัพธ์จากการลงทุนในตลาด TFEX ที่ดีกว่าในอดีตที่ผ่านมา นักลงทุนสามารถยกระดับผลตอบแทนตัวเอง ให้ดียิ่งขึ้นภายใต้ความเสี่ยงที่เท่าเดิมหรือต่ำลง
เนื้อหา Product Knowledge : เรียนรู้ TFEX อย่างเข้าใจจริง เจาะลึกทุกผลิตภัณฑ์ เพื่อค้นหาสินค้าที่เหมาะสมกับแต่ละบุคคล
Trading Tools : สอนการใช้งาน Streaming อย่างครบถ้วนในทุกฟังก์ชันที่เป็นประโยชน์ในการลงทุน
Trading Skill : สอนหลักปฏิบัติเบื้องต้นทั้งเทคนิค การบริหารเงิน และสิ่งที่ควรและต้องห้ามทำในการลงทุน
Product Knowledge : ทบทวนความรู้ผลิตภัณฑ์ในทางปฏิบัติ ให้เห็นถึงสิ่งที่ต้องระวังและใส่ใจในแต่ละผลิตภัณฑ์
Trading Tools : ใช้โปรแกรม Streaming อย่างมีประสิทธิภาพ
Trading Skill : มุ่งเน้นเชิงลึกถึงหลักปฏิบัติ 3 องค์ประกอบสำคัญคือ เทคนิค การบริหารเงิน จิตวิทยาการลุงทุน
Product Knowledge : ศึกษากลยุทธ์ต่างๆ ที่นอกเหนือจากการเก็งทิศทาง เช่น Spread, Pair trade
Trading Tools : ศึกษานวัตกรรมใหม่ๆ ในตลาด TFEX อาทิเช่น Block trade หรือ โปรแกรมเทรดอื่นๆ
Trading Skill : ให้ความรู้เทคนิคขั้นสูง และมุ่งเน้นการ บริหารพอร์ตการลงทุนเพื่อการกระจายความเสี่ยง

DBSV TFEX Technical Coaching แบ่งออกเป็น 2 ประเภทตามความสนใจของนักลงทุน

  Practical Technical Coaching Practical Quantitative Coaching
ลักษณะของนักลงทุน นักลงทุนที่ต้องการหาเครื่องมือทางเทคนิคเพื่อใช้ในการลงทุน TFEX โดยเฉพาะ นักลงทุนที่ต้องการเพิ่มความมั่นใจในเทคนิคที่ตนเองใช้และนักลงทุนที่ต้องการศึกษาการใช้เทคนิคเชิงปริมาณ
วัตถุประสงค์ เพื่อให้นักลงทุนสามารถค้นหาเครื่องมือทางเทคนิคที่เหมาะสมกับตัวเอง เพื่อทำกำไรในตลาด TFEX เพื่อให้นักลงทุนมีความมั่นใจในการนำเทคนิคไปใช้ และลงทุนใน TFEX ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น
เนื้อหา
  • เข้าใจอย่างถ่องแท้ถึงความจำเป็นของการใช้เครื่องมือทางเทคนิคใน TFEX
  • เรียนรู้เครื่องมือทางเทคนิคที่เป็นที่นิยมที่นักลงทุนใช้ในตลาด TFEX
  • ศึกษาข้อคิดและหลักปฏิบัติของการใช้เครื่องมือทางเทคนิคอย่างเหมาะสม
  • เข้าใจแนวคิดของการใช้เทคนิคสายเชิงปริมาณและการลงทุนอย่างเป็นระบบเบื้องต้น
  • Back test เครื่องมือทางเทคนิคที่เป็นที่นิยมโดยใช้ข้อมูลตั้งแต่ตลาด TFEX เปิด
  • Optimize หาค่าที่ดีที่สุดของ Indicator แต่ละตัวเพื่อนำไปประยุกต์ใช้การลงทุนของแต่ละบุคคล

รายละเอียดการอบรม
ตาราง
Coaching
เดือนเมษายน วันที่ 21 เมษายน 2561 Beginning Class 9.00 - 16.00 น. SET ห้อง 701
เดือนพฤษภาคม วันที่ 19 พฤษภาคม 2561 Quantitative2 Class 9.00 - 12.00 น. SET ห้อง 701
เดือนมิถุนายน วันที่ 17 มิถุนายน 2561 Advance Class 9.00 - 16.00 น. SET ห้อง 701
จำนวนผู้เข้าร่วมสัมมนาต่อ Class จัดในรูปแบบ Private Class ประมาณ 10-20 คน
ระยะเวลาในการสัมมนา TFEX Coaching (Core Training) สัมมนาต่อ 1 ระดับ เท่ากับ 6 ชั่วโมง

TFEX Technical Coaching สัมมนาต่อ 1 ระดับ เท่ากับ 3 ชั่วโมง
คุณสมบัติของผู้เข้าร่วมโครงการ สำหรับการลงอบรมอบรมครั้งแรก นักลงทุนที่สนใจสามารถเลือกอบรมในหัวข้อใดก็ได้ แต่หากนักลงทุนมีความประสงค์เข้าอบรม ในหัวข้ออื่นเพิ่มเติม ทางเราขอสงวนสิทธิ์ให้เฉพาะลูกค้าที่มีการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (TFEX Product) กับทางบริษัทในรอบ 3 เดือน ย้อนหลังจากวันลงทะเบียนอบรมหลักสูตรใหม่
ค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมโครงการ ไม่มีค่าใช้จ่าย
การติดต่อ ท่านที่สนใจสามารถติดต่อมาทางฝ่าย Derivative Department, DBS VICKERS เบอร์ติดต่อ 02-857-7936